واکاوی کیفی عوامل موثر بر سلیقه فراغتی به طبیعت گردی نوروزی در مناطق کوهستانی- جنگلی استان ایلام( مورد مطالعه: شهرستان چرداول)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 پژوهشگر پسادکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر از نوع کیفی است که با بهره‌گیری از روش تحقیق مطالعه چند موردی، با هدف بررسی و مطالعه سلیقه فراغتی و علل تمایل طبیعت‌گردان نوروزی به چادرنشینی در ایام نوروز در شهرستان چرداول و در منطقه نمونه مانشت و بانکول انجام شده است. از تکنیک بحث گروهی متمرکز در قالب سه گروه 8، 12 و 12 نفره به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شد و بحث تا زمان رسیدن به اشباع تئوریک ادامه یافت. قابلیت اعتماد و اعتبار داده‌ها بر اساس شاخص تشریح شده لینکلن و گوبا (1985) تعیین گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کد‌بندی و توسعه طبقات و مفهوم‌سازی داده‌ها بهره گرفته شد. در پژوهش حاضر، طبیعت‌گردان نوروزی با استفاده از تکنیک بحث گروهی متمرکز، علل تمایل خود به طبیعت‌گردی و چادرنشینی نوروزی در تعطیلات نوروزی را مشخص و پژوهشگر آن را در قالب نمودار استخوان ماهی طراحی نموده است. نتایج نشان داد که تعیین‌کننده‌ها و پارامترهای اصلی اثر‌گذار بر سلیقه فراغتی افراد مورد مطالعه شامل عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی-فرهنگی و عوامل فردی هستند. همچنین نتایج نشان داد که پاسخگویان علل تمایل طبیعت‌گردان نوروزی به چادرنشینی در ایام نوروز را شامل اقتصاد خانواده، گزینه‌های امنیتی، وجود طبیعت زیبا، ویژگی‌های روانشناختی و گزینه‌های دسترسی عنوان نموده‌اند. در پژوهش حاضر، طبیعت‌گردان نوروزی با استفاده از تکنیک بحث گروهی متمرکز، علل تمایل خود به طبیعت‌گردی و چادرنشینی نوروزی در تعطیلات نوروزی را مشخص و پژوهشگر آن را در قالب نمودار استخوان ماهی طراحی نموده است. نتایج نشان داد که تعیین‌کننده‌ها و پارامترهای اصلی اثر‌گذار بر سلیقه فراغتی افراد مورد مطالعه شامل عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی-فرهنگی و عوامل فردی هستند. همچنین نتایج نشان داد که پاسخگویان علل تمایل طبیعت‌گردان نوروزی به چادرنشینی در ایام نوروز را شامل اقتصاد خانواده، گزینه‌های امنیتی، وجود طبیعت زیبا، ویژگی‌های روانشناختی و گزینه‌های دسترسی عنوان نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative analysis of the taste of leisure determines and natural tourists tend causes to the nature tourism during the Nowruz in Ilam province - Case Study Chardavol Township

نویسندگان [English]

 • mohammad reza Rezvani 1
 • m j 2
1 tehran uni
2 پژوهشگر پسادکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده [English]

