ارزیابی اثر اعتبارات خرد دولتی برابعاد اقتصادی کارآفرینی و اشتغال پایدار روستایی شهرستان جوانرود، استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو

2 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.30495/jzpm.2021.3967

چکیده

اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات مهم اقتصادی هر کشوری است، به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های توسعه‌یافتگی جوامع تلقی می شود. بنابراین یکی از استراتژی های مورد توجه صاحب نظران و سیاستگذاران برای از بین بردن فقر و کاهش بیکاری در کشورهای مختلف، تخصیص "اعتبارات خرد" است. این تحقیق به‌منظور ارزیابی اثر اعتبارات خرد دولتی بر کارآفرینی و اشتغال پایدار روستایی شهرستان جوانرود انجام گرفته است. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت و هدف، به ترتیب از نوع تحقیقات کابردی و توصیفی- تحلیلی می‌باشد جامعه آماری تمامی افراد روستایی شهرستان جوانرود که طی سال‌های 1385-1395 ازتسهیلات خرد اعتباری دولتی صندوق کارآفرینی امید وبانک کشاورزی استفاده کرده اند، (921N= ) را تشکیل می‌دهد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات میدانی پرسشنامه‌ای می باشد که روایی صوری آن با استفاده از نظرات اساتید دانشگاهی و کارشناسان مربوطه و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که دریافت اعتبارات خرد توانسته است در زمینه پایداری درآمد و ایجاد اشتغال و کاهش هزینه های تولید و دسترسی به مواد اولیه تاثیرات مثبت داشته باشد. بیشترین همبستگی بین میزان اعتبارات دریافتی و شاخص های مربوط به افزایش درآمد با میزان همبستگی ./967 ، تنوع منابع درآمدی با میزان همبستگی./906 ، بهبود استانداردهای زندگی و افزایش بهره وری و ایجاد شغل جدید با میزان همبستگی ./842 وکمترین میزان همبستگی، مربوط به شرایط آسان پرداخت و بهره کم با میزان همبستگی ./252 ، همکاری با وام گیرنده./265 ، سهولت مراحل پرداخت با میزان همبستگی./336 می باشد. نتایج همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین اعتبارات خرد دولتی با ابعاد اقتصادی کارآفرینی و اشتغال پایدار، رابطه معنی دار مستقیم و مثبت وجود دارد. در واقع اعتبارات خرد دولتی توانسته است در ایجاد کارآفرینی و اشتغال پایدار روستاییان بعنوان یکی ازابعاد اصلی توسعه روستایی، درسطح 95 درصد اطمینان نقش مهمی ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Impact of Government’s Microfinance on the Economic Dimensions, Rural Entrepreneurship and Sustainable Employment of the Javanrud township, Kermanshah province

نویسندگان [English]

 • AHMAD TAGHDISI 2
 • JAFAR TAVAKOLI 3
2 Assistant Professor, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, University of Razi, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

j.tavakkoli@gmail.com   09127120806
Abstract:
Jobs and unemployment are among the most important economic issues in any country, such a way that increasing employment and reducing unemployment considered as one of the toasted headsets of our societies. So assigning “Microfinance’’ is one of the favorite strategies of scholars and politicians to liquidate poverty and reduce unemployment in different countries. This study was conducted to evaluate the effect of Government’s Microfinance on the Rural Entrepreneurship and Sustainable Employment in Javanrud.
The present study is of applied and descriptive-analytical nature in terms of nature and purpose. The research population consists of all rural people in Javanrud who have used government funds from the karafariniomid Fund and the Agricultural Bank between 2006-2017 years(N:921).The main research tool was a questionnaire validated by the opinions of academic professors and Approved after necessary corrections. The field data collecting's tool is a questionnaire which it's validity was certificated by University masters and experts and it's reliability was approved by Cronbach's alpha. Analysis findings shows getting small found credits has positive effects on stable earning, and establishment of employment and also on reducing production cost; and ease of access to elemental materials. The most correlation was between the amount of received credits and  increased income indicators which it was the rate correlation  /967 also it was /906 on variety of income recourses; improvement of life standards and increasing in the productivity and  make new job opportunity which it was /842.The least conjunction was  ease of getting the credit and low lending rate which it was /252;cooperation with borrowers /265;ease of payment processes /336;and it has effects on using machines by villagers and increasing their assets. The results of Person's conjunction test shows that there is a meaningful and direct connection between governmental small credits and financial aspects. Indeed, governmental small credits at the meaningful level of 0/05 has an important role in making entrepreneurship and stable employment of villagers as one of the main aspects of rural development.
Introduction
Small loans, are triggers Facilitating and developing small businesses, Previous employment consolidation and Increase in new businesses and also Are revitalizing the rural economy by increasing the awareness and knowledge of new business development and create self-employment opportunities. Due to the Rural Development Strategies and Pay special attention to empowerment, reducing rural poverty, reducing migration and the economic importance of rural development, it can be said to create a radical transformation in rural areas It will be practical with economic transformation in it.  Because that motivates to work through Removing barriers to economic growth, improving access to productive resources, protecting villagers will reduce vulnerability and create more economic opportunities, promote living standards and prosperity, and ultimately keep pace with regional and global changes.  That They have a direct relationship with the economic development of rural areas and One way to achieve this Providing financial and credit benefits, in particular micro-credit, and guiding it in the process of rural development. Jobs and unemployment are among the most important economic issues in any country, such a way that increasing employment and reducing unemployment considered as one of the toasted headsets of our societies. So assigning “Microfinance’’ is one of the favorite strategies of scholars and politicians to liquidate poverty and reduce unemployment in different countries. This study was conducted to evaluate the effect of Government’s Microfinance on the Rural Entrepreneurship and Sustainable Employment in Javanrud.
 
