دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، زمستان 1392، صفحه 1-103