تحلیل ساختاری تحولات کشاورزی مناطق روستایی استان مرکزی طی سالهای 1382 تا 1393

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد،ترویج و آموزش کشاورزی ، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد،ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه اقتصاد،ترویج و آموزش کشاورزی ، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان

چکیده

      شکل­گیری روستاها را به عنوان نخستین هسته­های مدنیت و فعالیت می‌توان به عوامل محیطی مرتبط دانست، اما تداوم حیات اقتصادی و اجتماعی روستاها در گذر زمان با چالش‌های اساسی ناشی از افول کارکردهای کشاورزی، به عنوان اصلی‌ترین کارکرد محیطی، مواجه شده است. هدف اصلی از این مطالعه بررسی تحولات کشاورزی روستاهای استان طی یک دهه با تأکید بر کارکردهای کشاورزی است. این تحقیق  به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش‌شناسی در گروه تحقیقات توصیفی – تحلیلی قرار می‌گیرد. برای این منظور تمامی 733 روستاهای بالای بیست خانوار استان در دو سرشماری کشاورزی 1382 و 1393 مورد مطالعه قرار گرفته و با استخراج همه متغیرهای کشاورزی مشابه در دو مقطع، 20 شاخص‌مقطعی و تحولی تعریف و محاسبه شد. پس از توصیف آماری و ارزیابی توزیع شاخص‌ها، مدل‌سازی تحولات کشاورزی مناطق روستایی استان در دو مقطع با روش معادله‌یابی ساختاری و مبتنی بر رویکرد خودگردان‌سازی با استفاده از نرم­افزارهای SPSS  و AMOS Graphic  انجام شد. با توجه به ضرایب مسیر و علامت آنها در ابتدای دوره می‌توان نتیجه گرفت که وضعیت کشاورزی روستاهای استان در مقطع زمانی ابتدای دوره، از یکسو بیشتر مبتنی بر زراعت بوده است تا باغبانی و از سوی دیگر بیشتر مبتنی بر عامل و نهاده زمین بوده است تا عامل و نهاده آب. اما نتایج مقطع زمانی انتهای دوره در مقایسه با مدل مربوط به ابتدای دوره، نشان داد که طی این مدت، تعیین‌کنندگی و اهمیت زمین جای خود را به آب داده است. لذا روند روبه افول تغییر و تحولات کارکردهای کشاورزی روستاهای استان طی این دوره، بیش از هر چیز تحت تأثیر عامل تعیین کننده آب بوده است. ایجاد ساختار سازمانی واحد با هدف سیاست­گذاری و تصمیم گیری در زمینه دو عامل پایه زمین و آب و همچنین تشکیلات استانی برای اجرای سیاست‌ها در یک دیدگاه فرابخشی از جمله پیشنهاداتی است که می تواند به حل مشکلات کشاورزی جوامع روستایی کمک نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural analysis of agricultural evolution in rural areas of Markazi province during 2003-2104

نویسندگان [English]

  • Siamak Zabihi 1
  • Seyed jamal Farajollah Hosseini 2
  • Seyed Mehdi Mirdamadi 3
  • Abbas Amini 4
1 Ph.D. Student, Department of Economic, Agricultural Extension and Education, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Economic, Agricultural Extension and Education, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Economic, Agricultural Extension and Education, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Prof. of Geography and Rural Planning, Dept. Geographical Sciences and Planning, University of Isfahan, Isfahan.
چکیده [English]

The formation of villages as the core of civilization and activity can be attributed to the environment. However, there have been major challenges in socioeconomic continuity of villages due to the decline of agricultural functionality as the most significant environmental function. This study aims to consider the evolution of agricultural functionalities in rural areas of Markazi Province over the last decade. Based on the objective, the study is applied one and descriptive – analytic in methodology. To this end, all villages with more than the 20 households in two censuses of 2003 and 2014 were taken into account. Then, all the similar agricultural variables in two time sections were extracted and 20 indicators for each section were defined and calculated. Following the statistical description and evaluation of the distribution of the indicators, agricultural evolution of rural areas was modelled in two time sections using structural equation modeling based on bootstrapping approach in AMOS Graphics environment. The path coefficients and their sign at the beginning of the period revealed that the rural areas’ agricultural identity at the beginning of the period was mainly based on farming than gardening and based on the land than water. However, the results of the end of the period showed that the land has been replaced by water. Therefore, the declining trend of changes in the agricultural functionalities the study area during this period was significantly influenced by water. Establishing an integrated organizational structure in order to land and water resources’ policy regulation and decision-making along with a provincial governance to implement the policies and decisions, beyond the sectoral approach, hopefully is a suggestion that can help to solve the problems agricultural identity of rural communities is engaged with.
 
