واکاوی فرایند خزش شهری و تأثیر آن در پسکرانه‌های روستایی پیرامون شهر مریوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

         گسترش ناموزون شهری پدیده‌ای است که در نیمه دوم قرن بیستم در اکثر کشورهای جهان اتفاق افتاده است. به طوری که نواحی کلان شهری با فشار در درون نواحی روستایی رشد کرده و سکونتگاه‌های روستایی مورد مهاجرت سریع قرار گرفته‌اند. به همین دلیل در پژوهش حاضر به واکاوی خزش شهری و تأثیر آن در پسکرانه‌های روستایی مجاور شهر مریوان پرداخته شده است.  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی - پیمایشی و میدانی می‌‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی ارتباط میان عوامل(ابعاد و شاخص های مورد استفاده در پژوهش) و تعیین سهم هر یک از آنان از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار 22  SPSS برای مرتب سازی داده‌ها و تحلیل توصیفی روستاهای مورد مطالعه و پاسخگویان و همچنین از نرم افزار 24 AMOS برای مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده، از طرفی برای تجزیه و تحلیل فضایی از روش درونیابی IDW در نرم افزار ARC GIS استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که  با توجه به یافته های مدل معادلات ساختاری AMOS، نسبت کای دو بر درجة آزادی بین مقدار مورد قبول 2 تا 3 یعنی 2.286 می باشد. بنابریان بر اساس نتایج حاصل شده مدل از برازش مناسبی برخوردار است. همچنین، در منطقه مورد مطالعه بیشترین تأثیر خزش شهری بر نواحی روستای الحاقی در زمینه بعد اقتصادی (بار عاملی 2.63)، در مرتبه دوم بعد اجتماعی _ فرهنگی(بار عاملی 2.21)  در مرتبه سوم بعد کالبدی (بار عاملی 1.97)  و در مرتبه چهارم بعد مدیریتی _ اداری (بار عاملی 1.15) ...را داشته‌اند. با توجه به یافته‌های تحلیل فضایی پژوهش، هر چه فاصله از شهر بیشتر باید تأثیرات خزش شهری کمتر می شود و برعکس. همچنین، بیشترین اثرات منفی خزش شهری در شهر مریوان افزایش گرایش به زیرساخت و ساز بردن اراضی کشاورزی، روستایی شدن بافت شهری و شهری شدن بافت روستایی، تعارض‌های اجتماعی - فرهنگی، چالش و مدیریت زیر ساخت ناشی از اسکان غیر رسمی، افزایش اثرات مخرب زیست‌محیطی بر شهر و سردرگمی مدیریت در روستاهای حاشیه‌ای می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Analysis of Urban Creep and Its Impact on Rural Provinces adjacent to the city (Case Study: Villages around the city of Marivan)

نویسندگان [English]

 • Hossein Karimzadeh 1
 • sima saadi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Planning and Environmental Sciences, Tabriz University
2 Ph.D. student of Geography and Rural Planning, Tabriz University
چکیده [English]

        Methods of data collection and information include field methods for collecting data and library methodology for studying the literature and theoretical foundations of the research. The sample size is determined by the Cochran formula, which shows the maximum sample size. Regarding the research population, 964 households were selected, among which 350 families were selected as samples. The questionnaire was designed in 4 dimensions and 32 items based on the Likert spectrum. Structural equations modeling has been used to analyze the data and to investigate the relationship between factors and determine the share of each of them. Data analysis was performed using SPSS 22 and 24 AMOS software, and also for spatial analysis, the IDW interpolation method was used in ARC GIS software. The findings of the study show that according to the findings of the structural equation model of AMOS, in the study area, the greatest effect of urban creep on the areas of the annexation of the village in the field of economic dimension (with factor load 2.63), in the second degree social-cultural dimension (with load Factor 2.21) were in the third degree physical dimension (with a factor load of 1.97) and in the fourth order administrative-administrative dimension (with a factor load of 1.15). According to the findings of the spatial analysis of the research, the villages that are closer to the city of Marivan are more affected by the changes in urban creep than the distant villages.
