تحلیل اثربخشی دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی از دیدگاه روستائیان شهرستان کرمانشاه

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانشیار مرکز تحقیقات توسعه اقتصادی اجتماعی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

کلیدواژه‌ها