دوره و شماره: دوره 10، شماره 39 - شماره پیاپی 38، پاییز 1399، صفحه 1-200 

مقاله های برگرفته از پایان نامه

4. شناسایی عوامل مؤثر بر گردشگری ورزشی الکترونیک در ایران

صفحه 49-60

شیدا والکی؛ سید احسان امیرحسینی؛ علی پیرزاد


5. تحلیل تاب آوری اقتصادی بهره برداران کشاورزی در برابر اثرات خشکسالی (مطالعه موردی: سکونتگاه های روستایی شهرستان فسا)

صفحه 61-78

مرضیه جعفری؛ محمد رضا رضوانی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ مجتبی قدیری معصوم؛ علیرضا دربان آستانه


مقاله های برگرفته از پایان نامه

13. بررسی اثرات توسعه اقتصادی بر امنیت محیط زیستی منطقه خلیج فارس

صفحه 187-200

سهیل سهیلی نجف آبادی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمدرضا قائدی؛ رضا سیمبر