ارزیابی اثرات اقتصادی اجرای طرح هادی در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان رباط‌کریم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران.

چکیده

  از مهم‌ترین طرح‌های اجرایی دولت در زمینه عمران روستاها، تهیه و اجرای طرح هادی روستایی است و بر این نکته تأکید دارد که با ارتقای سطح کیفی ساختار کالبدی، ساختار اجتماعی و اقتصادی روستاهای کشور نیز متحول و از این راه زمینه‌های توسعه روستایی فراهم می‌شود. هر چند سیاست‌گذاران اثربخشی همه ‌جانبه‌ای را از اجرای این طرح دنبال می‌کنند، اما امروزه اهمیت اصلی و چشمگیر آن در اثربخشی اقتصادی است. سنجش میزان اثربخشی اجرای طرح هادی با تأکید بر بعد اقتصادی در شهرستان رباط‌کریم استان تهران که هدف اصلی این تحقیق به شمار می‌رود، نه تنها زمینه‌های شناخت بهتر نیازها، افزایش حس پاسخگویی و شکوفا کردن توانمندی‌های مجریان را فراهم می‌کند بلکه بستر مناسبی را برای تصمیم سازی و تصمیم‌گیری‌های منطقی و علمی ایجاد می‌نماید. این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری شامل تمامی روستاهایی است که بیش از یک دهه از زمان اتمام اجرای طرح هادی در آن‌ها سپری شده است. بر این اساس، 13 روستا مورد بررسی قرار گرفته است که با توجه به تعداد خانوارهای ساکن در آن‌ها و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 240 سرپرست خانوار به عنوان نمونه‌های خانوار تعیین گردید. برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از روش آماری T تک نمونه‌ای در نرم‌افزار Spssاستفاده شده است. یافته‌های پژوهش مؤید آن است که اختلاف معناداری بین سطح اثرات طرح هادی در مؤلفه‌های مختلف وجود دارد. در این راستا، بیشترین میزان اثرات این طرح در مؤلفه اشتغال روی داده است و در سایر مؤلفه‌ها، یعنی درآمد و سرمایه‌گذاری توفیق چندانی در محیط‌های روستایی حاصل نشده است. در آزمون کلی انجام‌ شده، آثار اقتصادی اجرای طرح هادی قابل توجه نبوده و این طرح نتوانسته است زمینه تغییرات اقتصادی را در ابعاد زندگی روستاییان فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment the Economic Impact of Implementation of Guidance Plan in Rural Settlements (Case study: villages of Robatkarim)

نویسندگان [English]

 • somayeh azizi 1
 • Vahid Riahi 2
1 M.A. Graduated of Geography and Rural Planning, Human Geography Group, Faculty of Geography, University of Tehran Kharazmi, Iran
2 Associate Professor of Geography and Rural Planning, Human Geography Group, Faculty of Geography, University of Tehran Kharazmi, Iran.
چکیده [English]

The main implementation of the government in the field of rural construction is the preparation and implementation of a rural constituent plan. Although policymakers are pursuing all-round effectiveness from the implementation of this plan, today it is of major importance to economic effectiveness. Measuring the effectiveness of conducting a conductor plan with an emphasis on economic dimension in the city of Robatkarim, Tehran, which is the main objective of this research, not only provides the areas for better understanding of needs, increasing responsiveness and enhancing the capabilities of the executives, but also provides a suitable basis for decision. Making and making logical and scientific decisions. This research has been done by descriptive-analytical method. The statistical population includes all villages spent more than a decade after the completion of the conducting plan. Accordingly, 13 villages have been studied. According to the number of households in them, using the Cochran formula, 240 heads of household were determined as household samples. A one-sample T-test was used to analyze the data in SPSS software. The findings of the research confirm that, the highest impact of this project has been on the employment component, and in other components, income and investment have not been achieved much in rural environments. In the general test, the economic effects of conducting a conductor plan have not been remarkable, and this plan has failed to provide a framework for economic change in the dimensions of the lives of villagers.
Extended Abstract
Introduction
        Surveys conducted over the last century indicate that one of the slowdowns in development in Iran has been the weakness of local and regional planning. Rural development is one of the fundamental areas of national development. Due to the importance of rural development, almost early in the 21st century, rural development programs became the focus of planners. One of the most important plans of the government in the field of rural development is the preparation and implementation of a rural conductor plan, which emphasizes that by improving the quality level of the physical structure, the social and economic structure of the rural areas of the country will also be changed and thus provided for rural development. Although policymakers pursue the all-encompassing effectiveness of this project, it is of major importance today in economic effectiveness. Rural Development Plan is one of the rural development projects that aims at rural welfare and with the purpose of creating a context of rural development according to cultural, economic and social conditions; equitable provision of social, productive and welfare facilities; guiding the physical condition of the village. Provision and implementation of facilities to improve rural housing and environmental and public services. Considering the importance of the conductor plan at the country level and considering that since the beginning of its activities in 1989 until the end of June 2019, 38246 conductors have been prepared and implemented in 18656 villages. In the economic aspect, it is important.
