تحلیل شاخص های مؤثر بر توسعه گردشگری کویر با تأکید بر گردشگری سلامت (مورد مطالعه: کویر مرنجاب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت گردشگری، دانشکده گردشگری، دانشگاه سمنان، ، سمنان، ایران

2 مرکز تحقیقات کارآفرینی، ایده پردازی و تجاری سازی، گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

        بخش عظیمی از کشور ایران از مناطق بیابانی و کویری تشکیل‌شده است، درحالی‌که هیچ‌گونه زیرساخت گردشگری در این مناطق وجود ندارد. کویر مرنجاب به‌عنوان یک مقصد گردشگری، در جنوب، بندریگ و ریگ بلند در جنوب شرقی و پارک ملی کویر در غرب آن واقع‌شده‌اند. لذا،  هدف از این پژوهش تحلیل شاخص­های مؤثر بر توسعه گردشگری کویر با تمرکز بر گردشگری سلامت در کویر مرنجاب است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی– تحلیلی در دو بخش کیفی و کمی انجام‌شده است. در بخش کیفی، برای تدوین اولیه الگوی گردشگری سلامت در مقصد کویری ، تعداد 35 نفر از کارشناسان و متخصصان حوزه گردشگری  با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. به‌منظور بررسی روایی و پایایی کیفی ساختار الگوی توسعه گردشگری سلامت، از روش همسوسازی استفاده‌شده است. در راستای تدوین و آزمون الگوی توسعه­ی ، از تحلیل مضمون و شبکه مضمون‌ها در 3 سطح مضمون‌های پایه، مضمون‌های سازمان دهندهو مضمون‌های فراگیر ، الگوی کیفی توسعه گردشگری سلامت در مقصد کویری طراحی شد. در بخش کمی نمونه شامل 170 نفر از متخصصان و صاحب­نظران گردشگری است که بر اساس روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این بخش، از روش مدل معادلات ساختاری برای تعیین بار عاملی بین متغیرهای آشکار و مکنون استفاده شد. یافته­ها نشان می­دهند که متغیرهای اکولوژی، تحول کالبدی، تصویر ذهنی مقصد، تحقیق و توسعه، سیاست‌گذاری و مسئولیت­پذیری اجتماعی از مؤلفه­های اثرگذار توسعه گردشگری سلامت در یک مقصد کویری می­باشند. به‌منظور نشان دادن میزان تأثیر هر یک از شاخص‌ها از تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم استفاده‌شده است که نتایج نشان‌دهنده تائید کلیه شاخص‌های مدل می‌باشد. آنگاه، از ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر استفاده شد که نتایج بیانگر آن است که متغیر اکولوژی با متغیر تحقیق و توسعه (r= 0/506 و P< 0/001)، متغیر تحول کالبدی با متغیر تصویر ذهنی مقصد (r= 0/836 و P< 0/001)، متغیر تصویر ذهنی مقصد با متغیر سیاست‌گذاری (r= 0/797 و P< 0/001)، متغیر تحقیق و توسعه با متغیر سیاست‌گذاری (r= 0/882 و P< 0/001) و متغیر سیاست‌گذاری با مسئولیت­پذیری اجتماعی (r= 0/807 و P< 0/001) بیشترین همبستگی را دارد و ارتباط بین تمام متغیرها با یکدیگر معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Factors Influencing on Developing Desert Tourism Based on Health Tourism (Case Study: Maranjab Desert)

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Ammi 1
 • Younos Vakil Alroaia 2
1 MSc in Tourism Management, Faculty of Tourism, University of Semnan, Semnan, Iran
2 Assistant Prof. and Chairman, Entrepreneurship and Commercialization Research Center, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The huge part of Iran is arid and semi-arid, and there are many deserts in the country, but there is no tourism infrastructure in these areas. One of the most important desert areas in Iran is the Maranjab desert, which has become a tourist destination in the south, Bandrigg and the southern ridge and the desert national park in the west.The purpose of this study is to analyze the indices affecting the development of desert tourism with a focus on health tourism in Maranjab Desert. The present study is conducted on the basis of descriptive-analytical method in two qualitative and quantitative sections based on thematic analysis and confirmatory factor analysis of the first and second order. By using Delphi method 35 experts in tourism were selected. All of them completed the 6 main dimensions of health tourism development in desert destination including ecology, Physical development, destination mental image, research and development, policy making, and social responsibility. In order to evaluate the validity and reliability of the health tourism development pattern, the matching method has been used. The findings indicate that ecological variables, physical development, destination image, research and development, policy making and social responsibility are the effective components health tourism development in a desert destination. Therefore, it can be said that each of these variables can affect the development of desert tourism. In order to show the effect of each of the indicators, factor analysis of the first and second order has been used, the results indicate that all of the model indices are confirmed. Then, the Pearson correlation coefficient was used to determine the type and degree of the relationship of a quantitative variable with another quantitative variable. The results indicated that the ecological variables with the research and development variables (r = 0/506 and P <0.001), physical development variables with target mental image variable (r = 0.88, P <0.001), the variable of the target mental image with the variable of policy-making (r = 0.779 and P <0.001), the research and development variable with the policy-making variable (r = 0.888 and p <0.001) and the variable of policy-making Social responsibility (r = 0.807 and P <0.001) has the highest correlation and the relationship between all variables is significant.
