دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 0-216 
1. تحلیل رفتار مصرفی خانوارها در مناطق شهریِ استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 1-14

ابوالفضل شاه آبادی؛ پروانه کمالی دهکردی؛ مهدی کبیریان