Methodology
        Since more than a decade has passed since the implementation of the Hadi project in some villages of Robat Karim city, the present study seeks to clarify the hidden angles of its implementation and analyze its effects on the rural community of Robat Karim city in the southwestern district of Tehran province. It intends to evaluate the economic impacts of implementation of the rural conductor plan using the one-sample T-test from the viewpoint of 13 target villages of Rabat-Karim. To evaluate the effects of the conductor plan on the economic dimension, three components have been investigated by a group of items in the Likert spectrum. Using Cochran's formula, 240 households were selected as the sample size using simple random sampling method and were questioned.
Results and Discussion
       According to the survey, of the 240 respondents, 32% were female and 68% male. Survey of the educational status of the respondents shows that the highest number of the respondents was 42%. After that, people with a diploma with 14%, illiterate with 38% and those with a diploma degree and above with 6%. According to the results, the highest age of the respondents was 58% between 30-54 years old. In order to evaluate and evaluate the economic effects of the implementation of the conductor plan on rural life three indicators of employment, income and investment with 12 components were used. In the "employment" variable, the components of new job opportunities with a mean of 3.40 and the tendency to start and expand a business with a mean of 2.96 had the highest and the lowest mean respectively. In the “income” variable, the implementation of the conductor plan improved the income situation by an average of 3.32 but did not have a significant effect on reducing the economic inequality variable. In the "investment" variable, the implementation of the conductor plan motivated investment in the service sector with a mean of 3.05. Investments in the agricultural and industrial sectors have been less, and the rural investment incentives have an average of 2.29. The results show that except the employment component with a mean of 3.12, in terms of income and investment, the effects of the conductor plan on rural economic development were lower than the theoretical average. Summarizing the findings of the present study, it shows that the overall effect of conductor design on the components related to economic dimension is lower than the theoretical average and this confirms the functional weakness of conductor design in the studied villages. Thus, the implementation of the rural conductor project has not been economically successful in the villages.
Conclusion
         Rural conductor plan has taken an important step in the spatial organization of rural areas of the country and despite the shortcomings, it is considered to be an effective action in directing and physical development of villages and given that physical improvement of villages is a priority in conductor design. Therefore, one of the most important measures of this plan is the elimination of rural physical deficiencies and is considered as an important tool in organizing the physical structure of the villages. Although rural conductor schemes are mainly of a physical nature, however, rural development and development must take into account all aspects, including the economic conditions of the villages. Consideration of other goals such as equipping facilities by creating productive facilities, creating an appropriate working environment, creating a rational fit between population and various functions, especially the production needs of the village, also illustrates the particular focus of the conductor plan on the economic and productive issues of the villages. One of the important measures that can help to strengthen and sustain the effects of the conductor plan is their monitoring and evaluation, which form part of the present research vision. Evaluation of these projects will inform executives and stakeholders about the strengths and weaknesses of this project and rural development plans. Therefore, the purpose of the present study was to evaluate the economic impacts of conducting the plan in rural settlements of Rabat-Karim city. In order to achieve this goal, the information obtained from the completed rural questionnaires was analyzed. One-sample T-test was used to examine the partial impact of the effects of the conductor plan on each of the economic components considered in the research (employment, income, and investment). In this regard, number 3 was used as the theoretical mean of evaluating the economic effects of the plan on these components. , Was considered. The results show that except the employment component with a mean of 3.12, in terms of income and investment, the effects of the conductor plan on rural economic development were lower than the theoretical average. Summarizing the findings of the present study, it shows that the overall effect of conductor design on the components related to economic dimension is lower than the theoretical average and this confirms the functional weakness of conductor design in the studied villages.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rural Conductor Plan
 • Economic effects
 • Assessment
 • Rural settlements
 • City of Robatkarim
 1. Afrakhte, H. (2011): Evaluation of Rural Conductor Plan with Emphasis on Public Satisfaction (Case Study: Dezli Village in Saroabad City), Proceedings of the First National Conference on Geography and Rural Development Planning, Mashhad.
