بررسی اثرات توسعه اقتصادی بر امنیت محیط زیستی منطقه خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین‌المللی کیش، کیش، ایران

2 استادیار گروه روابط بین‌الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

4 استاد گروه سیاسی علوم سیاسی ، دانشگاه گیلان

چکیده

در جهان کنونی، توسعه اقتصادی به یکی از اهداف مهم همه کشورها تبدیل شده و در واقع میزان آن، کارایی سیاست‌های دولت‌ها را به ویژه در بعد اقتصادی نشان می‌دهد. توسعه اقتصادی بر این مبنا با امنیت اقتصادی نیز در پیوند است. اما امنیت، ابعاد دیگری نیز دارد که از جمله آنها امنیت محیط زیستی است. پس از دوره‌ای که مدرنیته به محیط زیست بی‌توجه بود، مشخص شد که توسعه اقتصادی می‌تواند محیط زیست را تخریب کرده و امنیت آن را تهدید کند. بنابراین، توجه نظریه‌های توسعه، به رابطه میان توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست در سطح جهانی، منطقه‌ای و ملی، جلب شد و نظریه توسعه پایدار به وجود آمد. رابطه میان توسعه اقتصادی و محیط زیست در این چارچوب در مناطق در حال توسعه دارای اهمیت است و یکی از این مناطق در حال توسعه، منطقه خلیج فارس است. بنابراین سؤال اصلی این مقاله آن است که توسعه اقتصادی چه اثری بر امنیت زیست محیطی منطقه خلیج فارس دارد؟ روش تحقیق مقاله، روش علّی و معلولی است و به عنوان هدف، در این مقاله تلاش می‌شود تا به رابطه دو وضعیت مهم در کشورهای منطقه خلیج فارس توجه شود، یکی وضعیت اقتصادی این کشورها و دیگری وضعیت امنیت محیط زیستی آنها. نتیجه کلی مقاله نیز نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی با اموری همچون توسعه حمل‌ونقل و بنادر، افزایش تولید آب شیرین، ایجاد جزایر مصنوعی، افزایش استفاده از سوخت‌های فسیل برای صنعت و حمل‌ونقل، بی‌توجهی به آب‌توازن موجب شده تا امنیت محیط زیست خلیج فارس تهدید شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Economic Development Effects on Environment Security of Persian Gulf Regional

نویسندگان [English]

 • soheil soheily najafabady 1
 • Garineا Keshishiyan Siraki 2
 • Mohammadreza Ghaedi 3
 • reza simbar 4
1 Department of Law and Political Science, Faculty of Islamic Azad University, Qeshm Branch
2 Assistant Prof. at International Relations Group, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
3 Asistant Prof. at International Relations Group, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
4 Prof. at Political Science Group, Guilan University
چکیده [English]

