آینده‌پژوهی برنامه‌ریزی توسعه روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ورزقان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

10.30495/jzpm.2021.3937

چکیده

داشتن نگرشی ویژه به مقوله توسعه روستایی در قالب اهداف مشخص و در پرتو آینده‌نگاری دقیق می‌تواند راهگشای مسائلی باشد که امروزه جامعه روستایی را در بر گرفته و می‌توان فاکتورهای مؤثر را شناسایی نموده و به سناریو‌نگاری پرداخت. تحقیق حاضر با این هدف و در قلمرو پراگماتیسم - به‌عنوان پارادایم روش‌شناسی ترکیبی- به آینده‌نگاری توسعه روستایی پرداخته است. لذا ازلحاظ روش‌شناسی مربوط به روش‌های ترکیبی (آمیخته) بوده و بر اساس هدف از نوع کاربردی و ازلحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی- تحلیلی و به لحاظ زمان از نوع آینده‌نگاری است. با توجه به نیاز تحقیق، از تعداد چهار حجم نمونه مختلف برای گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌های مربوط به بخش‌های «تحلیل اثرات ساختاری»، «تعریف وضعیت‌های احتمالی» و «تهیه سبد سناریو» استفاده شده است که شامل متخصصان در این زمینه است. برای شناسایی فاکتورهای کلیدی از ترکیب روش «مرور رسانه» و «STEEP (V)» و با استفاده از نرم‌افزار اطلس. تی.آی از تعداد 362 عنوان مقاله از 6 مجله معتبر در بازه زمانی 1397-1393 استفاده شده است. برای محاسبه روایی، از روش و تکنیک روایی محتوایی و صوری و برای سنجش پایائی پرسشنامه‌های تحقیق از روش آلفای کرونباخ (86/0) استفاده شده است. تحلیل ساختاری به روش میک‌مک نشان می‌دهد تعداد 56 عامل که ‌در حوزه‌های (اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، بوم‌شناسی، سیاسی) استخراج ‌شدند، الگوی پراکندگی متغیرهای مؤثر حاکی از ناپایداری سیستم دارد. عوامل «توسعه مشارکت زنان در امور اجتماعی، مهاجرت، توسعه سلامت و کیفیت زندگی» از حوزه اجتماعی؛ عامل «توسعه ICT» از حوزه فناورانه؛ عامل «کارآفرینی روستایی» از حوزه اقتصادی و عامل «هویت مکانی» از حوزه ارزش‌ها، متغیرهای تأثیرگذار بر آینده برنامه‌ریزی توسعه روستایی شهرستان ورزقان هستند. بر اساس وضعیت‌های احتمالی آینده پیش‌رو تعداد 33 وضعیت مختلف برای 11 فاکتور کلیدی طراحی شد که گزارش سناریو ویزارد نشان‌دهنده تعداد دو سناریوی قوی، 7894 سناریوی ضعیف و 42 سناریوی با سازگاری بالا می‌باشد. درنهایت، در افق برنامه هفتم توسعه، تعداد 15 سناریو که به‌عنوان سناریو‌های ایستا یا باورکردنی مطرح است انتظار می‌رود کمرنگ بودن توسعه مشارکت روستایی در فرایند برنامه‌ریزی‌ها همچنان در برنامه هفتم توسعه نیز مطرح باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Future Study of Rural Development Planning (Case Study: Varzaqan County)

نویسندگان [English]

 • Ali Majnouni- Toutakhane
 • Aghil Khaleghi
University of Tabriz
چکیده [English]

The present research in the field of pragmatism approach - as a mixed methodology paradigm - has addressed the future of rural development research; so, in terms of methodology, it's about mixed methods, by purpose it is a functional type, in terms of nature and method, it is a descriptive-analytical one and in terms of time, it's kind of futuristic. According to the research needs, three different sample volumes were used to collect and analyze data related to Structural Impact Analysis, Defining Possible Situations and Scenario Basket sections, including experts in the field. To identify key factors, the combination of the "Media Browsing" and "STEEP (V)" method and using the Atlas.ti software, 362 article titles from 6 prestigious journals were used in the period 2014-2018; also, content and formal validity methods and techniques were used to calculate the validity and Cronbach's alpha (0.86) was used to measure the reliability of the research questionnaires. Structural analysis using the MicMac method shows that the dispersion patterns of the effective variables indicates system instability. Key factors: "Development of women's participation in social affairs, migration, health development and quality of life" from a social field; "ICT development" from a technological field; "Rural entrepreneurship" from an economic field and "spatial identity" factor from values field influencing the future of rural development planning in Varzaqan County. Finally, on the horizon of the Seventh Development Plan, 15 scenarios that are considered to be static or unbelievable scenarios are expected to be slightly diminished in the planning process in the Seventh Development Plan.
Keywords: Planning, Rural Development, Future Research, Scenario Planning, Mixed Methods.
  