 2. Alimardani, M. (1992): Evaluation of Rural Conductor Plans, Master of Science in Urban Planning, University of Tehran.
 3. Anabestani, A. A., and Hajipour, Y. (2013): Socio-Economic Implications of Village Hadi Project Implementation (Case Study: Dena County Villages), Regional Planning Quarterly, 3(9), pp: 13-26.
 4. Anabestani, A. A., and Mousavi, S. M. (2017): Investigation of Rural Participation in the Process of Preparation and Approval of Rural Conductor Plan (Case Study: Dashtestan County), Journal of Human Settlements Planning Studies, 12(3), pp: 569-583.
 5. Anabestani, A. A., Riahi, V. and Tofighian Asl, F. (2013): An Approach to Environmental Impacts of Rural Implementation Projects (Case Study: Shoosani-Ensemble and Babamidan Villages), Physical-Space Planning Quarterly, 1(3) , PP: 76-88.
 6. Azimi, N., Molaei Hashjin, N., and Asheghi, A. (2012): Investigation of the Physical Effects of Rural Conductor Plans from the Villagers' Viewpoint (Case Study: Miandoab County), Geographical Vision (Human Studies), 7(19) , PP: 25-37.
 7. Azizpour, F., Khalili, A., Mohsenzadeh, A., and Hosseinihasel S. (2011): Analyzing and Evaluating the Economic Impacts of Implementation of the Conductor Plan in Rural Settlements of Iran, Housing and Rural Environment, 30(135), pp: 71-84.
 8. Behzad Nassab, J. (2007): An Introduction to the Comprehensive Culture of Rural Development, Gholestan Art Publishing, Tehran.
 9. Bijari, F. (2015): Investigating the Impacts of Rural Conductor Plans on the Socio-Economic Status of Rural Households (Case Study: Birjand County), Master's Degree in Rural Geography and Planning, Supervisor Mofid Shatari, Faculty of Literature and Humanities, Birjand University.
 10. Country Mapping Organization (2016): Available through the site http//:www.ncc.org.ir
 11. Deputy of Rural Civil Engineering (2010): Evaluating the Impact of Rural Conductor Plans, Islamic Revolution Housing Foundation Publication, Tehran.
 12. Emmanuel, A. (2007): Sustainability Assessment of Rural Development: A review of Methodologies, Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe, Halle (Saale), IAMO, Vol. 39.
 13. Fabricius, C., Koch, E., Turner, S., and Magome, H. (Eds.). (2013): Rights resources and rural development, Community-based natural resource management in Southern Africa, Routledge.
 14. Gane, M. (2007): Forest Strategic Management and Sustainable Development for the Forest Sector, Netherlands, springer, pp: 442.
 15. Ghiourmadah, M. (2006): Evaluating the Effectiveness of Conductor Plans on Rural Development, Master's Degree in Geography and Rural Planning, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad.
 16. Gholamrezaie, M. A. (2003): Evaluation of Hadi Project Performance in Rural Villages of Lorestan Province, MSc in Rural Development, Supervisor Hossein Aghie, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Razi University of Kermanshah.
 17. Gibson, K., Cahill, A., and McKay, D. (2010): Rethinking the dynamics of rural transformation: performing different development pathways in a Philippine municipality, Journal of Transactions of the Institute of British Geographers, 35(2), pp: 237-255.
 18. Hajipour, Y. (2011): Assessment of the Socio-Economic Impacts of Rural Conductor Plans (Case Study: Dena County), Master's Degree in Geography and Rural Planning, Supervisor Ali Akbar Anabestani, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad.
 19. Heidari Mokarar, H., Jahantigh, H., and Jashani, M. M. (2015): Evaluation of Villagers' Satisfaction with Economic, Social and Physical Performance of Conductor Plans (Case Study: Nimruz Townships), Spatial Planning Journal (Geography), 5(4), pp: 57-74.
 20. Herrmann, S. and Osinski, E. (1999): Planning sustainable land use in rural areas at different spatial levels using GIS and modelling tools, Landscape and Urban Planning, Stuttgart, 46(1), pp: 93-101.
 21. Housing Foundation of Islamic Revolution (2010): Research and Technology Achievements of Islamic Revolution Housing Foundation and Subsidiaries, Foundation Public Relations Office, Tehran.
 22. Housing Foundation of Islamic Revolution (2019): Status of Conducted Study and Implemented Country Plans, Deputy of Rural Development, Tehran.
 23. Housing Foundation of the Islamic Revolution (1989): Report on the Preparation and Implementation of Rural Conductor Plans, Conductor Planning Management, Tehran.
