مدیریت یکپارچه ی گردشگری، راهبردی برای توسعه منطقه‌ای در استان آذربایجان غربی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

گردشگری یک نظام پیچیده‌ای است که رقابت در عرصه­ی آن بدون انجام تمهیدات لازم و بدون درک نیازها و اقتضائات آن غیرممکن است. بنابراین، کارآمد کردن هرچه بیشتر توسعه گردشگری و ارتقاء پیامدهای مثبت آن، نیازمند مدیریت یکپارچه­ی آن می‌باشد. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از روش‌های توصیفی- تحلیلی و بهره‌گیری از پرسشنامه و تحلیل‌های آماری به ارزیابی نقش مدیریت یکپارچه گردشگری، به عنوان راهبرد توسعه منطقه‌ای در استان آذربایجان غربی بپردازد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق، کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی (130 نفر) می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی، مجموعاً 100 نفر به عنوان نمونه تعیین و انتخاب گردیده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، از شیوه‌های آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی جهت آزمون فرضیات پژوهش، از آزمون کای اسکوار (خی دو) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که میان مدیریت یکپارچه گردشگری و توسعه منطقه‌ای در استان آذربایجان غربی و مؤلفه‌های مورد بررسی ارتباط معنا‌داری وجود دارد. بر اساس نتایج آزمون کای اسکوار، مؤلفه‌های‌ تقویت سازمانی و ظرفیت‌‌سازی و مشارکت ذی‌نفعان، با مدیریت یکپارچه گردشگری رابطه معناداری دارند. در ضمن نتایج آزمون مدل ارائه شده برای متغیرها در محیط نرم­افزار Amos22 نشان می‌دهد که مدل ارائه شده برای روابط متغیرها، 76 درصد از واریانس متغیر وابسته پژوهش (توسعه منطقه‌ای) را پیش­بینی می‌کند. برای توسعه منطقه‌ای در راستای گردشگری، تقویت سازمانی و ظرفیت سازی و ارتباطات و مشارکت تمامی ذی‌نفعان، به عنوان راهبردی اساسی مطرح است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism Integrated Management as a Strategy for Regional Development the West Azerbaijan Province

چکیده [English]

     Tourism is a complex system, which competition in it without considering the necessary arrangements and understanding its needs and requirements is impossible. Therefore, more efficient development of tourism and promoting positive outcomes require its integrated management. The aim of this descriptive and analytical study refers to investigate the role of tourism-integrated management as a strategy for regional development the West Azerbaijan province by using questionnaire and statistical analyses. Thus, the current research, in terms of the nature is descriptive-analytical, and in terms of aim is practical. Statistical population studied in this research was experts (approximately 130 persons) of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of the West Azerbaijan province, of which 100 persons were determined and chosen as the sample by using Morgan's table, cluster and random sampling method. Descriptive statistics methods were used for data analysis and Chi-Square test was used to test research hypotheses in inferential statistics. The results indicate that there is a significant relation between tourism integrated management and regional development in the West Azerbaijan province. Moreover, based on the "Chi-Square" test results, the two components of institutional strengthening and capacity building, and tourism stakeholders' participation have significant relationship with tourism integrated management. In addition, the test results of the proposed model for variables in Amos22software show that the model proposed for variables relations predicts 76% of variance related to research dependent variable. Therefore, for regional development in parallel with tourism, institutional strengthening, capacity building, the relationships and participation of all stakeholders are considered as important strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism
 • Integrated Management
 • Regional Development
 • West Azerbaijan

Tourism Integrated Management as a Strategy for Regional Development

the West Azerbaijan Province

 

E. Ali Akbary

Associate Professor ofGeography and Urban Planning, University Payam Noor, Tehran, Iran

M.T. Rahnamayi

 Associate Professor ofGeography and Urban Planning, University Tehran, Tehran, Iran

E. Safaralizadeh[1] 

Ph.D Student inGeography and Urban Planning, University Payam Noor, Tehran, Iran

 

Abstract

     Tourism is a complex system, which competition in it without considering the necessary arrangements and understanding its needs and requirements is impossible. Therefore, more efficient development of tourism and promoting positive outcomes require its integrated management. The aim of this descriptive and analytical study refers to investigate the role of tourism-integrated management as a strategy for regional development the West Azerbaijan province by using questionnaire and statistical analyses. Thus, the current research, in terms of the nature is descriptive-analytical, and in terms of aim is practical. Statistical population studied in this research was experts (approximately 130 persons) of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of the West Azerbaijan province, of which 100 persons were determined and chosen as the sample by using Morgan's table, cluster and random sampling method. Descriptive statistics methods were used for data analysis and Chi-Square test was used to test research hypotheses in inferential statistics. The results indicate that there is a significant relation between tourism integrated management and regional development in the West Azerbaijan province. Moreover, based on the "Chi-Square" test results, the two components of institutional strengthening and capacity building, and tourism stakeholders' participation have significant relationship with tourism integrated management. In addition, the test results of the proposed model for variables in Amos22software show that the model proposed for variables relations predicts 76% of variance related to research dependent variable. Therefore, for regional development in parallel with tourism, institutional strengthening, capacity building, the relationships and participation of all stakeholders are considered as important strategies.

 

Keywords: Tourism, Integrated Management, Regional Development, West Azerbaijan.[1] .Corresponding author: kamyar_82@yahoo.com, Tel: +989143621146

 1. 1.پاپلی­یزدی، محمدحسین و مهدی سقایی (1385): گردشگری ماهیت و مفاهیم، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران.