Methodology
The present study is of applied and descriptive-analytical nature in terms of nature and purpose. The research population consists of all rural people in Javanrud who have used government funds from the "karafarini Omid" Fund and the Agricultural Bank between 2006-2017 years(N:921). The main research tool was a questionnaire validated by the opinions of academic professors and Approved after necessary corrections. The field data collecting's tool is a questionnaire which it's validity was certificated by University masters and experts and its reliability was approved by Cronbach's alpha. To check that the variables are normal The Kolmogorov-Smirnov test is used and Data were analyzed by means of means comparison tests, Pearson correlation coefficient and regression analysis in SPSS software.
Results and discussion
 To investigate the level of satisfaction of villagers with the performance of government micro credit (As an independent research variable) Has been used since Frequency distribution table and mean comparison test (one-sample t-test). The results of the table show the frequency distribution 22.8% of villagers are satisfied with the performance of government micro-credit at weak and very low levels, 10.7% on average and 66.5% at high and very high levels. Also sample t-test results (Considering the number 3 as the basis of the test) it shows The average calculated with a value of 3.96, Significantly Above average and above average.  Upper and lower bound positive, as well as t-statistics and mean deviation It also confirms that the calculated average is above the average. So it can be said that Satisfaction of villagers in the study area with the performance of government micro credit was acceptable and The reasons for this can be found The impact of these credits on the economic dimension of entrepreneurship and sustainable employment of rural residents of Javanrood. also Analysis findings shows getting small found credits has positive effects on stable earning, and establishment of employment and also on reducing production cost; and ease of access to elemental materials. The most correlation was between the amount of received credits and  increased income indicators which it was the rate correlation  /967 also it was /906 on variety of income recourses; improvement of life standards and increasing in the productivity and  make new job opportunity which it was /842.The least conjunction was  ease of getting the credit and low lending rate which it was /252;cooperation with borrowers /265;ease of payment processes /336;and it has effects on using machines by villagers and increasing their assets. The results of Person's conjunction test show that there is a meaningful and direct connection between governmental small credits and financial aspects. Indeed, governmental small credits at the meaningful level of 0/05 has an important role in making entrepreneurship and stable employment of villagers as one of the main aspects of rural development.
 
