سطح‌ بندی شهرستان‌ های استان زنجان بر اساس شاخص ‌های توسعه فرهنگی با استفاده از مدل TOPSIS

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها