دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، بهار 1391، صفحه 1-104 
3. بررسی اثرات زیست محیطی استقرار صنایع در نواحی روستایی مطالعه موردی: صنایع تولید پوشاک قهرود- کاشان

صفحه 25-35

مجتبی قدیری معصوم؛ ناصر بیات؛ ابراهیم رستگار؛ علی قنبری نسب؛ محمد جواد قصابی


7. برنامه ریزی آمایش استان لرستان بر مبنای نظریه سناریوی برتر

صفحه 83-92

فاطمه خسروی؛ محسن رحیم پور انارکی؛ امید امیدی