 
  
 
 
Extended Abstract
Introduction:
     Having a specific approach to rural development in terms of specific goals and policies and in the light of a rigorous future study of the productive and infrastructural possibilities of the village and the resources available at the macro level can open up the issues and bottlenecks that the rural community is facing today. Along with other rural areas, rural development in the Varzaqan County has always faced major challenges. It seems that if a complete portfolio of rural development components can be identified to suit the situation of the County and with the participation of all stakeholders identify the relationships between the influential components and identify the most important ones for presenting rural development scenarios. Traditionally, planning can be transformed into a futuristic planning process whose ultimate goal can be to develop villages and improve the quality of life. Based on this, it can be said that the main purpose of the present study is to achieve three important and relevant objectives in rural development of Varzaqan, namely: "Structural Impact Analysis", "Defining Possible Situations" and "Preparing a Scenario Basket". In fact, it can be said that the purpose of this research is to study the future development of rural development in Varzaqan County. To achieve this goal, key factors of rural development have been identified and analyzed with the help of expert group on structural relationships between proponents to identify possible situations. Rural Development identified the County and ultimately tailored the rural development planning scenario to each of the uncertainties.
Methodology:
The present research in the field of pragmatism approach - as a mixed methodology paradigm - has addressed the future of rural development research; so, in terms of methodology, it's about mixed methods, by purpose it is a functional type, in terms of nature and method, it is a descriptive-analytical one and in terms of time, it's kind of futuristic. According to the research needs, three different sample volumes were used to collect and analyze data related to Structural Impact Analysis, Defining Possible Situations and Scenario Basket sections, including experts in the field. To identify key factors, the combination of the "Media Browsing" and "STEEP (V)" method and using the Atlas.ti software, 362 article titles from 6 prestigious journals were used in the period 2014-2018; also, content and formal validity methods and techniques were used to calculate the validity and Cronbach's alpha (0.86) was used to measure the reliability of the research questionnaires.
Findings:
     A total of 56 factors were extracted in the areas (social, technological, economic, ecological, political, and values). Secondly, identify the factors of cross-matrix variables to their level and extent of impact on each other and on the future rural development planning process.   Number of factors "Development of women's participation in social affairs, migration, development of health and quality of life" from social field; "ICT development" from technological field; "Rural entrepreneurship" from economic field and "spatial identity" from values field are effective. In order to continue working on possible future statuses of rural development planning in the city, a total of 33 different situations were identified for 11 key factors, including three desirable, intermediate and undesirable spectra.
     Scenarios resulting from key components illustrate the existence of the framework needed to deliver favorable Golden Scenarios and scenarios centered on "human capacity building and collective trust to develop rural partnerships", "designing and implementing appropriate policies to enhance the role of local communities." Rural Development Planning "," Effective Rural Land Use Management in the Rural Development Planning Process "," Agricultural Development and Management Together with Rural Development "and" Special Attention to Rural Housing Improvement and Renovation in Rural Development Plans ", from Performance and Success They have more. In fact, the success or failure of rural development in Varzaqan in the future will depend on whether or not the role of the scenarios is considered. The highly feasible scenario during the Seventh Development Plan for Rural Development Planning is a near-intermediate and static scenario. This scenario will be achieved in the unfavorable state of socio-economic factors and in favorable and slightly improving (existing) physical-environmental factors.  Therefore, in the short-term future (2025) and on the horizon of the Seventh Socio-Cultural Development Plan, the scenario of "the lack of development of rural participation in the planning process" is the most likely scenario.
Conclusion:
     Overall, in the unbelievable scenario, it was concluded that in the seventh plan horizon, the scenario of "the modest development of rural participation in the planning process" is the most likely scenario, but in the long run, the gradual improvement of managerial factors and policy inefficiencies may provide the opportunity to enhance economic factors- It did not provide social support and move this scenario to a disaster scenario. The overall results of this study are consistent with those of Karimzadeh and Majnouni (1398) and Taghilo et al. (2016). Also the results of this research in the section "Key Factors" in the categories "ICT Development, Rural Migration and Agricultural Development" with the results of Bezazzadeh study (2014); The categories of “Rural Land Use, Rural Rehabilitation and Renovation” are in line with the results of the Tietjen & Jørgensen study (2016) and in the category of “Rural employment development” with the results of the Bastos & Weber study (2018). Also the scenario presented is consistent with the results of Badri et al. (2019) study. The results of the research findings using Wizards software indicate that 15 scenarios are considered as static or unbelievable scenarios for city development planning. Out of the three groups of scenarios identified, the scenarios with high feasibility were considered as the most numerous and if the correct plans were selected, they could provide the basis for rural development in Varzaqan.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Planning
 • Rural Development
 • Future Study
 • Scenario Planning
 • Mixed Approach
 1. Ahmadi Hamid Y Bidullahkhani, Arash (2013): ''Post-Developmentalism and Critical Representations of Developmental Discourse; A Popular Approach'', Iranian Social Development Studies, 5 (3), 47-63.
 2. Amou, Ibrahim & Hatami Nejad Hussein (2019): ''Pathology and Evaluation of Land Plans in Iran'', Regional Planning, 9 (34): 38-27.
 3. 3.     Andersen, A.D. P.D. Andersen, (2017): FORESIGHTING FOR INCLUSIVE DEVELOPMENT, Technological Forecasting and Social Change, 119: 227-236.
 4. Appignanesi, R. (2007): FUTURES OF ART IN RETROSPECT, Futures, 39 (10): 1159-1167.
 5. Badri, Seyed Ali; Omidi Shahabad, Omid; Zali, Nader & Razvani, Mohammad Reza (2019): ''Analysis of Key Factors Influencing the Formation of Rural Spatial Patterns with Future Research Approach (Case Study: Lorestan Province)'', Rural Research, 10 (1): 113- 92.
 6. Bastosa, Carlos Aguirre, K. Weber-Matthias, (2018): FORESIGHT FOR SHAPING NATIONAL INNOVATION SYSTEMS IN DEVELOPING ECONOMIES, Technological Forecasting and Social Change, 128: 186-196.
 7. Bezazzadeh, Mehdi (2014): ''Investigation and Analysis of Key Factors Affecting Regional Development with Regional Future Research Approach Case Study: West Azerbaijan Province'', MSc Thesis, Supervisor: Hashem Dadashpour, Tarbiat Modares University, Tehran.
 8. Darabi, Ali (2016): The Future of the Islamic Revolution (Fears and Hopes), Amirkabir Publications Institute, Tehran.
 9. Delangizan, Sohrab & Karimi, Mohammad Sharif &, Norouzi, Hassan (2017): ''Regional Development Futures Research Using Key Uncertainties (Case Study: Kohgiluyeh & Boyerahmad Province)'', Urban Management, 3 (48): 512-497.