 24. Iran Census Center (2016): General Population and Housing Census of Tehran Province. http://www.amar.sci.org.ir
 25. Javani, Kh., and Bastani, A. (2011): Evaluation of the Implementation of Rural Conductor Research in Sarbala Village of Torbat Heydariyeh, Proceedings of the First National Conference on Geography and Rural Development Planning, Mashhad.
 26. Kiyakjouri, S. (1987): Monitoring and Evaluation of Rural Development - Experiences from Asia, Budget Planning Organization, Tehran.
 27. Mahon, M., Fahy, F., and Cinnéide, M. (2012): The significance of quality of life and sustainability at the urban- rural fringe in the making of place-based community, Geo Journal, 77(2), pp: 265- 278.
 28. Mohammadi Yeganeh, B., Nabati, A., and Cheraghi, M. (2012): Explaining the Effects of Conducting a Plan on Improving the Quality of Life in Rural Areas (Case Study: Korani Village - Bijar County), Journal of Housing and Rural Environment, 40(139), pp: 99-112.
 29. Molai Hashjin, N. (1998): Planning the Development of Infrastructure and Surface Services in Rural Areas from a Geographical Perspective (Case Study: Khalkhal City), PhD Thesis in Human-Rural Geography, Supervisor Seyed Rahim Moshiri, Faculty of Humanities and Social Sciences, Jaghra University Islamic Azad University of Science and Research Branch.
 30. Nasimi, H. R. (2016): Study of Conductor Plans and their Effects in Rural Areas (Case Study: Central District of Darab City), Master's Degree in Geography and Rural Planning, Supervisor Sadegh Asgari Lafmjani, Faculty of Literature and Humanities, University of Zabol.
 31. Omidpour, F. (2014): The Physical Approach of Identifying Rural Areas in Physical-Spatial Planning Case: Rural Conductor Plans, Proceedings of the National Conference on Sustainable Development Prospects in Country Sixth Development Plan.
 32. Papoli Yazdi, M. H., and Ebrahimi, M. A. (2015): Rural Development Theories, Khome Publications, Ninth Edition, Tehran.
 33. Rabieifar, V., Singh Sanadi, S., Sashourpour, M., and Hazrat, M. (2015): Analysis and Evaluation of the Impacts of Hadi Plan Implementation on Socio-Economic Developments in Rural Settlements (Case Study: Zanjan Province Villages), Regional Planning Journal, 5(17), pp: 75-90.
 34. Rezvani, M. R. (2008): An Introduction to Rural Development Planning in Iran, Ghooms Publications, Second Edition, Tehran.
 35. Riahi, V., and Shamsi, R. (2013): Evaluation of the Physical Effects of Conducting the Implementation of the Conductor Plan in Rural Settlements of Islamshahr, Geographical Thought, 7(14), pp: 53-76.
 36. Saberifar, R. (2011): The Role of the Hadi Project in Economic Mobility in Rural Areas, Proceedings of the First National Conference on Geography and Rural Development Planning, Mashhad.
 37. Saeedi, A. (2008): Encyclopedia of Urban and Rural Management, Foundation of the Great Persian Encyclopedia, Publication of Municipalities and Villages Organization, Tehran.
 38. Shamaei, A., Ahmad Abadi, F., and Ahmad Abadi, H. (2014): Evaluation of the Impacts of Implementation of the Hadi Plan on the Village (Case Study: Neyshabur County), Journal of Rural Research and Planning, 3(6), pp: 75-88.
 39. Shijie, J., Liyin, S., and Li, Z. (2012): Empirical Study on the Contribution of Infrastructure to the Coordinated Development between Urban and Rural Areas: Case Study on Water Supply Projects, Procedia Environmental Sciences, 11, pp: 1113-1118.
 40. Siciliano, G. (2012): Urbanization strategies, rural development and land use changes in China: A multiple-level integrated assessment, Land Use Policy, 29(1), pp:165-178.
 41. Valencia Sandoval, C., Flanders, D. N., and Kozak, R.A. (2010): Oarticipatory Lanndscape planning and Sustainable community Development, Landscape and urban planning, 94, pp: 63-70.
 42. Zarafshani, K., Barzou, G., Shah Hosseini, A., Abbasi Zadeh Ghavnati, M. S., Vali Zadeh, A., Baqarnasab, M., Bahrami, M., and Abdolmaleki, S. (2010): Qualitative Evaluation of Implementation of Hadi Plan in Kakra Village - Application of Fundamental Theory », Journal of Rural Research, 1(3), pp: 153-172.