تأثیر سرمایه ‏گذاری در تحقیق و توسعه بر عملکرد صادراتی بنگاه‌های صنعتی استان‌های ایران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد/ دانشکده اقتصاد و مدیریت / دانشگاه تبریز/ تبریز/ ایران

2 استاد اقتصاد/دانشکده اقتصاد و مدیریت/دانشگاه تبریز/ تبریز/ ایران

3 دانشجوی دکترا اقتصاد/ دانشکده اقتصاد و مدیریت/ دانشگاه تبریز/ تبریز/ ایران

چکیده

امروزه صادرات غیرنفتی نقش مهمی در ارز‏آوری کشور ایفا می‌نماید. مطالعات تجربی مربوط به صادرات نشان می‌دهد که میزان صادرات بنگاه‌ها تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله نرخ ارز، بهره‏وری و سرمایه‏گذاری در تحقیق و توسعه می‌باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر سرمایه‏گذاری در تحقیق و توسعه بر عملکرد صادراتی بنگاه‌های صنعتی استان‌های کشور طی سال‌های 1394-1379 با استفاده از روش گشتاور تعمیم‏یافتۀ سیستمی است. به دلیل تغییرات جغرافیای سیاسی استان‏ها در سال‌های مذکور، تقسیمات کشوری شامل 28 استان در نظر گرفته شده و استان‏های البرز، خراسان شمالی و جنوبی به صورت استان‌های جداگانه در مطالعه لحاظ نشده‌اند. داده‏های مورد نیاز با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه‏ای، از گزارش‏های سرشماری سالانه کارگاه‏های صنعتی بالای ده نفر کارکن و بیشتر و حساب‏های منطقه‏ای مرکز آمار ایران جمع‏آوری شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد سرمایه‏گذاری در تحقیق و توسعه تأثیر مثبت و معنی‏داری بر بهبود عملکرد صادراتی بنگاه‌های صنعتی دارد به طوری که با افزایش یک درصدی سرمایه‏گذاری در بخش تحقیق و توسعه، عملکرد صادراتی بنگاه‌های صنعتی 063/0 درصد افزایش می‏یابد. در کنار بررسی اثر سرمایه‏گذاری در تحقیق و توسعه، متغیرهای توضیحی مانند هزینۀ تبلیغات، بهره‏وری نیروی‏کار، سرمایه انسانی، سهم بازار بخش صنعت از کل بازار هر استان و مخارج کل بخش صنعت مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاکی از تأثیر مثبت آنها بر عملکرد صادراتی بنگاه‌های صنعتی دارد. همچنین یافته‏ها نشان داد متغیر بهره‏وری نیروی کار و سهم بازار بخش صنعت در بین متغیرهای توضیحی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر عملکرد صادراتی داشته‏اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of investment in research and development on export performance of enterprises in provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad mahdi barghi oskooee 1
  • behzad salmani 2
  • rahim saemi 3
1 Assistant professor of Economic, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 professor of Economic, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Ph. D student of Economic/ Faculty of Economics and Management/ University of Tabriz/Tabriz/Iran
چکیده [English]

Abstract
Nowadays, non-oil exports play an important role in import currency in the country. Experimental studies on exports show that the enterprises export rate is affected by various factors such as exchange rate, productivity and investment in research. The presents study aims to investigate the impact of investment in R & D on export performance of enterprises in provinces of Iran during 2000-2015, using systemic Generalized Method of Moment (GMM). Due to political geographical changes of the provinces in aforesaid years, country divisions are included 28 provinces and Alborz, North and south Khorasan provinces are not considered in the study as separate provinces. The required data are collected using the library and documentary method of annual census reports of industrial workshops in more ten employees and more of it and regional accounts in statistical center of Iran. The result of model estimation indicate that investment in R & D has a positive and significant impact on improving the export performance of enterprises so that increasing 1% investment in R & D leading to 0.063% increase in the export performance of enterprises. In addition to examine the impact of investment in R & D, the explanatory variables such as advertising costs, work force productivity, human capital, market share of industry sector of the total market of each province and total industry expenditure have been investigated. Results indicate that they have a positive impact on export performance of enterprises. Findings also showed that the work force productivity and market share of industry sector variables had the most impact on export performance among explanatory variables
Introduction
Nowadays, activities in research and development (R & D) pay an effective role in creating and developing knowledge and technology, improving the working methods and process, providing new opportunities for entrepreneurship and business development and consequently improving the economic growth state in enterprises. These activities are identified as the driving and main factor in the industrial and economic development of all enterprises and are one of the important factors to reinforce the technological power and economic growth of countries. The present study aims to investigate the impact of R & D costs on export performance of enterprises in 28 provinces of Iran (in workshops with 10 Labor force and higher) during 2000 -2015. The leading hypothesis of this study is that the R & D costs have a positive impact on export performance of enterprises. Due attention to the role of research in the development of new technologies in the production of goods and consequently the positive impact of R & D on industrial exports, the central question of this study is followed here, How dose investment in R & D affect export performance of enterprises?
