دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، پاییز 1391، صفحه 1-108 
6. تحلیلی جغرافیایی پیرامون اثرگذاری کالبد مناطق شهری بر ایجاد جرم نمونه¬موردی: سکونتگاه های غیررسمی مشهد

صفحه 65-75

حسین حاتمی نژاد؛ حجت حاتمی نژاد؛ نیر فارابی اصل؛ مجتبی ثابت کوشکی نیان؛ فاطمه فوادی