Abstract Extend
Introduction:
        The wide range of Iran is covered by desert and dry areas while there isn’t any tourism infrastructure in these areas. Deserts with natural unique features such as hot water, salt lake, sludge, sunlight, sand and so on have many potentials in developing health tourism. The growing demand and also accepting visitors in critical areas in desert during these years and lack of planning in these areas have attracted more attention to desert areas. One of the most important usages of desert areas is health tourism which is ignored in recent years. Activities like sun therapy, sand therapy, and salt therapy are potentials of desert areas in tourism therapy. Marnajab desert as a tourism goal is located in the south, Band rig and high sand dune in the south east and national park in the west of Iran in the north of Aran and Bidgol cities in Kashan. Maranjab desert as one of the most accessible desert areas  of Iran is an important area in developing tourism and especially health tourism due to mild temperature, diverse tourism attractions including Maranjab caravansary and handmade well ,sand dune, salt polygons, Sargardan island, morphologic forms, observing stars ,rare plant and animal species , riding camel , dune bashing , sand boarding , water therapy , sand therapy , peace and quiet place  in addition to cultural and historical attractions . The aim of this study is to introduce health tourism as an effective factor on developing Maranjab desert.
Methodology :
         In the present study, sequential exploratory mixed method is used based on planning and testing its developmental model. So by using interview and scientific texts and sampling method , 35 critical experts  are selected ,then initial framework of quality model  in developing health tourism  based on naturopathy  in desert is extracted  and validated by triangulation  method . 170 persons are randomly selected for quantity evaluation. Therefore, a questionnaire is written with 103 variables in 6 dimensions like ecology, physical development, mental image of destination, research and development, making policies and responsibility. Then in order to study final framework evaluation, confirmatory factor analysis of first and second order and one sample t test are used to determine the importance of model.
Findings:
        Using Delphi method after 3 repetitions, 8 out of 230 questions are deleted and 16 sub- factors and 6 dimensions including ecology, physical development, mental image of destination, making policies, research and development and social responsibility are confirmed. In quantity section , after testing normalized variables , in order to study data number  to conduct factor  analysis  , the KMO  and Bartlett tests are used .The values of KMO test were variables  higher than 0.70 and Bartlett test value was at significant level lower than 0.5 .Then t statistics value was tested that was higher than 1.96 so the hypotheses were confirmed .In order to show effect of each indicator on related variables  and also  fit index to show whether data adjusts to model, the factor analysis of first and second order is used . Here factor loads higher than 0.3 are accepted. After fitness, Pearson correlation was used to determine kind and degree of relation of a variable with another quantitative variable. The results show that ecology variable has relationship with research and development variable (r=0.506,p<0.001), physical development with mental image of destination (r=0.836,p<0.001), mental image of destination with making policies variable (r=0.797,p<0.001), research and development variable with making policies (r=0.882,p<0.001)   and making policies variable with social responsibility (r=0.807,p<0.001) and all variable have significant relationship with each other.