Extended Abstract
 Introduction:
         The urban creep pattern of the 1960s has been taken seriously in urban discourse and has long been regarded as a phenomenon specific to American cities due to the abundance of cheap land, the overcrowding of roads, and the over-production of cars in the country. It happened. But today it has become a global phenomenon that most developed and developing countries are facing (Meshkini, 2013: 53). The most important cause of this phenomenon can be considered the increasing population growth and increasing rural-urban migration. As the rapid growth of urban population causes problems such as marginalization, rising housing prices, lack of services and facilities, environmental pollution, uneven development of the city, disruption, etc., the issue of attention to the spatial structure of the city and Finding solutions to control and guide the transformation of the shape of the city is of great importance (Varesi, 2012: 137). So that metropolitan areas have grown rapidly within rural areas, and rural settlements have been rapidly migrating. In addition, during the second half of the 20th century, migration to the city center was reversed, and the population flowed out of the city and into the suburbs. This has further complicated urban-rural land use issues and has emerged as a fundamental issue for change in metropolitan areas (Krieger, 1999: 15-16). This affects the economic, social, cultural, spatial and physical dimensions of the near and far rural centers, which in many cases are due to the surges of these flows, those villages which are in the closest distance to the cities. Accepts the type of effects. There are numerous consequences of sprawling urban spatial-spatial dimensions on peripheral villages, the most important of which are changes in land use and land use. (Parry, 1990; Meyer & Turner, 1994).
Methodology:
       The purpose of this study is applied and in terms of method and nature of data collection descriptive - survey and field. Documentary-library method was used for data collection in the theoretical section and interview and questionnaire-based survey method was used in the field. The statistical population of the study consists of attachment villages to the city of Marivan, consisting of 964 households (based on 2016 statistics). The simple random sampling method and the Cochran formula, which shows the maximum number of samples, were used to determine the sample size. 350 households were selected as the sample size. Structural equations were used to analyze the data and investigate the relationship between the factors and determine their contribution. Structural equation modeling is a comprehensive statistical method for testing hypotheses about the relationships between observed variables and present variables. It should be noted that for data analysis SPSS 22 software was used for data sorting and descriptive analysis of surveyed villages and respondents and 24 AMOS software was used for structural equation modeling, also for spatial analysis and production Mapping based on statistical data, IDW interpolation method was used in ARC GIS software.
Results and discussion:
       The growth and expansion of the city of Marivan provides a perfect example of the conversion of agricultural lands and the degradation of sustainable environmental resources, as well as the incorporation of Taze Abad villages, Musk, etc. into the city has increased the challenges of urban management and the adjacent rural areas of the city. According to the findings of AMOS structural equation modeling, in the study area the greatest impact of urban creep on the rural areas of the economic aspect (with a factor of 2.63) such as the impossibility of performing some of the usual economic activities in the villages such as livestock and herding, Increasing luxury and tendency to buy luxury goods among the villagers and ... and increasing dependence on the provision of food and dairy to the city, which is in line with the results of Sheikh Biyglu and Akbarian Roniizi (2018), Jalalian et al (2013). After the economic dimension, the most impact of urban creep on rural areas is the socio-cultural dimension (with a factor of 2.21), such as conflicts (social, cultural, etc.) caused by the incorporation of rural areas, people's participation and ... , Which is in agreement with the results of Saeedi et al. (2016), Alavi et al. (2017), Afrakhte and Hajipour (2013) and Martinuzzi et al (2007). And also after the physical dimension, the greatest impact of urban creep on rural areas is the administrative-administrative dimension (with a factor of 1.15), such as how to manage agricultural lands, confusion of urban backyard management and so on. According to the findings of the study, urban creep has many positive and negative effects on rural areas, but its negative effects are far greater. The most negative effects of urban creep in Marivan are the increasing tendency for agricultural land infrastructure, urban texture ruralization and urbanization of rural texture, socio-cultural conflicts, and so on. This is in line with the study of Harayini in 2016.
Conclusion:
       In general, if you do not take the policy and measures necessary to prevent this process from continuing, it will have irreversible economic impacts on the region. High population densities have also caused many inequalities (education and ...) at the regional level, and environmental degradation will result in the destruction of valuable agricultural land due to pressure on resources, conversion and land use change. Therefore, it is necessary to improve the enforcement of regular and strict land use laws and to supervise such construction. Unless there are clear management and policy making in the Marivan area and surrounding villages, the urban creep process and land use changes will continue.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Creep
 • Rural Creep
 • Rural، Settlements
 • Marivan City
 1. Aalavi, S. A; Shakeri Mansour, E; Gorasi, A. (2017): Spatial Analysis of Urban Creep Development in Babol City. Geography Quarterly and Urban Planning of Zagros Landscape, 9, 32, PP: 88-65.
