فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای (JZPM) - اخبار و اعلانات