Conclusion :
       In this study, implications analysis shows that qualitative model of initial framework of developing health tourism in Maranjab desert includes 6 dimensions .Ecology dimension having cultural and social attractions  and natural attractions  is very important in Maranjab desert , because natural attractions in desert is more susceptible than other  areas . And desert’s people are more introvert than others. So good and correct relationship with desert’s people is important. Physical development dimension in desert includes public and private infrastructure s of tourism .Mental image dimension in desert shows marketing, planning, wide involvement, human resources and service quality. Generally mental image can be defined all beliefs and attitudes of people in this area .In fact the core of destination brand is making positive image in people mind. Making policies includes formulating internal and external strategies. Suitable making policies by local people is one of the most important factors in developing health tourism in Maranjab desert. So this area has two indices such as legal and ethical responsibility. In addition to sensitivities related to observing rules and regulations of protecting natural resources and local community norms, preventing disease in health tourism can increase the importance of social responsibility. Research and development dimension includes studying and education indices, behavioral studies and advanced technology. Based on developing information technology and social networking sites and also changing life style of people, the education and studying in areas like developing health tourism in Maranjab desert seem necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Desert tourism
 • Health tourism
 • Nature therapy
 • Maranjab Desert
 1. 1.  Al Muala, A., & Al Qurneh, M. (2012). Assessing the relationship between marketing mix and loyalty through tourists satisfaction in Jordan curative tourism. American Academic & Scholarly Research Journal, 4(2), 1.‏
 2. 2.  Aligholizadeh Firouzjaei, N., Ramadanzad Lesbouli, M. and Ismaili, M. (2015) Assessing the environmental behavior of tourists in desert and desert destinations Case Study: Rural Areas of Khor and Biabank County, Rural Research 6(9), 253-274.
 3. Alizade ,M;Farahani, B,Ahmadi , T(2014).Encouraging factors of health tourism  in Mazandaran spa, Case study : Ramsar and Lavig, Tourism Development and Planning Quarterly Periodical ,53-33,(18)5. [In Persian]
 4. Altinay, L. Var, Hins, S., Hussain, (2007).  Barriers to sustainable tourism development in Jamaica. Tourism Analysis, 12(3), 1-13.
 5. Antoaneta-Carina, P. (2012). Tourism Plannig Opportunities for the salt lakes of Conele Mari Ocnita. Aerul si Apa. Componente ale Mediului, 405.‏
 6. Arabshahi,A;Aryanfar,M. (2012),Heath tourism & medical tourism capacities in Iran , Tourism Space Quarterly Periodical,133-152,(9)3. [In Persian]
 7. Araujo, A. R., Paiva, T., Ribeiro, M. P., & Coutinho, P. (2015). Innovation in thermalism: An example in Beira Interior Region of Portugal. In Health and Wellness Tourism, Springer International Publishing165-180.
 8. Ataei,T;Asadi,Y;Ghanari,Y & Barghi , H (2014). Study the role of desert ecotourism in developing  rural residents ,case study;Garme village ,1th national conference of tourism  and green tourism in Iran ,Hamedan. [In Persian]
 9. Bagheri, v;Esmaeili ,S(2014), The status of health conceptions  and self –protecting in Iran based  tourism industry. 1th national conference of green tourism  in Iran , Hamedan . [In Persian]
 10. Bristow, R. S., & Yang, W. T. (2015). “Sea, sun, sand and.... selecting surgery: an exploration of health, medical and wellness tourist's mobility”. Human Geographies, 9(2), 117.‏
 11. Chen, K. H., Liu, H. H., & Chang, F. H. (2013). Essential customer service factors and the segmentation of older visitors within wellness tourism based on hot springs hotels. International Journal of Hospitality Management, 35, 122-132.‏
 12. Chervinskaya, A. (2007). “Halotherapy in controlled salt chamber microclimate for recovering medicine”. Balneologia Polska, 2, 133-141.‏
 13. Cini, V., Drvenkar, N., & Banožić, M. (2015). Health tourism development in continental Croatia. In Interdisciplinary Management Research XI.
