تحلیلی بر شناخت توانمندیها و برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری در سد کارون 4 (با استفاده از مدل SWOT)

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و اقلیم در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و اقلیم در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

کلیدواژه‌ها