دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تابستان 1391، صفحه 1-118