 14. Codish, S., Abu-Shakra, M., Flusser, D., Friger, M., & Sukenik, S. (2015). “Mud compress therapy for the hands of patients with rheumatoid arthritis”. Rheumatology international, 25(1), 49-54.‏
 15. Costa, C., Quintela, J., & Mendes, J. (2015). “Health and Wellness Tourism: A Strategic Plan for Tourism and Thermalism Valorization of São Pedro do Sul”. In Health and Wellness Tourism (pp. 21-31). Springer International Publishing.
 16. Diana Dryglasa,⁎, Marcin Salamaga (2018). Segmentation by push motives in health tourism destinations: A case study of Polish spa resorts, Journal of Destination Marketing & Management, 9(2): 234-246.
 17. Dimanche, F., & Andrades, L. (Eds.). (2015). Tourism in Russia: a management handbook. Emerald Group Publishing.‏
 18. Ebrahimzadeh, I., Sakhavar, N., & Taghizadeh, Z. (2013). “A Comparative Study of Health Tourism Potentials in Iran and India”. Subcontinent Research, 5(5), 51-78.‏
 19. El-Arabi, A. M. (2005). “Natural radioactivity in sand used in thermal therapy at the Red Sea Coast”. Journal of environmental radioactivity, 81(1), 11-19.‏
 20. Eshraghi, M., Toriman, M. E., & Ahmad, H. (2010). Sustainable ecotourism in desert areas in Iran: Potential and issues. 5(1), 14.‏
 21. Fakhri,S; Hodaei,M; Rahimi ,s(2013),"evaluation Geomorphosites  capacities of Mranjab area in developing tourism by comparing  Geomorphotourism models , [In Persian]
 22. Foroughi   ,S. (2014),the role of camel in developing desert tourism ,1th national conference of tourism  and green tourism  in Iran , Hamedan . [In Persian]
 23. Frederick, S. (2005). Cognitive Reflection and Decision Making. Journal of Economic Perspectives, 19, 25-42.
 24. Ghorbanian ,A; Taj , S. (2018), Determine and prioritize making policies indices  influencing on developing rural complex  by using factor analysis , case study : Dehbala village , Taft city , [In Persian]
 25. Grassi, M., Luccetta, M. C., Rini, G. B., & Raffa, S. (2002). “Fangotherapy in chronic degenerative rheumatic diseases”. La clinical terapeutica, 154(1), 45-48.
 26. Hadzik, A., & Tucki, A. (2016). Service innovations in the spa health tourism Selected examples. EJMT, 3, 12.‏
 27. Harahsheh, S. S. (2002). Curative tourism in Jordan and its potential development. Bournemouth University, United Kingdom, 3(1), 45-78
 28. Hassanpour ,M ; Ahmadi ,z ; Elyasi , H(2011)."Determine capacity of tourism in desert areas  of Iran ,case study ,shahdad , Maranjab , Bandrig-Mesr Farahzad "tourism management studies , 176-197. [In Persian]
 29. Heidari Chineh, R.; Azgami, K. Soltani, N., & Motamedi Mehr, A. (2013), An Analysis on Tourism Policy in Iran, Journal of Tourism Planning and Development, 2 (5), 32-11. [In Persian]
 30. Ibrahim, M. A. (2011). The determinants of international tourism demand for Egypt: panel data evidence. Browser Download This Paper.
 31. ‏Izadi, M., Ayoobian, A., Nasiri, T., Joneidi, N., Fazel, M., & Hosseinpourfard, M. J. (2012). Situation of health tourism in Iran opportunity or threat. Journal Mil Med, 14(2), 69-75.‏
 32. Jalali ,M; KHadem AL hosseini , A(2013), Study the role and effect of tourism in Kerman  on developing tourism  , case study :Shahdad, 1th national conference  of tourism , national capitals , future perspective, Isfahan :Geographical sciences faculty. [In Persian]
 33. Joume' pour ,M ; Namayande  A; (2012).strategic evaluation  of ecotourism potentials  and capacity of tourism in Maranjab desert , Journal of Rural Planning and Research ,45-71. [In Persian]
 34. Karami , F(2010). Health tourism capacities  based on spa, case study : north west of Iran .1th national conference of tourism management  , Hamedan . [In Persian]