 2. Afrakhate, H; Azizpour, F. And Jornipian, R. (2013): The role of spatial currents in the process of rural creep Case Study: Solayman Abad District. Quarterly Journal of Spatial Planning, 1, 2, pp: 9-24.
 3. Afifi, Ramin (2015): The Effectiveness of Knowledge Management on Urban Management in terms of Managers of the Municipality of Tehran. Journal of Urban Management Studies, 7, 23, pp: 91-77.
 4. Angel, A. (2003): Environmental planning  and management of the peri-urban: perspectives on an emerging field. Environmental and Urbanization, 15, PP: 117-132.
 5. Banai, R., (2014): Urban Sprawl: Definition, Data, Methods of Measurement, and Environmental, Consequences. Journal of Sustainability Education , 7 , PP: 2151-7452.
 6. Bianca, M., et al. (2012): Post-communist land use changes related to urban sprawl in the Romanian metropolitan areas. Journal of Studies and Research in Human Geography, 6, PP: 35-46.
 7. Carbó-Ramírez, P. Zuria, I (2011): The value of small urban greenspaces for birds in a Mexican city. Landscape and Urban Planning, 23, pp: 213_222.
 8. Clark, D. (1996): Urban World/ Global City. by Rutledge. London.PP: 13-22.
 1. Celik, A. (2005): Land-use effects on organic matter and physical properties of soil in a southern editerranean highland of Turkey. Soil and Tillage Research, 83,PP: 270–277.
 2. Engle, N. (2010): Understanding rural sprawl:A look at Osceola Country. Michigan, SPNH Revie, 6, PP: 1-13.
 3. Meyer, W.B., Turner, B.L. (1994): Modeling land use and cover as part of Global environmental change. Kluwer Academic Publishers, Printed in the Netherlands, 28, PP: 45-64.
 4. Martinuzzi, S.,William A., Gould, O. M., Gonz´alez R. (2007): Land Development, Land use, and Urban Sprawl in Puerto Rico, integrating remote sensing and population census data. Landscape and Urban Planning, 79, PP: 288-297.
 5. Parry M.L, (1990): climate change and world agriculture, EarthSacan, London.
 6. Rojas C, Moniz, I., and Pino J., (2013): Understanding the urban sprawl in the mid-size Latin American cities through the urban form: Analysis of the Concepcion metropolitan area (Chile). Journal of Geographic Information System,5(3),PP: 219- 227.
 7. Radeloff, V.C., Hammer. R.B., Stewart, S.I. (2005): Rural And suburban sprawl in the U.s Midwest from 1940 to 2000 and its relation to forest fragmentation. Conseroation Biology, 19(3), PP: 793-805.
 1. Eglin, R. (2010): A New Village Region : Region Rural Sprawl. Journal Transformer, 11, PP: 213-234.
 1. Firouznia, K; Kazemi, M. M. And Sadeghi Taheri, A. (2011): A study on the impact of village integration in a typical city: Integrated villages in Kashan. Geography and Development, 9, 25, pp: 79-96.
 2. Haraini, M; Anbarloo, M. and Aqil O. (2016): Urban Creep and its Effects on Land Use Change (Case Study: Khomein City in the Last 30 Years). International Conference on Urban Economics, Tehran, Scientific Society of Urban Economics of Iran.
 3. Irandost, K. (2011): A Review of the Short Experience of the Empowerment of Informal Settlements in the City of Kermanshah. Journal of Geography and Development, 8, 20, pp: 78-59.
 4. Jalalian, H; Ziaian, P; Daroyi, P. And  Karimi Kh. (2013): Analysis of Urban Creep and Land Use Change (Comparative Study of Urmia and Isfahan). Quarterly Spatial Planning, 2, 4, pp: 98-73.
 5. Kamila, A. and Pal, S. C., (2015): Urban Growth Monitoring and Analysis of Environmental Impacts on Bandura-I and II Block using Landsat Data. International Journal of Advanced Remote Sensing and GIS, 4, PP: 965-975.
 6. Krieger, D. J. (1999): Saving Open Spaces: public support for farmland protection. American Farmland Trust Center for Agriculture in the Environment. National Conference Proceedings: The Ohio State University, Columbus, Ohio, September. Available from: http://atvb.ahajournals.org/.