10. Firouznia, Ghadir & Abdolreza, Rokneddin Eftekhari (2003): The Position of the Village in the National Development Process from the Perspective's Perspective, Iranian Institute of Rural Development, Tehran.

11. Gary Paul Green (2013): HANDBOOK OF RURAL DEVELOPMENT, Published by Edward Elgar Publishing Limited, the Lypiatts, Cheltenham, Glos GL50 2JA, UK.

12. Karimzadeh, Hossein & Majnouni Tutakhaneh, Ali (2019): ''Modeling Rural Entrepreneurship Development Based on Local Capacity: A Case Study of Rural Settlements of Bonab County'', Rural and Development, 22 (85): 110-87.

13. Khaleghi, Aghil (2019): ''A Mixed Research Method in the Territory of Pragmatism Approach; a Method for Geographical Research'', Geography and Human Relations, 2 (2): 104-130.

14. Khaleghi, Aghil (2019): ''Development Planning Pathology with Emphasis on Rural Development Planning in Iran'', Geography and Human Relations, 2 (3): 221-221.

15. Khaleghi, Aghil (2019): ''Problems and Pathology of Rural Development Planning with Predictive Approach (Case Study: Varzaqan County)'', Ph.D. Thesis in Geography and Rural Planning, University of Tabriz, Supervisor: Mirstar Sader Moosavi and Hossein Karim.

 1. Khosravi, Fatemeh; Rahimpour Anaraki, Mohsen & Omidi, Omid (2012): ''Lorestan Province Preparation Planning Based on Superior Scenario Theory'', Regional Planning, 2 (5): 83-92.

17. Khosrowbigi, Reza Y Javan, Ja'far (2015): ''The Discourse of Modernization and Divergence of Agricultural Development and Utilization Policies'', Rural Research, 6 (1): 26-1.

18. Liu, Y., Hu, Z., & Li, Y. (2014): PROCESS AND CAUSE OF URBAN-RURAL DEVELOPMENT TRANSFORMATION IN THE BOHAI RIM REGION, China. Journal of Geographical Sciences, 24(6): 1147-1160.