 35. Kazandzhieva, V. (2014). Trends in The development of spa and wellness tourism.
 36. Kharazmi,A; Rahnam ,M; Javan , J Shokouhi , M (2016), effective factors on developing health tourism , comparing perspectives of foreigner tourists  and internal managers , Journal of Medical Sciences,405-416,3(8). [In Persian]
 37. Ladeiras, A., Mota, A., & Pardo, M. C. (2015). A Comparative Study of Thermal Legislation in the Galicia–North Portugal Euroregion. In Health and Wellness Tourism (pp. 1-20). Springer International Publishing.‏
 38. Lehman, M., & Kurecic, P. (2016). The possibilities of health tourism development in the Continental region of Croatia. Economic and Social Development: Book of Proceedings, 282.‏
 39. Lehto, X. Y., Brown, S., Chen, Y., & Morrison, A. M. (2006). Yoga tourism as a niche within the wellness tourism market. Tourism Recreation Research, 31(1), 25-35.‏
 40. Lipadatova, O. (2014). A Phenomenological study of the sandplay therapy expression of six immigrants’ psychological adaptation in Quebec, Doctoral dissertation, Concordia University.‏
 41. Lotfi, H; Sfandyar bakhtiari , R(2013), Planning of tourism therapy in Bandar Abbas  based on tourism site design , sustainable environment  and geography , Hamedan . [In Persian]
 42. Ma'boudi ,M; Hakimi , H (2015):effective factors on medical tourism :case study : Iran , tourism development and planning quarterly periodical ,80-106,(15)4. [In Persian]
 43. Mahdavi, Y., Mardani, S., Hashemidehaghi, Z., & Mardani, N. (2013). The factors in development of health tourism in Iran. International Journal of Travel Medicine and Global Health, 1(4), 113-118.‏
 44. Mahmoudifar, Y., Tabibi, S. J., Nasiripour, A. A., & Riahi, L. (2016). Effective factors on the development of medical tourism industry in the West Azerbaijan province, Iran. Internztional journal of medical research and health sciences. 5(7), 620-630.‏
 45. Mak, A. H., Wong, K. K., & Chang, R. C. (2009). Health or self‐indulgence? The motivations and characteristics of spa‐goers. International Journal of tourism research, 11(2), 185-199.‏
 46. Makinde, O. A., Brown, B., & Olaleye, O. (2014). The impact of medical tourism and the code of medical ethics on advertisement in Nigeria. The Pan African medical journal, 19(103).‏
 47. Mazidi, S. F. (2017). Coastal tourism development management (Sea Therapy) of Kish Island. American Journal of Tourism Management, 6(1), 1-4.‏
 48. Mostafavi, H., Goshki,S., and Abbasi, M. (2012), Ethics in Health Tourism, Journal of Biological Ethics, 2 (4), 161-180.
 49. Namayande , A(2010): Determine and evaluate ecotourism potentials  in Iran deserts. Case study :Maranjab desert . M.A. thesis , Tabatabaei faculty , social science faculty , Tehran . [In Persian]
 50. Navidi , H; Mortazavi , GH(2014). Sustainable development and deserts  in Iran :study value of ecotourism of Mesr desert area in Isfahan . Economic Development  and Growth  Quarterly Periodical.65-83,(18)5. [In Persian]
 51. Nikraftar,T; Hosseini, E; Moghadam , A(2016): Determine making policies requirements  in medical tourism  in Iran . Public Making Policies  Scientific – Research Quarterly Periodical, 2(2),141-156. [In Persian]
 52. Padilla-Meléndez, A., & Del-Aguila-Obra, A. R. (2016). “Health tourism: conceptual framework and insights from the case of a Spanish mature destination”. Tourism & Management Studies, 12(1)
 53. Pearce, Ph., & Filep, S. (2010). Spa and wellness tourism and positive psychology. Taylor and francis group.
 54. Petkevitšjus, I. (2014). Designing nature-based landscape services for optimum wellness, Doctoral dissertation, Tartu Ulikooli Parnu Kolledz.
