دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، زمستان 1393، صفحه 0-158 
6. مدلسازی تغییرات کاربری زمین در کلانشهر تهران با استفاده از مدل MOLAND

صفحه 49-64

هاشم داداش پور؛ رضا خیرالدین؛ مرتضی یعقوب خانی؛ بهنام چمنی


12. ابعاد جغرافیای سیاسی مکانیابی و انتقال پایتخت در ایران

صفحه 137-148

افشین متقی دستنایی؛ حیدر لطفی؛ موسی صادقی