Extended Abstract
Introduction: Configuration of rural areas as the initial cores of civilization and activities thereof, is directly related to environmental factors. However, the continuance of villages’ economic and social lives encountered basic challenges over time due to a decline in agriculture functions as the main environmental functions. The investigation of different development policies and programs in recent decades for rural communities in Iran indicates that such policies and programs have not been successful in improving disorders, despite their objectives and efforts. The present study aims to investigate agricultural evolutions in the rural areas of Markazi Province, Iran, using statistical evaluations and models. In fact, the main goal was to investigate the agricultural evolution of the province’s villages during a decade with an emphasis on agriculture functions. Thus, agricultural evolution over time is the main subject. Hence, while formulating agriculture indicators for rural communities, the main question is “how has agricultural evolution affected rural communities in Markazi Province?”
Methodology: This study is practical in terms of objective. It is a descriptive-analytic study, that is, it is not empirical and contains documentary data, but the analyses were both descriptive and inferential. The statistical description, indicator distribution evaluation, and agricultural structure modeling of rural areas were performed using a bootstrap-based structural equation approach on SPSS and Amos Graphic at two periods. The statistical population and geographic area consisted of the entire villages with above 20 households in the province according to 2003 and 2014 censuses. Villages were selected and matched at the two periods. Non-rural counted items, including military centers, companies, industrial towns, workshops, and production institutes were excluded. Then, a total of 733 villages with above 20 households were obtained as samples at the two periods. Reviewing the related literature, 14 variables with the maximum related items in the two censuses were derived separately with similarly at the level of the selected villages. The data were analyzed, obtaining ten status and evolution indicators, including rural household agricultural employment, farmer education level, agricultural use, gardening use, land area in the user unit, user household land per capita, irrigation lands, gardening contribution to the cultivation pattern, land use level, and aquaculture.
Findings and Discussion: The investigation of agricultural employment evolution indicates a 13% reduction in the number of using households at the two periods. Evolutions in the number of agricultural users and farm and gardening land uses were both descending. The findings revealed that the land area of the using unit increased from 9.5 to 10 hectares, which could be considered to be due to the reduced farm use area in the time interval of the two censuses. Moreover, irrigation land-use area, farm use, and aquaculture variation reduced, while gardening contribution to the cultivation pattern enjoyed a 4% rise. Also, land use level variation, also known as cultivation deepening, increased from 56% to 65%. Considering the positive path coefficients and values of userland area, user household land per capita, and agricultural employment rate as well as the negative path coefficients and values of irrigation lands, aquaculture, and gardening contribution to the cultivation pattern in 2003, it can be said that the agriculture status of the province’s villages was more dependent on farming than on gardening on the one hand and more dependent on land than on water on the other hand. However, 2003 and 2014 had different patterns. In 2014, water-related indicators (i.e., irrigation land use percentage and under-cultivation land percentage) had a more decisive impact than land in the agricultural status of the villages. It can be said that the main characteristics of agricultural evolution in the villages during 2003-2014 were the dramatic and significant reduction of aquaculture, irrigation lands, and farm uses on the one hand and the rise of gardening in the cultivation pattern on the other hand. Thus, agricultural evolution in the villages of Markazi Province was more influenced by water than other factors.