 55. Ranjnoosh ,R, Hamidi ,N(2016):Dividing businesses of medical tourism  based on foreigner patients perspectives. [In Persian]
 56. Rashleigh, R., Smith, S. M., & Roberts, N. J. (2014). “A review of halo therapy for chronic obstructive pulmonary disease”. International journal of chronic obstructive pulmonary disease, 9, 239.‏
 57. Rezvani, M; Jamshidi , M(2018)qualitative evaluation of factors influencing on attitude toward Nourooz ecotourism in mountainous areas  of ILam province (case study : Cherdavoul city ),Scientific – Research Quarterly Periodical of Region Planning .77-90(31)8. [In Persian]
 58. Sadr ,N; Agharahimi , Z. (2010). Medical tourism industry  in Iran :strategies  for development. [In Persian]
 59. Sajasi Ghidari, H. & Dalir, A. (2017). An Analysis of the Level of Social Responsibility of Tourists in Tourism Destination Villages of Khawaf County, Journal of Social Tourism Studies, 5(9), 21-55. [In Persian]
 60. 60.   Sandra M.DeUrioste-Stone, LenaLe, MattD.Scaccia,&, EmilyWilkins (2016). Nature-based tourism and climate change risk: Visitors’ perceptions in Mount Desert Island, Maine, Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 13(4); 57-65.
 61. Santarém, F., & Paiva, F. (2015). Conserving desert biodiversity through ecotourism. Tourism Management Perspectives, 16(2), 176-178.‏
 62. Sepehr ,A; SafarAbadi A(2013),The Analysis Factors influencing  on ecotourism development in desert areas. [In Persian]
 63. Shalbafian ,A(2002), Tourism development strategies  based on medical tourism .M.A thesis ,Tabatabaei faculty, management and accounting faculty , Tehran. [In Persian]
 64. Shirkhodaei ,M;Alizade,M; Ameli , F(2016), Study the effect of destination image on satisfaction  and behavior goals in health tourism  ,case study: Lavig spa, Tourism Development and Planning Quarterly Periodical,128-145,(17)5. [In Persian]
 65. Smith, M., & Puczkó, L. (2015). “More than a special interest: defining and determining the demand for health tourism”. Tourism Recreation Research, 40(2), 205-219.‏
 66. Sonja Jovanovića, Vesna Janković–Milića, Ivana Ilić (2019). Health and Hygiene Importance for the Improvement of Tourism Sector Competitiveness in Serbia and the South-Eastern Europe Countries, Procardia Economics and Finance 19 ( 2015 ) 373 – 382.
 67. Stefan, D., & Zsolt, M. S. (2013).The Evolution of curative tourism at Borsec. Aerul si Apa. Componente ale Mediului, 185.‏
 68. Tabatabaee Nasab, S., Mah Avar Pour, F. (2016). Investigating the interactions between four affecting factors on brand reputation and their roles on word of mouth, Journal of Advertising. Brand Management, 3(2), 37-64.
 69. Taghavi ,S & Hashemi M(2013); The difference between plain  and desert(Dashte – Lut and central desert) , 1th national conference  on agriculture and sustainable natural resources , Tehran : high education institute  of Mehr Arvand. [In Persian]
 70. Telfer, D. J. & Sharpley, R. (2008). Tourism and Development in the Developing World, London, Channel View Publication.
 71. Teymoori ,S(2016),study effective factors on developing  products of health tourism  in Iran . M.A THESIS, Tourism faculty of Semnan , Semnan. [In Persian]
 72. Tuomenen, T., Binder, D., Dvorak, D., Husak, C., Illing, K., Lange, S., & Schmidt, R. (2014). Developing a competitive health and well-being destination. Turku University of Applied Sciences
 73. United nation world tourism organization. (2014). Available at www.unwto.com.
 74. Yazdi, M. R. T., & Barazandeh, H. (2016). “Identifying and Ranking Health Tourism Development Barriers in Iran Using Fuzzy VIKOR Method”. Asian Social Science, 12(5), 54.‏
 75. Yeung, O., & Johnston, K. (2013). The global wellness tourism economy. Global wellness institute.
 76. Zar'ee ,A;Rezaie ,M(2016). Evaluation of social marketing  in health tourism , Tourism Development and Planning Quarterly Periodical ,53-33,(18)5. [In Persian]