دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 1-256 
12. نقش رسانه ها در تحولات سبک زندگی روستاییان (مورد مطالعه: شهرستان زنجان)

صفحه 153-166

محمد بادسار؛ سهیلا فتحی؛ روح اله رضایی؛ حسین شعبانعلی فمی


14. بررسی نقش گردشگری برتغییر الگوی مسکن در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان رضوانشهر)

صفحه 179-188

مهرانگیز یعقوبی؛ محمد الباسط قرشی میناآباد؛ نصراله مولائی هشجین