Methodology
In the study, is used the GMM-SYS to investigate the impact of R & D costs on export performance of enterprises. In this method, according to the use of time series and cross sectional data simultaneously and apply. The dependent variable lag as explanatory variables, the estimation problems such as correlation and linearity do not occur. Therefore, the estimations are more reliable and trustworthy. The GMM is used when the number of cross sectional variables (N) is higher than the number of times and years (T). The dependent variable in the study is export performance (export value proportional to sale value per enterprise) and R & D costs, total industry expenses, human capital, advertising cost, Labor productivity and market share of industry sector of the total market of each province is considered as an independent variable in the model. Required information was collected using the library and documentary method from annual census reports of industrial workshop with higher than 10 workers and more and regional accounts in statistical center of Iran and all of these variables were considered logarithmically and in fixed price 2011.
Results and discussion
Before the model estimation, validity of the instrumental variables and auto regression order of the disturbance terms are tested. The result show that the null hypothesis is not rejected on validity of the instrumental variables and lack of second order autocorrelation between disturbance terms.
Therefore, the instruments used in the model are valid and the disturbance terms have first order serial correlation AR (1) and no second order serial correlation AR (2). According to the results of model estimation, the export performance of enterprises in the previous period has led to the improvement of export performance of enterprises in the present period, so that increasing 1% export performance of enterprises in the previous period leading to 0.55% increase in the export performance of present period. In other words, change in the level of industrial export performance did not terminated in only one period. The investment variable coefficient in R & D has positive and significant impact on the export performance of the province enterprises. So that increasing 1% investment in R & D, leading to 0.063 improvements in the export performance of enterprises. Investment in advertising also has a positive effect on the export performance of enterprises and impact of this variable has been consistent with empirical studies and theoretical basics. So that, increasing 1% investment in advertising until, leading to 0.13% increase in the export performance of enterprises in provinces.
The result of this study, explain the positive impact of human capital on export performance of enterprises in the provinces of country, so that, by 1% increase in the ratio of educated worker to total workers in the industrial sector, the export performance of enterprises will increase by 0.00002 percent. The relatively low human capital variable coefficient indicates that there must be more investment in the higher educated specialist workforce sector. The labor productivity variable has a positive effect on export performance, so that, increasing 1% labor productivity in the industrial sector leading to 6.47% increase in the export performance of enterprises. The labor productivity growth decrease the production costs and increase the competitiveness power of manufactures and exporters internationally, because, growth of this factor reduces price level and average production costs and increase the profitability of manufactured products, so that, its positive outcome will also have a significant impact on increasing the competitiveness of domestic industries in international markets. The results of estimation show that the coefficient variable of market share of industry sector of the total market is positive on export performance and equals to 3/67, that is, increasing 1% in the share of industry sector of the total market, leading to 3/67 increase of export performance of enterprises.