Conclusion
The results of the analysis, it shows. Clearly the success rate and impact of micro credit on
Family decision-making, economic and social empowerment of individuals, youth and rural women, heads of unemployed households, employment of other family members and out-of-family rural people and ultimately reduce rural poverty. It is much easier to get micro-credit facilities from the Hope Entrepreneurship Fund and the Agricultural Bank than to borrow from other institutions and banks, with less complexity and administrative bureaucracy and in many cases it does not require collateral and Earnings are in the normal range (4%) That The core features of micro-credits are entrepreneurship and employment sustainability. Analysis of correlation between components Indicates the linear relationship between Creating employment and entrepreneurship, increasing income and saving, and empowering individuals with micro-credit are granted. According to the research findings, Micro-credits have significantly increased education, economic empowerment and created entrepreneurial opportunities in the rural environment and these credits have led to self-employment and the expansion of existing businesses as well as the creation of new ones and Because the Agricultural Bank and the Entrepreneurship Fund of Hope oversee the payment,  implementation and continuity of the project at all stages  Ultimately, this has led to the continuity and sustainability of people's employment and the creation of sustainable entrepreneurship. It can be concluded that the micro-credits paid have a significant impact on the creation of sustainable employment and rural entrepreneurship in Javanrud.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Microfinance
 • Entrepreneurship
 • Economic Dimensions
 • Sustainable Employment
 1. Abhijit, V. (2008): Empowerment Handing Antipoverty Policy Back to the Poor, Annals of the New York Academy of Sciences, PP: 333-348.
 2. Ahmadpour Dariani, M. (2004): One Minute Entrepreneurship, in One Thousand Entrepreneurs Tips, Mehrab Ghalam Publications, Sixth Edition, Tehran. (in Persian)
 3. Bakhtiari, S and F. Pasban, (2004): The Role of Bank Credits in Job Opportunities Development, Case Study of Agricultural Bank of Iran, Journal of Agricultural Economics and Development, No. 46, PP: 73-94. (in Persian)
 4. Bigdeli, I. (2003): The Barriers to Sustainable Employment and Solutions: Economic Research, Vol. 3, No. 2, : 113-130. (in Persian)
 5. Chemin, M. (2008): The benefits and costs of microfinance: evidence from Bangladesh. Journal of development Studies, Vol.44, No.4, PP: 463-484.
 6. Dehghani, A. and, D. Jamini (2018): Measuring Entrepreneurship Indicators Status, Determinants and Development Strategies in Rural Settlements (Case Study: Javanrood City), Geographical Space, Vol 17, No 60, PP: 247-265. (in Persian)
 7. Drolet, J. (2009): Women and Micro Credit:Implications for Social and EconomicDevelopment, Social Development Issues 31(1).
 8. Ebrahim Salari, T. and SM. Narimani Zamanabadi, and S.M. Seyyed Hosseini, (2013): Endowment for Money in the Role of Micro-Credits as a New Islamic Toolkit and its Potential Consequences, Journal of Immortal Heritage, No. 82, 21, PP: 19-56. (in Persian)
 9. Emadi, M.H. (2005): The Role of Micro-Credits in Accelerating the Rural Development Process: A Comparison of Two Views, Rural Development and Poverty Reduction Conference, Agricultural Bank, Tehran. (in Persian)
 10. Esmaeilzadeh Padari, S., S.M Hosseini Abadi, and M. Omidi Najafabadi,(2017): Investigating the Role of Agricultural Bank Credits in Rural Development: A Case Study of Tehran Province, Rural and Development Quarterly, Vol 20, No 1, PP: 147-169. (in Persian)
 11. Faaliat, V. and N. Kharghani, (2011): Investigating the Impact of Micro Loans on Employment (Iran Case Study), Work and Society, No. 141,PP: 22-22. (in Persian)
 12. Gupta, D. (2014): The Impact of micro finance on rural households and its role in rural development and poverty alleviation-analysis of north eastern villages of  U.P, INDIA. International Journal of Management (IJM), Vol. 5, Issue 4, PP: 145-151.
 13. Han, J. (Ed.). (2007): Survey on China's rural finance [zhong guo nongcun jinrong diaocha] .Shanghai: Shanghai Far East Publishers.
 14. Hassanzadeh, A. (2005): Development of Financial-Credit Services and Non-Bank Financial Institutions with Emphasis on Rural Sector, Journal of Economic Research, No. 3, PP: 61-96. (in Persian)
 15. 15.    Hassanzadeh, A and S. Ghavidel,  (2006): Investigating the Effects of Micro Credit on Poverty Reduction and Income Inequality. Islamic Economics, Sixth Year, PP: 45-69. (in Persian)
 16. Hezarjaribi dastaki. J, (2005): Entrepreneurship First Edition, Institute of Economic Affairs, Tehran.
 17. Huang, J. and J. Xiangping,  and Cheng, X. (2013): Microfinance, self-employment, and entrepreneurs in less developed areas of rural China . China Economic Review 27, Vol. 27, PP:  94–103.