Conclusion: The statistical investigation of Markazi Province implies that both environmental and population aspects of rural communities in the province encountered some harms due to a set of factors. In the policy-making aspect, the investigation of factors affecting the status and evolution of agriculture in the province’s rural communities suggests that the main explanation for such an evolution, which resulted in the evacuation of a large number of rural settlements, can be the lack of a specific organization responsible for villages. Thus, the establishment of an independent organization with decision-making and policy-making powers could help solve the problems of rural communities. Moreover, in the execution aspect, the modification of villages requires the modification of villages' functions. As can be seen from the results, the water- and land-related indicators encountered problems in the above-mentioned time interval. It is more strategic to save the basic resources of lands and water than to produce agricultural produces. It is required to accurately investigate the problem to provide solutions. In summary, the agricultural evolution of the province’s villages does not exhibit a developing and promising future, the same as villages in other regions of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structural equation modeling
  • agricultural evolution
  • rural areas
  • central province
Anríquez, E., & Stamoulis, K. (2007): Rural development and poverty reduction: is agriculture still the key?, electronic Journal of Agricultural and Development Economics,  Agricultural Development Economics Division (ESA) FAO, 4(1), 5-46.
Balestrieri, M. (2014): Rurality and Competitiveness, Some Observations on the Local Area: The Case of the Sardinian Region. International Journal of Rural Management 10 (2), 173- 197.
Berry, K.A., Markee, N.L., Fowler, N., Giewat, G.R. (2010): Interpreting What is Rural and Urban for Western U.S. Counties. The Professional Geographer, 52(1), p:13.
Brown, D. L.,  & Schafft, K. A. (2011): Rural people and communities in the 21st century: Resilience and Different Degrees of « Rurality»: a Statistical Study, 10,  Retrieved from (http://jrre.psu.edu/wp-content/uploads/2015/03/30-4.pdf ).
Cloke, P. (2006): Conceptualizing rurality. In The handbook of rural studies London, Sage.
Ebrahimpour, M. (2004): The Relationship between Population Density and Depth Level of Cultivation, Journal of Rural and Development, 7(4), 21-49.(in Persian).
Ebrahimpour, M. (2005): Rural Population Changes in Iran and Its Relation to Developmental Components in the Recent Decades, Journal of Faculty of Literature and Humanities, Kharazmi University, 13(50-51),89-122. (in Persian).
Eupen, M. V., Metzger, M.J., Perez Soba, M., Verborg, P.H., van Doorn, A., & Bunce , R.G.H.(2012): A rural typology for strategic European policies. Land Use Policy ,29(3), 473– 482
Feli, S.,  Pezeshki Rad, G.R., Sedighi, H., Shahbazi, E., & Qureishi Abhari, S.J. (2012): Structural Changes in Iranians Agriculture: A Perspective to 2025, Journal of Rural and Development, 15(3), 21-39. (in Persian).
Ghasemi Ardahaei, A. (2008): Internal Migration Flows and Immigrant Characteristics by Province,Tehran, Statistics Institute. (in Persian).
Ghasemi, V. (2010): Modeling Structural Equation in Social Research Using Amos Graphics, Tehran, Sociologists Publishing. (in Persian).
Guastella, G.,  & Pareglio, S. (2016): Sustainable Development of Rural Areas: Using Urban Patterns to Map the Agricultural Systems. Paper presented at the Sustainability of Well-Being International Forum, Florence .
Gulumser, A.A., Levent,  T. B., & Nijkamp, P. (2006): Turkey’s rurality:A comparative analysis at the EU level. Paper presented at the 46th Congress of the European Regional Science Association, Enlargement, Southern Europe and the Mediterranean, Greece.
Jamshidi, M.,  Jamshidi, A.R., & Sheikh, H. (2016): Providing a Theoretical Approach for Conceptual Modeling of the Economic Outcome of Chardavol Villages: A Case Study of Karbala Road Villages in Shabab Village, Journal of Rural Development , 19(1), 184-163. (in Persian).