Conclusion
Estimation result of research model during 2000 – 2015 show that the investment in R & D leads to increase the export performance of enterprises in provinces of Iran. With due attention to the positive impact of investment in R & D on the export performance of enterprises, it is suggested to government and economic planners provide financial support through financial facilities payment and tax exemptions in association with enterprises investing in R & D on their agenda. Measures should be taken in the country to increase labor productivity, because it is one of the most effective variables affecting the industrial export performance in provinces. Increase of labor productivity will result in an increase in real effective exchange rate and indeed increase the competitiveness and finally improve the export performance, because of affecting the price levels. As well as, increase of labor productivity will result in increase in the level of enterprises export due to increased production capability and comparative advantage in the production process.
Keywords:Exports of industrial enterprises, investment in research and development, provinces of Iran, system generalized of moments.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Exports of industrial enterprises
  • investment in research and development
  • Provinces of Iran
  • systematic generalized of moments
Algieri, B., Aquino, A. & Mannarino, L. (2018). Non-Price Competitiveness and Financial Drivers of Exports: Evidences from Italian Regions. Italian Economic Journal, 4(1),  pp 107-133.
Andersson, M. & Ejermo, O. (2006). Technology and Trade-an analysis of technology
specialization and export flows, CIRCLE LUND, Paper, No 5.
Arellno, M., & Bond, S. (1991). Same Tests of Specification for Panel Data, Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations, The Review of Economic Studies, 58 (2), pp 277-297.
Atkeson, A & Burstein, A. (2007). Innovation, Firm Dynamics, and International Trade, Department of Economics, UCLA, working paper.
Awokuse, T. O. (2007). Causality between Exports, Imports, and Economic Growth: Evidence from Transition Economies. Economic Letters, 94 (3), pp 389-395.
Bakhtiari, S., & Dehghani Zadeh, M. (2013). The Role of Industrial Activities in the Economic Development of the Input-Output Model Approach (Urban Areas), The Journal of Planning & Budgeting, 18 (2), pp 59-79. (in Persian)
Baltagi, B. (2008). Econometric analysis of panel data. 5th Edition. John Wiley & Sons Publication.
Barber J., & Alegre, J. (2007). Analyzing the Link between Export Intensity, Innovation and Firm Size in a Science-Based Industry. International Business Review, 16 (3), pp 275-293.
Barkhordari, S., & Azimi, N, Ali. (2008). The Short-term and Long-Term Impact of Research and Development Subsidies on Iran's Economic Growth, Quarterly Journal of  New Economy and Trade, 14, pp 111-128. (in Persian)
Basile, R. (2001). Export Behavior of Italian Manufacturing Firms over the Nineties: The Role of Innovation. Research Policy. 30 ( 8), pp 1185–1201.
Cardose, A., & Teixeira, A. C. (2009). Return on R&D Investment: A Comperhensive Survey on the Magnitude and Evaluation Methodologies. UITT Working Papers. www.inescporto.pt/uitt /RePEc/09.
Cintio, M. D. Ghosh, S., & Grassi, E. (2017). Firm growth, R&D expenditures and exports: An empirical analysis of Italian SMEs. Research Policy, 46 (4), pp 836- 852.
Clerides, Sofronis K. Saul Lach & James R. Tybout (1998). Is Learning by Exporting Important? Micro-Dynamic Evidence from Colombia, Mexico, and Morocco. Quarterly Journal of Economics, 113(3), pp 903-947.
Dehghani, A., Kheradmand, K., & Abdi, M. (2007). Cost Effectiveness of Research and Development Case Study of Manufacturing Cooperatives of Khorasan Razavi Province and Iranian Industries, Scientific Journal Management System, 4 (2), pp 99-114. (in Persian)
Dehghani, A., & Sheikh, R. (2016). Investigating the Interplay of Advertising, Research, and Exports in the Iranian Wood Products Industry (SUR Approach),The Journal of Wood and Forest Science and Technology,  23 (1), pp 229-272. (in Persian)
Dzhumashev, R. Mishra., V & Smyth, R. (2016). Exporting, R&D investment and firm survival in the Indian IT sector. Journal of Asian Economics, 42(3). pp 1-19.