19. Lord, S., Helfgott, A., & Vervoort, J. M. (2016): CHOOSING DIVERSE SETS OF PLAUSIBLE SCENARIOS IN MULTIDIMENSIONAL EXPLORATORY FUTURES TECHNIQUES, Futures, 77: 11-27.

20. Mousavi, Mirjanf (2017): ''Developing Scenarios Affecting Islamic-Iranian Progress with a Regional Planning Approach (Case Study: West Azerbaijan Province)'', Regional Planning, 7 (28): 64-51.

21. Munck, Ronaldo; McConnell, Gordon (2009): UNIVERSITY STRATEGIC PLANNING AND THE FORESIGHT/FUTURES APPROACH: AN IRISH CASE STUDY, Planning for Higher Education, 38 (1):31-40.

22. Nourozzadeh, Reza; Fathi, Kourosh & Kizouri, Amir Hossein (2009): '' Content Analysis of External and Specific Documents to Infer Policies of Fifth Higher Education Development Plans'', Research and Technology, Research and Planning in Higher Education, 1 (3): 50-29.

23. Rabie, M. (2016): A THEORY OF SUSTAINABLE SOCIOCULTURAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT, Palgrave, Macmilan.

24. Rezvani, MR (2009): An Introduction to Rural Development Planning, Qomes Publication, Tehran.

25. Soleimani, A. A. Majnouni Toutakhane, A. Aftab, (2018): INVESTIGATION OF THE ROLE OF RURAL TOURISM DEVELOPMENT IN THE PROMOTION OF RURAL SOCIAL WELFARE INDEXES (CASE STUDY: EAST AZERBAIJAN PROVINCE), Journal of Research and Rural Planning, 7(2): 25-40.

 1. Taghilo, Ali Akbar; Soltani, Nasser & Aftab, Ahmad, (2016): ''Proponents of Iranian Rural Development'', Space Planning and Preparation, 20 (4): 1- 24.

27. Tajik, MR (2009): Iran in Perspective 1400, Tehran Institute for Humanities Research and Development.

28. Tietjen, A. G. Jørgensen, (2016): TRANSLATING A WICKED PROBLEM: A STRATEGIC PLANNING APPROACH TO RURAL SHRINKAGE IN DENMARK, Landscape and Urban Planning.

29. Tofigh, Firouz (2006): Planning in Iran and its Future Outlook, Tehran: Higher Education and Research Institute of Management and Planning Publications.

30. Walters, B. B., A. Cadelina., A. Cardano., A & E.Visitacion. (1999): COMMUNITY HISTORY AND RURAL DEVELOPMENT: WHY SOME FARMERS PARTICIPATE MORE READILY THAN OTHERS, Agricultural systems, 59 (2): 193-214.

31. Weigand, K. T. Flanagan, K. Dye, P. Jones, (2014): COLLABORATIVE FORESIGHT: COMPLEMENTING LONG-HORIZON STRATEGIC PLANNING, Technological Forecasting & Social Change, 85: 134–152.

32. Yari Hesar, Arasto; Haghparast, Farzin; Majnouni Tootakhaneh, Ali & Niromand Shishwan, Soghra (2016): ''Identifying and Analyzing Barriers Affecting Rural Housing (Case Study: Bonab County)'', Regional Planning, 6 (23): 168 -153.

33. Zahari, Mohammad; Khaleghi, Aghil, & Talebifard Reza (2019): ''Evaluation and Modeling of Mining Effects on Peripheral Villages by Mixed Method (Case Study: Anderyan Gold Mine in Varzeqan County)'', Regional Planning, 9 (34): 130-117.

34. Zali, Nader & Sajjadi, Seyed Ali, (2017): ''Identification of Key Factors Affecting Regional Underdevelopment (Case Study: Kohgiluyeh and Boyerahmad Province)'', Regional Planning, 7 (26): 25-40.

35. Zali, Nader (2009): ''Future Development of Regional Development Scenario Planning Approach (Case Study: East Azarbaijan Province)'', Doctoral dissertation on Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities and Social Sciences, Tabriz University, Tabriz.

 1. Zali, Nader (2013): Strategic Future Research in Regional Planning and Development, Institute for Strategic Studies, Tehran.

37. Zhang, Y., W. Geng., Y. Shen., Y. Wang., & Y-C. Dai (2014): EDIBLE MUSHROOM CULTIVATION FOR FOOD SECURITY AND RURAL DEVELOPMENT IN CHINA: BIO-INNOVATION, TECHNOLOGICAL DISSEMINATION AND MARKETING, Sustainability, 6(5): 2961-2973.