مدل سازی، پیش بینی و بررسی روند بارش در ایستگاه های منتخب استان فارس

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا و اقلیم شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشیار جغرافیای طبیعی و ژئومورفولوژی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 دانشیار جغرافیای طبیعی و اقلیم شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

کلیدواژه‌ها