سنجش عوامل مؤثر بر میزان موفقیت تعاونی های برتر در شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

2 استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

3 استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

کلیدواژه‌ها