دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تابستان 1400 

مقاله پژوهشی

1. تحلیلی بر دگردیسی سازمان فضایی نظام شهری استان زنجان

10.30495/jzpm.2021.3939

محسن احدنژاد روشتی؛ حسین طهماسبی مقدم؛ تقی حیدری؛ اصغر تیموری


مقاله های برگرفته از پایان نامه

11. بررسی نقش و عملکرد شهرها درنظام طبقات شهری استان مازندران با استفاده از منطق فازی

10.30495/jzpm.2021.4417

سید عسگر میرفتح الهی؛ منصور بدری فر؛ حسین شکویی؛ سید رحیم مشیری


12. تحلیل قدرت و موقعیت شهرها در شبکه شهری کشور "مبتنی بر حمل و نقل زمینی"

10.30495/jzpm.2021.20216.3218

کرامت اله زیاری؛ مریم احمدپور؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد


14. تحلیل ساختاری پیشران های موثر بر تحولات فضایی پسکرانه جنوب غرب کلان شهر تهران مطالعه موردی: شهرستان اسلامشهر

10.30495/jzpm.2021.25971.3738

سیامک خزلی ویژنانی؛ اسماعیل علی اکبری؛ فاطمه ادیبی سعدی نژاد؛ حمیدرضا جودکی؛ جمیله توکلی نیا