Esteve-Pe, S., & Rodrı guez, R.D. (2013). The dynamics of exports and R&D in SMEs, Small Bus Econ, 41, pp 219–240, DOI 10.1007/s11187-012-9421-4.
Falk. M & Lemos. F. F. D. (2019). Complementarity of R&D and productivity in SME export behavior. Journal of Business Research, 96(1), pp 157- 168.
Fu, X. and Gong, Y. (2011). Indigenous and foreign innovation efforts and drivers of technological upgrading: Evidence from China, World Development, 37(9),  pp 1213-1225.
Halpern, L., & Murakozy, B. (2009). Innovation, Productivity and Exports: the Case of Hungary, Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences.Working Papers, pp 1-21.
Harris, R., & Li, Q.C. (2008). Exporting, R&D, and absorptive capacity in UK establishments. Oxford Economic Papers, 61 (1), pp 74-103.
Harris, R., & Moffat, J. (2011). R&D, Innovation & Exporting in Britain: An Empirical Analysis, SERC (Spatial Economics Research Center) Discussion Paper 73.
Hirsch, S. (1967). Location of industry and international competitiveness. Oxford: Clarendon Press.
Hufbauer, G. C. (1970). The Impact of National Characteristics and Technology, on the Commodity Composition of Trade in Manufactured Goods, in Vernon (ed.) The Technology Factor in International Trade (New York, Columbia University Press). International Trade Center. Trade statistics(http://www.intracen.org)
Hughes, K. S. (1985). Export and innovation. European Economic Review, 30,  pp 383-399.
International Trade Center. Trade statistics(http://www.intracen.org).
Guan, N.M. (2003). Innovative Capability and Export Performance of ChineseFirms. Journal of Thechnovation. 23 (9), pp 737-747.
Greene, W. H. (2008). Econometric analysis. 6th Edition, New Jersey. Upper Saddle River: Pearson International.
Kagochi, J. M., & Jolly, C. M. (2010). R&D investments, human capital, and the competitiveness of selected U.S. agricultural export commodities. International Journal of Applied Economics, 7(1),  pp 58-77.
Li, C & Lu. J. (2018). R&D, Financing Constraints and Export Green Sophistication in China. China Economic Review, 47 (1), pp 234- 244.
Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, (22), pp 3-42.
Mehregan, N., Dehghanpour, M, R., & Deh Mobed, B. (2011). Exports of High-Tech Industries and its Affecting Factors, Journal of Science & Technology Policy, 3 (4), pp 69-82. (in Persian)
Melitz, Marc J. (2003). The Impact of Trade on Aggregate Industry Productivity and
Intra-Industry Reallocations. Econometrics, 71(6), pp1695-1725.
Mitchell, P. (1988): Modeling migration to and from London using the Nhscr, London chamber of commerce paper presented to Regional science association workshop on Regional Demography. April.
Mobark, Asghar. (2010). The Impact of Investing in Research and Development on Exports in Iran, Journal of  Science Thechnology & Incubators, 7 (25), pp 47-39. (in Persian)
Mohammadzadeh, P., & Rahnama Gharamaleki, Gh. (2012). Investigating the Impact of Domestic R&D Capital Volume and Foreign Capital Inventory on the Value Added of Iranian Medium and Large Industries, Iranian Journal of Economic Research, 12 (4), pp 124-103. (in Persian)
Montobbio, F., Rampa, F. (2005). The Impact of Technology and Structural Change in Export Performance in Developing Countries. World Development, 33 (4), pp 527-547.
Mason, C. & Wagner, K. (1994). Innovation and the Skill Mix: Chemicals and Engineering in Britain and Germany. National Institute Economic Review, May, pp. 61-72.
Papadogonas, T., Fotini, V. & George, A. (2007). Determinants of export behavior in the Greek manufacturing sector. Operational Research, 7(1), pp 121- 135.