    In the today world, economic development is necessary for any country as a goal. Economic development It shows the efficiency of the national government in each country. On this base, economic development linked whit economic security. But, security have other dimensions, for example environment security. Modernity has been oblivious to the environment for three centuries in the process of development, and then, humans understand that economic development as before, can damage to environment. Therefore, development theories on the base of link economic development and environment, created sustainable development. Pay attention to link of economic development and environment in this context, and sustainable development in developing areas and countries is importance. The Persian Gulf region is a developing area and must attention to sustainable development, specially whit it’s the Petroleum Economy that is Rentier. Therefore, the question of article is “What is economic development effect on environment security of the Persian Gulf region?”. The method research of article is descriptive method. The goal of article, is survey about link of two important situations in this region, that is economic development and environment security. The overall result of the article shows that economic development in the non- sustainable development form cause damage to environment security Persian Gulf region.
Extended Abstract
Introduction:
  The Persian Gulf region, is an important and strategic region in the world. There are eight coastal countries in the Persian Gulf region, which are: Islamic Republic of Iran, Saudi Arabia, United Arabs Emirate, Iraq, Kuwait, Bahrain, Qatar and Oman. All of this countries, are developing countries, that their development, especially their economic development, are dependent to oil and gas income. In the Persian Gulf region, all of the countries have big source of oil and gas, and all of them are fossil energy producer. In this countries, oil and gas income caused their economy structure are rentier economy and this structure, it has made these governments irresponsible. Also, these unresponsive governments do not pay attention to sustainable development. So, in the Persian Gulf region, environment is damage and under threat. In the other hand, environment security in the Persian Gulf region by irresponsible governments whit their development policy, especially economic development policy is under threat. Therefore, the question of article is “What is economic development effect on environment security of the Persian Gulf region?     
Methodology:
       Method research of this paper is descriptive method. The information collected in the paper was quantitative and qualitative. Its data were obtained from official international institutions such as the World Bank, etc., and the study area of the paper is the Persian Gulf region. The Persian Gulf is a semi-enclosed sea and is one of the world's oldest waterways located in the Middle East.
Findings:
The finding of paper shown that A large amount of gross domestic production (GDP) of Persian Gulf countries are depend to sales fossil energy source including gas and especially crude oil. So, economic development rate of this countries are depending to oil price in international markets and the amount of their oil and gas exports. In example decrease of oil price in markets caused Saudi Arabia has fifty billion dollars’ deficit in 2020 (Rashad, 2019: 1), and covid-19 caused increase this deficit for this country. Or in Iran case, United State sanctions caused decrease of oil and gas exports, and decrease income of Iran. The depending of economic development caused rentier petroleum state in the Persian Gulf are irresponsible, especially about environment and do not attention to sustainable development. The Persian Gulf is the world's most polluted body of water. Discharge of oil stains and industrial wastes have increased the fluctuations of temperature as well as salinity. The facts indicate that, in addition to such complications, particularly the marine ecosystems of western part of Persian Gulf such as coral reefs are severely disturbed and are being degraded. One of the reasons is built of artificial islands.
The facts suggest that artificial islands of Dubai which are created as the result of developmental policies of Dubai, have threatened the environmental security of Persian Gulf and have caused alarming environmental consequences for other coastal states. although the Convention on the Law of the Sea (1982), has given coastal states the rights to construct artificial islands, it has strictly limited such operations to the protection of marine environment as well as the rights of other coastal states. But the UAE has ignored the convention by building artificial islands and damage to Persian Gulf environment. Also, oil and gas extraction by Persian Gulf countries, without of attention to sustainable development are caused damaged to environment of this sea. One issue associated with the increased production is the extremely damaging effects due to the activities related to exploration, production and distribution of oil on the environment. Oil spills, damaged land, accidents and fires, and incidents of air and water pollution have all been recorded at various times and places.  Intentional 1991Gulf Oil Spill, the largest oil spill in history with an estimated release of 6–8 million barrels of Kuwait Crude oil, caused large–scale devastation to the marine environment of Kuwait and Saudi Arabia. This Spill is very damage to environment of the Persian Gulf region for many years.
Conclusion:
Therefore, the overall result of the article shows that:

