تأثیرات صنعت گردشگری بر توسعه اجتماعی- فرهنگی شهر بوشهر

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران

چکیده

      تبلور یافتن گردشگری به عنوان یک نیاز، تبدیل شدن آن به عنوان بزرگ­ترین صنعت خدماتی دنیا و تخصصی­شدن گردشگری این فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدی جهت بهره جستن از منافع حاصل از گردشگری امیدوار باشد. پتانسیل­های­گردشگری ­از سرمایه­های­ منحصر به فرد هر کشور و منطقه به شمار می­رود که شناسایی، طبقه­بندی و برنامه­ریزی آن جهت توسعه گردشگری حائز اهمیت است. در این راستا توسعه صنعت گردشگری نیازمند برنامه­ریزی جامع و کارآمد بوده و این در حالی است که کشور ایران با توجه به ویژگی­ها و توان­های منحصربه­فرد خود، دارای قابلیت بالایی در زمینه توسعه این صنعت می­باشد. محدوده مورد مطالعه تحقیق شهر بوشهر است که در جنوب غربی ایران جای گرفته است. در این تحقیق با استفاده از آزمون T، روش تحلیل عاملی و نرم­افزار GIS به شناسایی پتانسیل­های گردشگری شهر ساحلی بوشهر و نقش آن در توسعه اجتماعی و فرهنگی این شهر پرداخته شده است، همچنین با کاربرد نرم­افزار SPSS داده­ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتیجه مشخص می­کند که پتانسیل­های گردشگری در توسعه اجتماعی و فرهنگی بوشهر تأثیرگذار است و از طرفی به دلیل وجود همبستگی بالا و مناسب بین عوامل و متغیرها؛ کمبود امکانات و خدمات رفاهی مانع توسعه گردشگری بوشهر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Impact of Tourism on Social and Cultural Development (Case Study: Bushehr Township)

چکیده [English]

    Crystallization of Tourism, as a need by becoming the world's largest service industry and tourism specialization, provides the opportunity for utilizing the benefits of this industry. Tourism potentiality is considered as the unique assets of each country. In fact, its identification, classification and planning of tourism development is important. In this regard tourism development requires comprehensive and efficient planning. Iran has high capability in the field of the development of this industry according to its characteristics and exclusively. The area study is the southwest of Iran, Bushehr. In this study, t-test, factor analysis and GIS software were used to identify the tourism potentiality in social and cultural development of seaside city of Bushehr. The data were analyzed by using the SPSS software to determine the potentiality impact of tourism on social and cultural development of Bushehr by determining the lack of facilities and utilities factors that hinder tourism development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism
 • Social and Cultural development
 • Bushehr
 • Factor Analysis

Analyzing the Impact of Tourism on Social and Cultural Development

(Case Study: Bushehr Township)

 

M.Saghaei[1]

Assistant Professor of Geography and Rural Planning, University Payam Noor, Tehran, Iran

Gh.R. Amini Nejad

Assistant Professor of Geography and Urban Planning, University Payam Noor, Tehran, Iran

Gh. R. Sabouhi

M.A in Geography and Urban Planning, University Payam Noor, Isfahan, Iran

 

Abstract

    Crystallization of Tourism, as a need by becoming the world's largest service industry and tourism specialization, provides the opportunity for utilizing the benefits of this industry. Tourism potentiality is considered as the unique assets of each country. In fact, its identification, classification and planning of tourism development is important. In this regard tourism development requires comprehensive and efficient planning. Iran has high capability in the field of the development of this industry according to its characteristics and exclusively. The area study is the southwest of Iran, Bushehr. In this study, t-test, factor analysis and GIS software were used to identify the tourism potentiality in social and cultural development of seaside city of Bushehr. The data were analyzed by using the SPSS software to determine the potentiality impact of tourism on social and cultural development of Bushehr by determining the lack of facilities and utilities factors that hinder tourism development.

 

Keywords: Tourism, Social and Cultural development, Bushehr, Factor Analysis, Bushehr.[1] . Corresponding author: mohsensaghaei@yahoo.com, Tel: +983116734542

 1. ابراهیم پور، حبیب (1389): عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری گردشگران در استان اردبیل (مطالعه موردی منطقه گردشگری سرعین)، فصل نامه مطالعات گردشگری، شماره14، تهران، صص
 2. ابراهیم زاده، عیسی و همکاران (1388): «تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری»، مجله مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال اول، شماره اول، اصفهان، صص 128- 108.
 3. تاج علی، معصومه (1385): بررسی اثرات اقتصادی گردشگری در جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه الزهراء (س)، تهران.  
 4. حیدری چیانه، رحیم (1383): ارزیابی برنامه ریزی صنعت توریسم در ایران، رساله دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز.
 5. خانی، فضیله (1389): به کارگیری مدل ریاضی در سنجش میزان موفقیت گردشگری در مناطق در مناطق جغرافیایی (مطالعه موردی شهر بوشهر)، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال 2، شماره 4، نجف آباد.
 6. رضوانی، علی اصغر (1385): جغرافیا و صنعت توریسم، تهران، انتشارات پیام نور، چاپ ششم، تهران.
 7. سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و الهه حجازی (1388): روشهای تحقیق در علوم رفتاری، نشر آگه، تهران.
 8. صالحی، صادق (1391): بررسی رفتارهای محیط زیستی در بین گردشگران ساحلی (مطالعه موردی شهر بوشهر)، مجله برنامه ریزی وتوسعه گردشگری، شماره1، سال اول، ساری،
 9. صدرموسوی، میرستار (1386): «ارزیابی وضعیت تسهیلات گردشگری استان آذربایجان شرقی از دید گردشگران،» پژوهش های جغرافیایی، شماره 61، تهران، صص143-129.
 10. صدرموسوی، میرستار و جواد دخیل کهنمویی (1383): «درآمدها بر برنامه ریزی تفریحگاه های زیستی، نشریه دانشکده علوم انسانی واجتماعی»، شماره پیاپی17، تبریز.
 11. کنین، عبدالحسین (1387): جغرافیای استان بوشهر، انتشارات آیینه کتاب، چاپ اول، تهران.
 12. لس­لومسدن (1386): بازاریابی­گردشگری، ترجمه: ­محمد ابراهیم ­گوهریان، ­نشر دفتر پژوهش­های فرهنگی، چاپ اول، تهران.
 13. محلاتی، صلاح الدین (1380): درآمدی بر جهانگردی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 14. هومن، حیدر علی (1384) :تحلیل داده های چند متغیری در پژوهش رفتاری، انتشارات پارسا، تهران.

15. Foster, David (1997): Measuring Customer Satisfaction In The Tourism Industry,International& Sixth National Research Conference on Quality Management, The Centre for Management Quality Research at RMIT University, Melbourne, Victoria Australia.

16. Haber, Sigal and Lerner, Miri(1998): Correlates of Tourist Satisfaction, Annals of TourismResearch, Vol. 25, No. 4, pp. 197_201

17. Kin Hang (2004) The Southern Sound (Nanyin): Tourism for the PreservationandDevelopment of Traditional Arts, Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol. 9, No. 4, pp. 373-382.

18. Low Christopher M.(1996):Urban Tourism Attrection Visitors to large

19. Cities,Mansell,Pablishing Limited,Londen.

20. Papatheodorou A. Haiyan S., (2005): International Tourism Forecast: Time Series Analysis of World and Regional Data, Tourism Economics, Vol. 11, No. 1, pp 11-23.

21. Unwto,Tourism Highlights (2007): Edition.