ارائه مدل راهبردی اشتغال‌زایی و افزایش کسب و کار کشاورزی و روستایی درایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت /پیام نور فارس

2 دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

3 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

10.30495/jzpm.2021.28203.3916

چکیده

امروزه، توسعه کارآفرینی از سازنده‌ ترین راهکار‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی به حساب می‌ آید و از آن به عنوان اکسیری برای اشتغال‌ زایی و کاهش فقر یاد می‌شود . هدف پژوهش حاضر ، ارائه راهکار‌ های و اشتغال‌ زایی و کار آفرینی در ایران می‌ باشد. این پژوهش که در رسته پژوهش‌‌ های کاربردی است با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است . روش جمع‌آوری داده‌‌ ها ، پیمایش میدانی با استفاده از ابزار پرسش نامه و روش تحلیل داده‌‌ ها با استفاده از نرم افزار S P S S صورت گرفته است . جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر از ساکنان روستایی در مناطق مورد مطالعه به صورت تصادفی است . تحلیل داده‌‌ها از طریق آزمون‌‌ های تاپسیس و تحلیل A H P صورت گرفته است و نتایج به دست ‏آمده حاکی از آن است که از نظر پاسخ گویان سه متغیر حمایت گوناگون نهاد‌ های مسئول و متولی‌ بخش کشاورزی ، آگاهی درباره نیاز مصرف‌ کنندگان و برداشت به موقع و کاهش تلفات به ترتیب با ضریب اولویت 624/0 ، 613/0 و 590/0 مهمترین علل گسترش کسب و کار کشاورزی و روستایی و مدل راهبردی اشتغال زایی در محدوده‌‌ های مورد مطالعه می‌باشند . از جمله راهکار‌ های پیشنهادی ، اصلاح قوانین مالیاتی مرتبط با کارآفرینان ، تأسیس صندوق‌ های حمایت از کارآفرینان در‌بخش کشاورزی ، اتخاذ تدابیری جهت کاهش موانع اداری در فرآیند های کار آفرینی در‌ بخش کشاورزی و ایجاد و تقویت مراکز مشاوره‌ ای می‌ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a strategic model for job creation and increasing agricultural and rural business in Iran

نویسندگان [English]

  • ali shojaeifard 1
  • Ali shakoor 2
  • mahtab jafari 3
1 Management/pnu fars
2 marvdasht branch
3 Department of Geopolitics, Chaloos Branch, Islamic Azad University, mazanderan, Iran.
چکیده [English]

Today , entrepreneur ship development is one of the most constructive strategi es for economic , social and cultural development of rural areas and it is mention ed as an elixir for job creation and poverty reduction . The purpose of this study is to provide strategies for job creation and entrepreneurship in Iran . This research, which is in the field of appli ed research, has been done by descripti ve and analytical methods . Data collection method was field survey using a questionnaire and data analysis method was SPSS software . The statistical population using the Cochran ' s formula is 380 rural residen ts in the study areas at rand om . Data analysis was performed through T O P S I S tests and A H P analysis and the results show that according to the respondents, the three variables of various support of responsible institutions in char ge of agriculture, awareness of consumer needs and timely harvesting and reduction of losses by coefficient, respectively . Priority 0.624, 0.613 and 0.590 are the most important reasons for the expansion of agricultural and rural business and the strategic model of job creation in the study areas . Among the proposed solutions are the reform of tax laws related to entrepreneurs , the establishment of funds to support entrepreneurs in the agricultural sector , the adoption of measures to reduce administrative barriers to entrepreneurial processes in the agricultural sector and the establishment and strengthening of consulting centers .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment creation strategy
  • Entrepreneurship
  • increasing agricultural business
  • Iran