تحلیل و ارزیابی کارکرد شهرهای کوچک در توسعه روستاهای پیرامونی (نمونه موردی: شهر سرابله- شهرستان شیروان- چرداول)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، مدرس دانشگاه پیام نور ایلام، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، اسلام آباد غرب، ایران

4 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، مدرس دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران

کلیدواژه‌ها