Penan, H. (1996). R&D strategy in a technoeconomic network. Alzheimer's disease therapeutic strategies research Policy, 25 (3),  pp 337-358.
Posner, M. V. (1961). International trade and technical change. Oxford Economic Papers, 13 (3), pp 232- 341.
Pour Abadollahan Kovich, M., Asgharpour, H., Fallahi, F., & Abdi, H. (2010). The Effect of Human Capital Accumulation on Industrial Exports in Iranian Provinces, Economic Studies and Politics, 2 (2), pp 111-130. (in Persian)
Pour Abadollahan Kovich, M., Asgharpour, H., Fallahi, F., & Abdi, H. (2011). The Role of Human Capital in the Export of Industrial Sub-Sectors of Chemicals and Basic Metals of Iran, The Journal of Economic Policy, 1(2), pp 99-122. (in Persian)
Rabiei, M. (2008). The Role of Research and Development in the Economic Development of Countries, Journal of  Science Thechnology & Incubators, 4 (3), pp 35-40. (in Persian)
Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98 (5), pp 71-102.
Rust, F.C. (2015). Requirements for a systems-based research and development management process in transport infrastructure engineering. South African Journal of Industrial Engineering, 26(1), pp 87-101.
Salim, R, A., & Bloch, H. (2004). Business expenditures on R&D and trade performances in Australia: Is there a link? School of Economics & Finance, Curtin Business School (CBS), Curtin University of Technology, Tier-1,round 2,  pp 1-20.
Salk Zamani, E. (2006). The Impact of Investment in Research and Development (R&D) on the Export of Industrial Activity in the ISIC (Dual Codes), Master Thesis, Hamedan Bu Ali Sina University. (in Persian)
Salman, B., & Abdi, H. (2014). The Effects of R&D and Technology Imports on Food and Beverage Exports in Iran, Quarterly Journal of  Applied Economic Studies in Iran (ASEI), 3 (10), pp 83-106. (in Persian)
Shah Abadi, A., & Mirzabazadeh, S. (2012). The Influence of Internal and External Research and Development Costs (from the Import Channel) on Iranian Non-Oil Exports, Quarterly Journal Of New Economics and Trade, 7 (29 & 30), pp 109-131. (in Persian)
Shakeri, A. (2004). Determinants of Iranian Non-Oil Exports, Iranian  Journal Of Economic Research, 6 (21), pp 23-50. (in Persian)
Singh, D.A. (2009). Export Performance and Emerging Market Firms. International Business Review, 18 (4),  pp 321-330.
Statistical Centre of Iran, (2000-2015). Summary Findings On Survey of Manufacturing stablishments With 10 and More Workers. (in Persian)
Statistical Centre of Iran, ( 2000-5015). regional accounts. (in Persian)
Sterlacchini, Alessandro (2001): The Determinants of Export Performance: A Firm-Level Study of Italian Manufacturing.Weltwirschaftliches Archiv, 137, pp 450-472.
Suri, A. (2010). Econometrics with the Use of Eviews Software 7, Journal of Cultural Studies, First Edition, Tehran. (in Persian)
Vernon, R. (1966). International Trade in the Product Cycle, Quarterly Journal of Economics, 80 (2) 2, pp 190-207.
Vogiatzoglou, K. (2009). Determinants of Export Specialization in ICT Products: A Cross Analysis, International Network for Economic Research, Working Paper, No. 3.
Wang, F. (2014). Complementarities between R&D investment and exporting-Evidence from China, China Economic Review, 31, pp 217–227.
Wells, Louis T., Jr. (1969). Test of a Product Cycle Model of International Trade: U.S. Exports of Consumer Durables. Quarterly Journal of Economics, 83(1), pp 152– 62.
Yang, C.H., & Chen, Y.H. (2011). R&D, Productivity and Exports: Plant-Level Evidence from Indonesia. Economic Modeling. 30(3), pp 220-231.