تحلیلی بر پراکنش فضایی توسعه و نابرابری‌های منطقه‌ای در استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.30495/jzpm.2021.4210

چکیده

توسعه به منزله تغییر بنیادی در متغیر های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر جامعه محسوب می شود و تحقق آن مستلزم ایجاد هماهنگی بین ابعاد گوناگون است. جامعه آماری پژوهش حاضر 10 شهرستان استان ایلام می باشد. هدف اصلی آن پراکنش فضایی توسعه و نابرابری های منطقه ای در استان ایلام می باشد. در راستای دست یابی به هدف مورد نظر 72 متغیر ( 24 متغیر شاخص اقتصادی زیر بنایی( زیر ساختی)،24 متغیر شاخص آموزشی - فرهنگی و 24 متغیر شاخص بهداشتی – درمانی) انتخاب گردیده و از تکنیک آنتروپی شانون جهت تعیین ضریب اهمیت شاخص ها و به منظور میزان برخورداری شهرستان های استان ایلام از مدل ARAS استفاده شده است . برای نشان دادن اختلاف و نابرابری بین شاخص ها و این که کدام شاخص بیشترین نابرابری را دارد از روش ضریب پراکندگی (CV) و نرم افزار SPSS ( آزمون همبستگی پیرسون) برای بررسی رابطه بین نرخ شهرنشینی و توسعه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در مجموع شاخص ها ضریب توسعه از 1 تا 754/0 در نوسان است‌. 4 شهرستان سیروان، مهران، ملکشاهی و چرداول به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم و دارای سطح برخوردار و 6 شهرستان ایوان، دره شهر، بدره، دهلران و آبدانان و ایلام در رتبه های پنجم تا دهم و دارای سطح نیمه برخوردار هستند. بیشترین اختلاف و نابرابری مربوط به شاخص اقتصادی- زیر‌بنایی( زیرساختی) با 204/0 می‌باشد و کمترین مربوط به شاخص آموزشی- فرهنگی با100/0 می باشد. بین نرخ شهرنشینی و جمعیت با توسعه یافتگی همبستگی معکوس وجود دارددر مجموع این نتایج نشان از اختلاف و نابرابری بین شهرستان‌ها در برخورداری از شاخص‌های موجود می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Spatial Distribution of Development and Regional Inequalities in Ilam Province

نویسندگان [English]

  • saeid amanpour 1
  • chnour mohammadi 2
1 Associate Professor of of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
2 PhD student, geography and urban planning, Mohaghegh Ardebili University, Ardebil, Iran Chonur.mohamadi@gmail.com
چکیده [English]

Development constitutes a fundamental change in Economic, social and cultural variables in any society And the realization of it requires the establishment of coordination between different dimensions. The statistical population of the present study is 10 provinces of Ilam province. Its main objective is the development of spatial development and regional inequalities in the province of Ilam. In order to achieve the desired goal, 72 variables (24 indicators of economic-infrastructural (infrastructure), 24 variables of educational-cultural index and 24 variables of health-therapeutic index) have been selected. To illustrate the difference and inequality between indicators and which index has the highest inequality by Dispersion coefficient (CV) And SPSS software (Pearson correlation test) was used to investigate the relationship between urbanization and development rates. The results show that In total Indices, the coefficient of development varies from 1 to 0/754. 4 City Sirvan, Mehran, Maleshahi and Chardavol, respectively, ranked first to fourth And has a level And 6th city of Ivan, the valley of the city, Badr, Dehlran, Abdanan and Ilam is ranked fifth to tenth And have a Half enjoyed level. The greatest difference and inequality is related to the economic-infrastructural index (infrastructure) with 0/20.4 And the lowest is the educational-cultural index with 0/100. here is a reverse correlation between urbanization and population growth.In sum, these results show indicate differences and inequalities between cities in having available indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Distribution
  • correlation coefficient
  • CV
  • ARAS Model
  • Ilam province