 18. Hunt, D. (1998): Economic Theories of Development: An Analysis ofCompeting Paradigms. New Jersey: Pearson education.
 19. Hunt, D. (2007): Development Economics Theories (Analysis of Competing Paradigms), Gholamreza Azad (Armaki), Journal, Sixth Edition, Tehran. (in Persian)
 20. Idris, j.A., and ch. Agbim,k. (2015): Micro-Credit as a Strategy for Poverty Alleviation among Women Entrepreneurs in Nasarawa State, Nigeria. Journal of Business Studies Quarterly, Vol. 6, No. 3 , PP: 122-143.
 21. Karbassi, A., and H. Asna Ashari, and H. Aghel, (2008): Predicting Agricultural Employment in Iran, Journal of Economics in Agricultural Development (Volume 22, Number 2, PP: 31-43). (in Persian)
 22. Lavoic, M. (2002): Women and Microcredit in Vietnam, Anthropology department, Laval university.
 23. Nguyen, C. (2008): is a governmental micro-credit program for tee poor really pro-poor? evidence from vietnam. the developing Economies XLVI-2 (June 2008). PP: 87-151.
 24. Mafi, F. (2007): Micro Credits: Features, Experiences, Considerations, Strategies, Tehran, Expediency Council, Institute for Strategic Research. (in Persian)
 25. Mafi, F. (2008): Micro Credit System Practical Strategy for Empowering Low-Income Decades in Accepting Justice Shares, Tehran, Expediency Council, Strategic Research Institute. (in Persian)
 26. Makombe, A.M., and E. Temba, and A.R. Kihomb, (2001): Credit schemes and women empowerment for poverty alleviation: The case of Tanga Region, Tanzania. Research Report Vol. 99,No 1, PP:19-30.
 27. Mohammadi Yeganeh, B., Cheraghi, M and K. Ahmadi, (2014): Investing the effects of micro credit on economic empowerment of rural poor, Journal of Geography and Development, Vol. 12, No. 35, PP: 233-247. (in Persian)
 28. Mohammadi Yeganeh, B., and M. Cheraghi,  Z. and Azimi Gohraz, (2010): The Role of Micro-Credits in Rural Entrepreneurship Development, Proceedings of the First International Conference on Management and Innovation, Shiraz. (in Persian)
 29. Mohapatra, s. (2007): the rise of self-employmentin rural china: development or distress?Worlddevelopment, Vol. 35, PP:150-174.
 30. Rahimi, A. (2001): An Overview of the Characteristics of Micro-Credits, Proceedings of the Micro-Credits and Women in Rustic Volume II, Department of Promotion and Public Participation, Ministry of Agriculture Jihad in collaboration with Al-Zahra University, Agricultural Bank, Tehran. (in Persian)
 31. Rahmani Fazli, A. and Y. Kaviani, (2005): The Evaluation of the Agricultural Banking Individual in the Delivering of the Individual's Dream Statements, Third Quarterly Applied Journal, Vol 9, PP: 125-1.(in Persian)
 32. Rajendran, K. and  R.P. Raya,  (2010): Impact of microfinance –An empirical study on the attitude of SHG leaders in Vellore District (Tamil Nadu, India). Global Journal of Finance and Management, No1, PP:  59-68.
 33. Rasulov, J. (2002): Rural Women and Micro-Credit, Self-Reliance, Proceedings of the Conference on Micro-Credit of Rural Women, Vol I, Tehran: Ministry of Agricultural Jihad (Office of Rural Women's Affairs). (in Persian)
 34. Rezvani, M.R. and A Darban Astaneh,  and H. Ahmadabadi, (2015): Analysis of the Effects of Micro Credit on Rural Economy Sustainability, Geography and Regional Development, Vol 13, No 1, PP: 209-233. (in Persian)
 35. Rokkaneddin Eftekhari, A. and J. Einali, (2005): Evaluation of Agricultural Bank Micro Credits in Rural Economic Development: A Case Study of Kharoudood River Watershed Villages. Business Research Journal, Vol 9, No 34, PP: 179 - 202. (in Persian)
 36. Singh , N. (2009): Forum on the ‘Legal Empowerment of the Poor’ Fighting rural poverty, inequality and low productivity through legal empowerment of the poor, The Journal of Peasant Studies , Vol. 36, No. 4, PP: 871–892.
 37. Warmaziari, H. and H. Shaban Ali Femi, and KH. Kalantari, (2010): Comparative Analysis of Farmers' Behavior on the Costs of Agricultural Banking Facilities, Case Study: Khoy County, West Azarbaijan , Journal of Agricultural Economics and Development, Vol24, No 3, PP: 355-346. (in Persian)
 38. Warmaziari, H. and H. Shaban Ali Femi, and KH. Kalantari (2010): Analysis of Factors Affecting the Use of Agricultural Banking Facilities, Case Study: Khoy County, Journal of Rural Research, No. 3, PP: 108-83. (in Persian)
 39. Warmazari, H. and KH. Kalantari, (2012): Comparison of Islamic Model with Theoretical Patterns of Development Economics on Distribution of Product Credits, Journal of Entrepreneurship Development, Vol 5, No 4, PP: 149-148. (in Persian)
 40. Xia, L. (2010):An Empirical Analysis of Microcredit on China rural Household, A thesis the Degree of Doctor of Philosophy in Finance At Lincoln University, New Zealand.
 41. Yogendrarajah, R. (2011): Empowering rural women through microcredit on poverty alleviation, self-employment and health nutrition under post war development. Gumbard Business Review, No2, PP: 1-17.