Gulf is located within the richest oil province in the world which hosts more than 67% of the world oil reserve. The challenge to the Gulf States is to meet world energy demands and the conventional solution for this challenge is to increase the production. But increase the production by region countries cause damage to environment of this sea.
The states of the Persian Gulf region whit petroleum Incomes are irresponsible governments and do not attention to sustainable development, especially in economic development. This subject cause damage to environment of this region. 
The Persian Gulf region countries, product many greenhouse gas in their economic development, variety of transport including in road and sea transports, in industrial presses, in trending and etc., because these countries have many fossil energy and And at a cheap price that they also subsidize.  
In the last decades, Gulf States have paid much attention in minimizing adverse impact on the environment by conforming to current best practice and by setting and enforcing regulations. But this has not been enough to create environmental security in the Persian Gulf. the countries of region must be attention to Kuwait Regional Convention for Co-operation on the Protection of the Marine Environment from Pollution (ROPME) seriously for create environmental security in Persian Gulf Region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • development
 • Economy
 • Security
 • environment
 • The Persian Gulf
 1. Alikhani, Mehdi (2018). "Identity in Saudi Foreign Policy and Its Regional Consequences", International Studies Journal (ISJ), Vol. 14, Number 3 (55), Winter, pp. 210-181. [In Persian]
 2. Annual Report 2001 (2001). OECD, at: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-annual-report-2001_annrep-2001-en
 3. Ardeshiri, Saeed, Dariush Ranjbar, Abadi lawyer and Forough Ebrahimzadeh (2016). "The Environmental Issue of Sweet Water and Optimizing Sweet Water Factories with Minimal Effects on the Environment." Proceedings of the First Biennial Conference on Oil, Gas and Petrochemicals, May 1, Bushehr: Persian Gulf University.  [In Persian]
 4. Bagheri Pabdani, Sajjad (2016). "Environmental Pathology of Occurrence of the Red Death Phenomenon on the Oman and Persian Gulf Coasts", Institute of Future Biological Threats, September 8, at: http://www.biothreats.ir/index.php/component/k2/itemlist/category/17 -sale94 [In Persian]
 5. Bozan, Barry, Elie Weaver and Pope de Wilde (2007). A new Framework for Security Analysis, translated by Alireza Tayeb, Tehran, Institute for Strategic Studies. [In Persian]
 6. Dubai Customs (2020). “Dubai's 2019 Non-Oil Foreign Trade by Value”, 29 February, at: https://www.dubaicustoms.gov.ae/en/TradeStatistics/Pages
 7. Esmaeilnia, Ali Asghar and Shahram Vesfi Asfestani (2016). "The Impact of Security on Economic Growth in Iran and Some Selected Countries", Quarterly Journal of Economic Research, Vol. 16, No. 61, Summer, pp. 154-127. [In Persian]
 8. Everett, Tim and Others (2010). “Economic Growth and the Environment”, Defra Evidence and Analysis Series, March, pp. 1-52, at: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69195/pb13390-economic-growth-100305.pdf
 9. Gholampour, Reza (2014). "Sewage discharge, the most important cause of algal blooms", Committee for Combating Harmful Algae Blossoms, November 20, at: http://www.harmfulalgalblooms.ir/index.php/ [In Persian]
 10. Global Carbon Atlas (2019). at: http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
 11. Hajjzaman, Mahmoud (2014). "Photo of the Red Killing Satellite in the Persian Gulf", Khabar Online, January 30, News No. 330091, at: http://www.khabaronline.ir/news/330091 [In Persian]
 12. Hassanzadeh, Hossein and Ehsan Hassanzadeh (2016). "Study of legal and environmental dimensions of creating artificial islands in the Persian Gulf", in: Proceedings of the 11th National Scientific-Cultural Conference of the Persian Gulf, Tehran: Scientific-Cultural Tourism Tourism Center of Iranian Students. [In Persian]
 13. International Maritime Organization (IMO) (2004). “International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments (BWM)”. 13 February and Entry into force: 8 September 2017, at: http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships'-Ballast-Water-and-Sediments-(BWM).aspx
 14. Khorramdel, Mehdi (2018). "Fishing Documentary in the Persian Gulf in a Prohibited Way in China!", Directed by Mehdi Khorramdel, Tabnak, September 23, at: http://www.tabnak.ir/003TQg [In Persian]
 15. Levin, Kelly and Katie Lebling (2019). “CO2 Emissions Climb to an All-Time High (Again) in 2019: 6 Takeaways from the Latest Climate Data”, World Resources Institute, December 3, at: https://www.wri.org/blog/2019/12/co2-emissions-climb-all-time-high-again-2019-6-takeaways-latest-climate-data
 16. Manshadi, Morteza and Behrouz Ismailzadeh (2018). "Water Crisis and Regional Crisis Management", International Studies Journal (ISJ), Vol. 14, No. 3 (55), Winter, pp. 241-211. [In Persian]
 17. Merriam-Webster Dictionary (2019). Environment, March 29, at: https://www.merriam-webster.com/dictionary/environment
 18. Mohammadi, Fatemeh (2012). "UAE Artificial Islands in the Persian Gulf and Its Impacts on the Islamic Republic of Iran", International Center for Peace Studies (IPSC), December, in: Artificial Islands-United Arab Emirates-in-the-Gulf, http:// peace-ipsc. org/ fa/ [In Persian]
