تحلیل فضایی توزیع شاخص‌های رشد هوشمند شهری در سطح محلات مورد: شهر ملایر

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد یادگار امام (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرری، ایران

3 دانشیارگروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

4 دانشیارگروه جغرافیا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

در دو دهه گذشته راهبرد رشد هوشمند در چارچوب نظریه توسعه پایدار شهری و حمایت از الگوی شهر فشرده بنا شده است. در حقیقت، توجه به شهر فشرده و رشد هوشمند به عنوان یکی از راه­های رسیدن به این فرم شهری، به دلیل آثار نامطلوب الگوهای توسعه پراکنده در زمینه های سیاسی و زیست محیطی به صورت وسیعی افزایش یافته است. در این راستا هدف از این پژوهش، تحلیل فضایی توزیع شاخص­های رشد هوشمند در محلات شهر ملایر می­باشد. بدین منظور 18 محله از لحاظ شاخص­های زیربنایی در قالب 82 شاخص قابل سنجش بررسی شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از مدل آنتروپی شانون تعمیم­یافته، تکنیک ویکور (Vikor)، ضریب همبستگی پیرسون در قالب نرم­افزارهای GIS و SPSS استفاده شده است. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که توزیع فضایی شاخص­های رشد هوشمند شهری در محلات 18 گانه شهر ملایر یکسان نبوده و بین محلات فاصله­ زیادی وجود دارد. بر این اساس محله­های 17، 1، 14، 4، 3، 16، 18، 11، 9، 10، 12، 13 به ترتیب بیشترین برخورداری را از شاخص­های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی رشد هوشمند شهری را دارا می­باشند و این شاخص­ها در محلات 7،8،6،2،5،15 به ترتیب کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده­اند. نتایج دیگر پژوهش نشانگر این است که بین شاخص­های رشد هوشمند در شهر ملایر و میزان جمعیت آنها تقریباً رابطه و همبستگی مثبتی وجود دارد. بطوری­که میزان برخورداری از شاخص­های رشد هوشمند شهری و جمعیت شهر 512/0 و در سطح 007/0 از لحاظ آماری معنادار است. پس در حالت کلی می­توان نتیجه­گیری کرد که در شهر ملایر امکانات و زیرساخت­های رشد هوشمند شهری به سمت محلاتی سوق دارد که از جمعیّت بیشتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of the distribution of urban smart growth indicators in the Malayer city Neighborhoods

نویسندگان [English]

 • Mitra Ansari 1
 • Majid Vali Shareeatpanahi 2
 • Abbas Malekhoseini 3
 • Mahdi Modiri 4
1 Faculty member
2 Associate Professor,College of Humanities, Yadegar-e-Imam Khomeini(rah),shahr-e-rey
3 Associate Professor, Department of Geography, Islamic Azad University, Malayer
4 Associate Professor, MalekAshtar University of Technology, Tehran
چکیده [English]

In the past two decades, the Smart Growth Strategy has been based on the concept of sustainable urban development and the support of the compact urban model. In fact, paying attention to the intensive city and smart growth as one of the ways to reach this urban form has been greatly increased due to undesirable effects of dispersed development patterns in the political and environmental fields. In this regard, the aim of this research is spatial analysis of the distribution of intelligent growth indices in the towns of Malayer. To this end, 18 neighborhoods were surveyed in terms of infrastructure indicators in the form of 82 measurable indicators. To analyze the data, generalized Shannon entropy model, Vikor technique, Pearson correlation coefficient were used in GIS and SPSS softwares. The research findings indicate that the spatial distribution of urban intelligence growth indicators in the 18th city of Malayer is not the same and there is a great distance between neighborhoods.
Accordingly, the neighborhoods of 17.1.14,4.3,16,18,11,9,10,12,13 are respectively the most enjoyable with the social, economic, environmental and physical indicators of urban smart growth. And these indices in the neighborhoods of 7,8,6,2,5,15 have the lowest points, respectively. Other research results indicate that there is a positive correlation between intelligent growth indicators in Malayer and their population. So that the level of urban intelligence growth index and population of the city is 0.512 and at the level of 0.007 is statistically significant. So, in general, one can conclude that in the city of Malayer, the urban intelligence growth infrastructure and infrastructures are moving towards neighborhoods with more populations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spatial Distribution
 • urban neighborhood units
 • smart Growth Indicators
 • Vikor Technique
 • Malayer City
 1. Poormohamady,Mohammadreza and Rasol Ghorbany(2002), Dimensions and strategies of urban paradigm consolidation, Quarterly journal of human sciences, N29, PP 85-108.
 2. Hedari,Akbar(2012) Spatial-Fetal Analysis of Future Development of Saghez City with Emphasis on Urban Growth Indices Using Shannon Entropy Model, Geographical Quarterly and Urban Development.N2,PP67-94.
 3. Rezvani, Aliasghar(2004), City and Village Relationship, Macan Publishing
 4. Rahnama,Mohammadrahim and Abbaszadeh,Gholamreza(1999), -(Principles, Foundations and Models of Measurement of the Physical Form of the City, Mashhad Jihad-e-Sharif Publishing House, Mashhad.
 5. Ziari, Keramatollh(2001), Sustainable Development and Responsibility of Urban Planners in the 21st Century, Journal of the Faculty of Literature &Tehran Humanities University,N160,PP371-385.
 6. Seifodini, Frank; Ahmadpour Ahmad; Rezvan Darishi and Seyyed Ali Nader Dehaghani Alvar (2014) The Bases and Challenges of Urban Urban Growth Policy (Case Study: Khorram Abad Lorestan) (Geography Quarterly and Urban Planning of the Zagros Landscape),N19,PP57-79.
 7. Zarabi, Asghar, Saberi, Hamid, Mohammadi, Jamal and Variessi, Hamid Reza (2011), Spatial Analysis of Urban Urban Growth Indices Case Study of Isfahan, Quarterly Journal of Human Geography Research,N77,PP1-17.
 8. Azizi, Mohammad Mehdi, 2004, Density in urban planning, Tehran, Tehran University Press.
 9. Mafi, Ezatullah; Mehdi Saghaei (2008). An analysis of rural regeneration around metropolitan areas. Case Study of Mashhad Metropolis, Geography Quarterly and Regional Development,N10,PP21-40.

