دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 1-198 

مقاله های برگرفته از پایان نامه

7. سنجش امنیت غذایی و واکاوی چالش‌های آن در مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان بدر، شهرستان روانسر)

صفحه 87-102

داود جمینی؛ عباس امینی؛ حامد قادرمرزی؛ جعفر توکلی