تحلیلی بر نقش پروژه ترسیب کربن در توانمند سازی زنان روستایی (مطالعه موردی: حسین آباد غیناب - شهرستان سربیشه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

        دستیابی به توسعه پایدار در تمام جوامع انسانی بدون مشارکت زنان امکان­ پذیر نیست. در کشورهای جهان سوم، راهبرد هایی برای مشارکت عملی زنان در توسعه اتخاذ شده است. یکی از راهبرد ها در امر توسعه، راهبرد توانمند­ سازی زنان می ­باشد. در کشور ایران نیز گام ­هایی در این زمینه برداشته شده است. پروژه­ ی ترسیب ­کربن، در حسین ­آباد غیناب شهرستان سربیشه از جمله برنامه ­های توسعه است که با اتخاذ استراتژی مشارکت مردم محلی و بکارگیری توام زن و مرد، سعی در توانمند سازی زنان داشته است. هدف مقاله حاضر بررسی نقش این پروژه بر توانمند سازی زنان روستایی می ­باشد. روش تحقیق از نوع مطالعات بنیادی- کاربردی و از نظر شیوه جمع ­آوری داده­ها جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی و میدانی می ­باشد، که ضمن جمع ­آوری اطلاعات توصیفی، نتایج حاصل نیز از طریق آزمون­ هایt  تک نمونه­ای، توکی و تحلیل واریانس مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پروژه در افزایش توانمندی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موفق بوده است. به گونه ­ای که نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ­ای با اطمینان 95 درصد و در سطح خطای 05/0 و مقدار p برابر با 0001/0، مؤثر بودن پروژه ترسیب کربن در افزایش توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی را تأیید کرده است. بر این اساس سطح آگاهی زنان، درآمد، افزایش و تنوع فعالیت های شغلی، استقلال مالی، مشارکت بیشتر در تصمیم گیری­ ها و تغییر نگرش زنان، با فعالیت پروژه، مطلوب تر و سیر صعودی داشته است.

کلیدواژه‌ها