 7. Klapka, p. (2010): Spatial Organization Development. Structure And Apporximation Of Geographical System Moraviam Geographica Reports, 18, PP: 51-67.
 8. Li, W., Zhou, W., Han, L., Qian, Y. (2019): Uneven urban-region sprawl of China’s megaregions and the spatial relevancy in a multi-scale approach. Ecological Indicators, 97, PP: 194-203.
 9. Ma, W., Jiang, G., Li, W., Zhou, T. (2018): How do population decline, urban sprawl and industrial transformation impact land use change in rural residential areas? A comparative regional analysis at the peri-urban interface.Journal of Cleaner Production, 205, PP: 76-85.
 1. Mahdavi, M. And Barnkar, A. (2014): City Creep and Land Use Change (A Case Study of Bandar Anzali Town in the Recent 45 Years). Geographic Perspective in Human Studies, 9, 27, pp: 17-1.
 2. Meshkini, A; Mahdinezhad, H. and Parviz, Sh. (2015): Models of Entropism in Urban Planning, Omid Enghelab Publications, First Edition, Tehran.
 3. NouriKermani, A; Mohammadpourilima, N. And AliazadMina Abad, F. (2015): Urban management and conflict arising from the integration of rural areas into the city limits (Case study: Islamshahr and Shateera towns). Human Geography Research, 47,1, pp: 129-119.
 4. Najafi Kani, A. A.; Sadeghi, N.; Rahmani, M. (2013): Challenges and Strategies for Spatial Development of Additional Villages to Gorgan. Journal of Space Economics and Rural Development, 3, 5, pp: 118-101.
 1. Scott, A., Alana G. and AyeleGelan, (2007): The Urban-Rural Divide: Myth or Reality? Macaulay Institute, Design and Layout by Claudia Carter and Pat Carnegie.
 2. Saeedi, A. And Shafiee Sabet, N. (2011): The Corrosiveness of Landscape and the Transformation of Agricultural Land Use, in: Rural-Urban Relationships in Iran. Mehrermo, First Edition, Tehran.
 3. Saeedi, A; Rahmani Fazli, A. And Ahmadi, M. (2013): Urban Integration of Rural Settlements around the City of Zanjan; Case: Sayan and Gawazang Villages. Journal of Housing and Rural Environment, 33, 145, pp: 16-3.
 4. Saeedi, A; Afrakhate, H; Azizpour, F. and Mohammadi, S. K. (2014): In a study titled Metropolitan Creep, Attachment and Conflict of the Fabric-Space-Based Sphere-Based Case of Darband-Kashank (Northern Tehran). Quarterly Journal of the Geographical Society of Iran, 12 , 41, pp: 42-7.
 5. Saeedi, A; Taleshi, M; Musa Kazemi, S. Mehdi; Zia Nooshin, M. M. (2016): The role of rural creep and land use change Case Study: Villages around Hamedan. Geography (Quarterly Journal of the Iranian Geographic Society), 14, pp: 5-32.
 6. Shafiee Sabet, N; Khaksar, S. (2017): Environmental-Ecological Consequences of Urban Creep in Rural Settlements around the City of Hamedan. Journal of Environmental Sciences, 15, 3, PP: 74-55.
 7. Sheikh Biglou, R; Akbarian Ronizzi, S. R. (2018): Urban Creep, Village Attachment to the City, Analysis of Impacts and Implications from the Perspective of Residents (Case Study: Extension Villages to the City of Shiraz). Human Geography Research, 50, 3, pp: 608-591.
 8. Varesi, H.re.; Rajaei, J. A.. And Ghanbari, M. (2012): An Analysis on Urban Creep and Physical Growth in Gonabad City Using Entropy and Hellendian Models. Land Planning, 4, 6, pp: 100-79.
 9. Wood, M. (2010): Rural geography (process, reactions, experiences of rural rebuild )Tehran, Tehran University Publication.
 10. ZiaTavana, M. H. and Ghadarmarzi, H.(2009), Land use change in Pira Shahri villages in the process of creep in the villages of Naysar and Hassanabad, Sanandaj. Human Geography Research, 42, 68, pp: 119-135.
 11. Zamani, M; Salehi, S. (2018): Marivan Urban Creep and Its Effect on the Instability of Adjacent Towns Villages. Issue Quarterly of Human Sciences, 1, 2, pp: 1-10.