  2.تقوایی، مسعود و محمود اکبری (1387): مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی و مدیریت گردشگری شهری، انتشارات پیام علوی، چاپ اول، اصفهان.

  3. تولایی، سیمین (1386): مروری بر صنعت گردشگری، انتشارات دانشگاه تربیت معلّم، چاپ اول، تهران.

  4.حیدری چیانه، رحیم (1389): مبانی برنامه‌ریزی صنعت گردشگری، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران.

  5.رضوانی، محمدرضا (1387): توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران.

  6. رهنمایی، محمدتقی (1392): اوقات فراغت و گردشگری، انتشارات مهکامه، چاپ اول، تهران.

  7.صالحی، صادق و محمود حسن­پور (1391): برنامه ریزی و توسعه گردشگری: نگرشی کاربردی به برنامه‌ریزی و بازاریابی گردشگری، دانشگاه مازندران، چاپ اول، بابلسر.

  8.ضرغام بروجنی، حمید و معصومه توحیدلو (1390): «الگوی مدیریت اثر بخش گردشگری، مطالعه موردی: مقصد مذهبی مشهد»،  مجله مطالعات جهانگردی، سال 7، شماره 16، تهران، صص 52-25.

  9. کرمی، مهرداد و مهدی مدیری (1389): «شناسایی مناطق مستعد گردشگری گامی در جهت دست‌یابی به توسعه منطقه‌ای (مطالعه موردی: کلپورگان)»، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 10، شمارة 17، تهران، صص 85-65.

  1. مافی، عزت الله و مهدی سقایی (1388): «کاربرد مدلMS-SWOT در تحلیل مدیریت گردشگری، مطالعه موردی: کلانشهر مشهد»، فصلنامه جغرافیا و توسعه، دوره 7، شماره 14، تهران، صص 51-27.
  2. مؤمنی، مصطفی؛ صرافی، مظفر و محمد قاسمی خوزانی (1387): «ساختار و کارکرد گردشگری مذهبی- فرهنگی و ضرورت مدیریت یکپارچه در کلانشهر مشهد»، مجله جغرافیا و توسعه، دوره 6، شماره 11، زاهدان، صص 39-13.
   1. Baily, M. Blaschke, P. Gough, J. Pihema, W. Taylor, N.and j. Warren, (2003): Integrated Planning and Management of Tourismand related Activities in Natural Areas –a review of tools and approaches,FRST Research Project (funded through CRESA - program manager Julie Warren),www.cresa.co.nz.
   2. Baily, M. Blaschke, P. Gough, J. Pihema, W. Taylor, N. and J .Warren, (2003): Integrated Tourism Management: Preliminary Synthesis of Case Study Findings Research Completed, Research Science and Technology (FRST) funded research programmer, Research Science and Technology, now MSI, Project details: http://www.msi.govt.nz/update-me/who-got-funded/show/128088MSI email:info@msi.govt.nz.
   3. Bousset, J.P.& et all (2007): A Decision Support System for Integrated Tourism Development: Rethinking Tourism Policies and Management Strategies, Author manuscript, published in "Tourism Geographies 9, 4 (2007) p. 387 - p. 404"DOI : 10.1080/14616680701647576
   4. European Communities. (2000): Towards quality coastal tourism, integrated quality management (IQM) of coastal tourism destination, Printed in Italy.
   5. IIRSM (2012): Management Integration: Benefits, Challenges and Solutions, By Ian Dalling, CQI Integrated Management Special Interest Group & Barry Holt, IIRSM, March 2012.
   6. Lee, S.H.& et all (2013): Evaluating spatial centrality for integrated tourism management in rural areas using GIS and network analysis Tourism Management, Volume 34, February 2013, pp: 14–24
   7. Mabunda, D.M. (2004): An integrated tourism management framework for the Kruger national park in South Africa, Department of Tourism Management, University of Pretoria.
   8. Mason, P. (2003): Tourism Impacts: Planning and Management, Butterworth-Heinemann An imprint of Elsevier Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 200 Wheeler Road, Burlington, MA 01803, First published 2003.
   9. Shackley, M. (2001): Managing Sacred Sites: Service Provision and Visitor Experience, London: Continuum Press.
   10. Shamshiry, E. Behzad, N. Mokhtar,M.B. Komoo,I. Hashim,H.S andY. Nadzri, (2011): Integrated Models for Solid Waste Management in Tourism Regions: Langkawi Island, Malaysia, Journal of Environmental and Public Health, Volume 2011 (2011), Article ID 709549, 5 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2011/709549
   11. UNEP-DTIE. (2009): Sustainable Coastal Tourism An integrated planning and management approach;Supervision and Concept Dr. Stefanos Fotiou - UNEP-DTIE Mr. Ivica Trumbic - PAP/RAC Project Technical Support Helena Rey de Assis and Erica Allis - UNEP-DTIE.
   12. Warren, S. (2009): Tourism: A Strategic Approach Integrated Destination Management, Sarajevo, and May 28, 2009.
   13. Xinyue, H.and, T. Yongli (2008): Integrated tourism service supply chain management: Concept and operations processes, Neural Networks and Signal Processing, 2008 International Conference on Date 7-11 June 2008 , Conference Location :Nanjing, Publisher:IEEE
   14. Yunis, E. (2001): Sustainable Development and Management of Tourism in Coastal Areas, Chief, Sustainable Development of Tourism World Tourism Organization, Madrid October 2001.