Johansen, P.H.,  & Nielsen. N.C. (2012): Bridging between the regional degree and the community approaches to rurality—A suggestion for a definition of rurality for everyday use. Land Use Policy, 29(4), 781-788.
Jomehpour, M. (2005): A Systematic Attitude towards Rural Development and Rural Development, Journal of Rural Development, 8(1), 55-80. (in Persian).
Karami, A., & Rastegari, H. (2018): Measuring and Analyzing Agricultural Development of Iran Using Artificial Neural Network, Journal of  Regional Planning, 8(30), 15-30. (in Persian).
Khosrowbeygi Borchaloei, R. (2016): Government community and rural tourism in Iran reflection on renewal of dialogue and conflict between national and local stakeholders, Journal of geography, 4(49), 115-132. (in Persian).
Khosrowbeygi Borchaloei, R., & Javan, J. (2015): The Discourse of Modernization and Divergence of Development Policies and Reflective Agricultural Utilization on Reconstruction of the Concept of Rural Development in Iran's Development Plans, Journal of Rural Research, 6(1), 1-26. (in Persian).
Kiani Ghale Sard, S.,  Shahraki, J., Akbari, A., & Sardar Shahraki, A. (2019): Planning and Studying the Effects of Climate Change On Iran's Agricultural Development; Application Techniques Positive Mathematical Programming (PMP), Journal of  Regional Planning, 9(34), 15-26. (in Persian).
Latifeh, N., Jahani, M., & Jafari, H. (2016): Economic Factors Affecting the Instability of Rural Settlements: A Case Study of Villages in Damavand County, Journal of Rural and Development, 19(1), 141-161. (in Persian).
Li, Y., Long, H., & Liu, Y. (2015): Spatio-temporal pattern of China's rural development: A rurality index perspective. Journal of Rural Studies 38, 12- 26.
Moutafi, V.G. (2013): Rural space (re) produced e Practices, performances and visions: Acase study from an Aegean island, Journal of Rural Studies 32, 103-113.
Paquette, S., & Domon, G. (2003): Changing ruralities, changing landscapes: exploring social recomposition using a multi-scale approach, Journal of Rural Studies 19, 425–444
Peng, L., Shaoquan, L & Lian, S. (2016): Spatial-temporal changes of rurality driven by urbanization and industrialization: A case study of the Three Gorges Reservoir Area in Chongqing, China. Habitat International 51, 124-132.
Pizzoli, E. (2015): Rural Development Indicators for Regions with Different Degrees of « Rurality»: a Statistical Study.  Retrieved from (http://jms.insee.fr/files/documents/2012/939_2-jms2012_S24-2_Pizzoli-acte.pdf ).
Rezvani, M.R., Sadeghlu, T., & Sajadi Gheidari, H. (2011): Evaluation of Ruralism Using Fuzzy TOPSIS Model (Case Study: Central Village Villages of Khodabandeh), Journal of Rural Research, 2(1), 1-31. (in Persian).
Riola, R.O., & Cantalejo, C.S. (2005): Rurality Index for Small Areasin Spain, Journal of Social Indicators Research, 73(2), 247-266.
Rousseau, N. (1995): What is rurality?, Occasional paper (Royal College of General Practitioners), Chapter 1, p,1.
Russo, R., Tomaselli, G., Pappalardo, G. (2014): Marginal periurban agricultural areas: A support method for landscape planning. Journal of Land Use Policy, 41, 97-109.
Shakouri, A. (2011): Rural and rural decline or the need to revise approaches and methods in Iran, Journal of Rural Development, 14(2), 1-29. (in Persian).
Statistical Center of Iran, (2018): General Population and Housing Census, https://www.amar.org.ir. (in Persian).
Statistical Yearbook of Markazi Province . (2015): Markazi Province Management and Planning Organization. (in Persian).
UN. (2007): Rural households’ livelihood and well-being, Retrieved from http://www.fao.org/docrep/015/am085e/am085e.pdf.
Ward, C. M. S. (2015): Natural Resource Use, Incomes, and Poverty Along the Rural–Urban World Development, 78.
Yousefi, N. (2013): Presentation and Analysis of Socio-Economic Indicators of Country Populations in 2011 and Comparison with 2006, National Statistical Institute, Tehran. (in Persian).
Zabihi, S., Farajollah Hosseini, S.J., & Mirdamadi, S.M. (2019): Structural Changes in the Demographic Identity of Rural Areas of Markazi Province from 1996 to 2011, Journal of Geography and Environmental Planning, 30(1), 1-22. (in Persian).