 

 1. Anderson. Geoff (2006), Why Smart Growth: A Primer,International City/County     Management Association,and America. PDF: http://www.smart growth online.org/resources.
 2. Alexander, D. & Tomalty, R., (2002), Smart Growth and Sustainable Development: Challenges, Solutions, and Policy Directions,Local Environment,Vol.7,No.4, pp.397-409.
 1. Bullard,R.D.(2007)“Growing Smarter Achieving Livable Communities, Environmental Justice, and Regional Equity”. the MIT Press Cambridge,Massachusetts London, England, 4 th  edition.
 2. Chrysochoou. M. (2012) “A GIS and indexing scheme to screen brownfieldsfor area-wide redevelopment planning”. Landscape and Urban Planning, 105, 187–198.
 3. Chin, N. (2002) Unearthing the Roots of Urban Sprawl: A Critical Analysis of form, Function and
 4. Methodology, Paper 47, Centre for Advanced Spatial Analysis, University College London.
 5. Edwards, Mary and Haines, Anna, (2007), Evaluating Smart Growth: Implications for Small Communities, Journal of Planning Education and Research, 49. 64.
 6. Feiock, R. C. & Tavares, A. F. & Lubell, M. (2008) “Policy Instrument Choices for Growth Management and Land Use Regulation”. The Policy Studies Journal, 36 (3), 461–480.
 7. Gordon, P, Harry, W.Richarson (1997), Are Compact Cities a Desirable Planning Goal?, Journal of the American Planning Association, 63(1), pp89-106.
 8. Grant, J., 2007, Encouraging Mixed Use in Practice. Incentives, Regulations, and Plans:The Role of States and Nation-states in Smart Growth Planning, Edited by Gerrit-Jan Knaap, Huibert, A. Haccoû, Kelly J. Clifton and John W. Frece, Published by Edward Elgar Publishing.
 9. Harrison, M.,E. stanwyck,B. Beckingham, O. Starry, B. Hanlone, and J. Ewcomec. (2011). Smart Growth and the septic Tank: Wastewater
 10. Hawkins. C. V. (2011) “Smart Growth Policy Choice: A Resource  ependency and Local Governance Explanation”. The Policy Studies Journal, 39(4), 682-697.
 11. Humstone, E. (2004) Sprawl vs. Smart Growth: The Power of the Public Purse, Vermont Forum on Sprawl.
 12. La Greca, P., L. Barbarossa, M. Ignaccolo, G.Inturri, and F. Martinico. (2011). The Density Dilemma, A Proposal for Introducing Smart Growth Principles in a Sprawling Settlement with in Catania Metropolitan Area, Cities 28,pp 527–535.
 13. Roberts, B. H. (2007) “Change in Urban Density: Its Implications on the Sustainable Development of Australian Cities”, In Forster, C. (Ed.) Proceedings of the State of Australian Cities National Conference 2007 (SOAC), PP. 720-739.
 14. Song, Y., Gerrit-Jan Knaap (2004)."Measuring the effects of mixed land uses on housing values", Regional Science and Urban Economics, Vol. 34, No. 6, p.p.663-680.
 15. Transportation Research Board (TRB) (1998), The Costs of Sprawl, National Academy Press,Washington D.C.

WWW.SGN.org/about. (2012)