تحلیلی جغرافیایی پیرامون اثرگذاری کالبد مناطق شهری بر ایجاد جرم نمونه¬موردی: سکونتگاه های غیررسمی مشهد

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ¬ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ¬ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، ایران

5 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

کلیدواژه‌ها