 19. Mojtahedzadeh, Pirooz and Bahador Zarei (2017). "Maritime Restrictions in the Persian Gulf", International Studies Journal (ISJ), Volume 14, Number 2 (54), Autumn, pp. 66-49. [In Persian]
 20. Monfaredi, Keyvan (2017). "Environmental Effects of Confectionery Water Facilities", Kavir Engineering Group, February 16, at: https://www.kavireng.ir/water/fa/ [In Persian]
 21. Mottaqi, Samira (2016). "Investigation of the effect of factors affecting the economic growth of Iran with emphasis on non-oil industries (Case study: tourism industry)", Journal of Geography, Volume 14, Number 49, Summer, pp. 401-389. [In Persian]
 22. Mushkat, Najmuddin (2020). "Tensions in the Persian Gulf and the Security of Freshwater", translated by the Future Institute for the Research of the Islamic World, Belfour Institute, in: http://www.iiwfs.com/islam-world/islam-world-notes-and-papers/1306 [In Persian]
 23. Nabavi, Baqer (2008). "Interview with Baqer Nabavi, Deputy Minister of Marine Environment of the Environmental Protection Organization of Iran", Mehr News Agency, September 18, at: http://www.mehrnews.com/xcPpG [In Persian]
 24. Nakheel Project (2019). at: https://www.nakheel.com/nakheel-who-we-are.html
 25. Omidi, Maryam (2011). "Environmental Pollution: The Future Threat of the Persian Gulf", Journal of Geographical Education Development, No. 93, Winter, pp. 33-28. [In Persian]
 26. Pourasghar Ghaziani, Massoud, Mostafa Kamyab and Sidamir Dozdeh Emami (2012). "Environmental Assessment of the Construction of the Persian Gulf Bridges in the South of the Country", in: Proceedings of the 10th International Conference on Coasts, Bannards and Marine Structures, November 20 to December 22, Tehran: Ports and Shipping Organization of the Islamic Republic of Iran. [In Persian]
 27. Rahmani, Abolghasem (2016). "Depth of the Persian Gulf, Don't Be a Chinese Neighborhood", Farhikhtegan Online, October 5, at: http://www.fdn.ir/31978 [In Persian]
 28. Rashad, Marwa (2019). “Saudi Expects Wider 2020 Budget Deficit of $50 Billion - Finance Minister”, Reuters, October 31, at: https://www.reuters.com/article/us-saudi-economy-budget/saudi-expects-wider-2020-budget-deficit-of-50-billion-finance-minister-idUSKBN1XA2EO
 29. Salacanin, Stasa (2019). “How Drinking Water Has Become a Major Conflict Deterrence Factor in The Gulf Region”, Al-Arabia English, 21 August, at: https://english.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/8/22/drinking-water-a-major-conflict-deterrence-factor-in-gulf
 30. Samanpejouh, Mahdis (2015). Pearl (review of the history of fishing for pearl oysters in Iran and the world), Tehran: Abzian Scientific Publications, third edition. [In Persian]
 31. Sanusi Barkindo, Mohammad (2018). “OPEC Statement to the UN Climate Change Conference (COP24)”, OPEC Official Website, at: https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/5302.htm
 32. Shirzadi, Reza (2015). "Factors of Human Development in the United Arab Emirates", Journal of Contemporary Political Research, Volume 6, Number 2, Summer, pp. 138-119. [In Persian]
 33. Soleimanpour, Hadi and Farzaneh Baniasad Azad (2017). "Paris Agreement: A New Axis of Cooperation in the Persian Gulf Region", Foreign Policy, Vol. 31, No. 3, Fall, pp. 60-37. [In Persian]
 34. Steele, Robert (2008). “Environmental Protection”, UNESCO Bankon, at: http://www.unesdoc.unesco.org
 35. Taghavi, Mohammad Reza (2019). "What is the source of oil pollution in the waters of the Persian Gulf?", Our Oil; Agency for Important Oil and Energy Events, October 4, at: http://www.naftema.com/news/117506/ [In Persian]
 36. Triev et al. (2004). New Security Studies, translated by Alireza Tayeb and Vahid Bozorgi, Tehran, Institute for Strategic Studies. [In Persian]
 37. Varzesh, Ismail and Zahra Mousavi (2012). "Environmental Geopolitics of the Persian Gulf (Case Study: Artificial Islands of the United Arab Emirates)", in: Proceedings of the 11th National Scientific-Cultural Conference of the Persian Gulf, Tehran: Iranian Students Scientific-Cultural Tourism Center. [In Persian]
 38. World Bank (1991). World Development Report 1991, New York and Oxford: Oxford University Press.
 39. World Bank GDP (2019). at: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2018&locations=IR-SA-IQ-OM-KW-AE-BH-QA&start=2000&view=chart
 40. World Bank GDP PPP (2019). at: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?end=2018&locations=IR-SA-AE-BH-IQ-QA-OM-KW&start=2000
 41. World Bank Green House Gas from Transport (2019). at: https://data.worldbank.org/indicator/EN.CO2.TRAN.ZS?end=2018&locations=IR-SA-AE-BH-IQ-QA-OM-KW&start=2000
 42. World Bank Growth (2019). at: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2018&locations=IR-SA-AE-BH-IQ-QA-OM-KW&start=2000
 43. World Economic Forum (2019). “UAE Foreign Trade”, at: https://www.google.com/publicdata
 44. Yang, Tseming (2013). “The Top 10 Trends in International Enviromental Law”, Stnta Clara University School of Law Legal Studies Research Papers Series, Accept Paper No. 22.
 45. Yousefi, Soren (2017). Padideh Keshnd Sorkh, Persian Gulf Studies Center, December 12, at: http://www.persiangulfstudies.com/en/pages/297 [In Persian]
 46. Zargar, Ali Asghar and Zeinab Norouzi Kalrami (2016). "Responsibility of States in the Persian Gulf in Environmental Protection", Journal of International Relations Studies, Volume 9, Number 33, Spring, pp. 281-251. [In Persian]
 47. Zohdi, Elahe and Abasspour Madjid (2018). “Red Tide Development Modeling in Persian Gulf and Study Nutrient Effects on Algal Bloom”, Research in Marine Sciences Journal, Vol. 3, Issue 2, pp. 289-302.