This study is a qualitative study which utilizes the several case study method was conducted with the aim of the study 0f the leisure taste determines and natural tourists tend causes to the nature tourism during the Nowruz in the area of Manesht and Bankoul in Ilam province. The discussion in focus groups method in three groups 8, 12 and 12 people were used to collect information and discussions continued until theoretical saturation. The reliability and validity of the data were determined based on Lincoln and Guba index (1985). The encoding method and development classes and the conceptual of data were used in order to analysis of the data. In the present study, Nowruz tourists using focus groups Specified causes interest in Nowruz nature tourism and researchers have designed that in the form of fish bone diagram. The results showed that determines and the main parameters affecting the taste leisure study groups are including economic, socio-cultural and individual factors. The results also showed that respondents Nowruz nature tourism causes include household economy, security options, beautiful nature, the psychological characteristics and accessibility features.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "leisure taste"
 • " Nowruz nature tourism"
 • "Chardavol Township"
 • "the area of Manesht and Bankoul"
 1. Akbar Oghli, Farahnaz (2014): Rural Tourism, Payame Noor University Press, Tehran, Iran. (In Persian)
 2. Alvani, Mehdi, Dehdashti Shahrokh, Zohreh (1994): The Principles of Tourism, Mostazafan and Janbazan Foundation Publications, First Edition, Tehran. (In Persian)
 3. Behzadfar, Mustafa, Zamanian, Roozbeh (2008): Strategic planning of tourism development based on product sector Case study: Neyshabour city, International Journal of Industrial Engineering and Production Management, Vol. 19, No 6, Pp. 103- 89. (In Persian)
 4. Bourdieu, Pierre (2000): The Genesis of Lean Aesthetics, translated by Morad Farhadpour, Arganon Quarterly Journal, No. 17, pp. 166-150. (In Persian).
 5. Bourdieu, Pierre (2001): Theory of Action, Practical Reasons and Rational Selection, Translated by Morteza Mardiha, Role and Negar Publishing, Tehran. (In Persian).
 6. Ebrahimi, Ghorbanali, Razaghi, Nader, Moslemi P., Roqayeh (2011): Leisure time and social factors affecting it: (Case study of 15-64 year old people in Joybar city), Applied sociology, Vol. 23, issue 44, No. 4, pp. 98-71.(In Persian).
 7. Edrisi, Afsaneh, Rahmani Khalili, Ehsan, Hosseini Amin, Seyedeh Narges (2012): Family Cultural Capital and Students' Leisure Tastes with Bourdieu's Theoretical Approach (Case Study: Tehran University Students), Journal of Sociology of Youth Studies, Vol. 2, No. 5, pp. 27-50. (In Persian).
 8. Fazeli, Mohammad (2003): Consumption and Lifestyle, Sobh-e- Sadegh, Tehran. (In Persian).
 9. Firoozjanian, Aliasghar, Gholamreza Zadeh, Fatemeh (2012): Sociological analysis of leisure time in Iranian society (a meta-analysis of existing research), Journal of Tourism Planning and Development, Vol. 1, No. 3: 209-189. (In Persian)
 10. Firouzfar, Marzieh (2015): Evaluation of the Rate of Visitors and Visitors' Attention to Visiting Various Tourism Tours in Mashhad, 7th National Conference on Urban Planning and Management with emphasis on Urban Development Strategies, Mashhad, Islamic Council of Mashhad, Ferdowsi University Mashhad, Municipality of Mashhad. (In Persian)
 11. Fouladi, Khormoji, Ali (2015): Investigating the inclination of the people of Khormoj city to tourism activities, the National Conference on New Ideas in Tourism, Geography and Indigenous Development, Bukan, Penam Khat-e Novin Co. (In Persian)
 12. Higgins, James M. (2004): 101 Creative Problem Solving Techniques, Translated by Mahmoud Ahmadpour Dariani, Amir Kabir Press, Tehran. (In Persian)
 13. Jamshidi, Masomeh, Alireza Jamshidi (2016): Analysis of thetaste leisure and Tourism Excitement of the Chardavol Villagers with an Emphasis on Bourdieu's Theory (Case: Rural workers in Chardavol Township), National Conference on New Approaches to Sustainable Regional Planning and Development, Marvdasht University Islamic Azad University of Marvdasht. (In Persian)
 14. Jenkins, Richard (2006): Pierre Bourdieu, translation by Hassan Chavashian and Leyla Joe Afshani, Nayer Ney, Tehran. (In Persian)
 15. Karami, Ezzatollah and Rezaei Moghaddam, Kourosh (1998): Poverty and Sustainable Agriculture: Qualitative Analysis, Quarterly Journal of Village and Development, Vol. 2, No. 3, pp. 29-1. (In Persian)
 16. Lopez, Jose, Scott, John (2006): social structure, translated by Hussein judges, Ney Publishing, Tehran. (In Persian)
 17. Maleki, Amir, Haji Mozaffari, Sara (2016): Social distribution of leisure tastes and tourism inclination (Case study: health and treatment workers), Journal of Tourism Planning and Development, Vol. 5, No. 17, pp. 48- 29. (In Persian)
 18. Milner, Andrew, Bravit, Jeff (2006): An Introduction to Contemporary Cultural Theory, Translation by Jamal Mohammadi, Phoenix Publishing, Tehran. (In Persian)
 19. Momtaz, Farideh (2004): Introducing the concept of class from the perspective of Bourdieu, Human Sciences Journal, Nos. 41 and 42, pp. 160-149. (In Persian)
 20. Naghibzadeh, Ahmed (2001): Leisure Youth, Report of the research project approved by the Ministry of Culture and Islamic Guidance, Tehran. (In Persian)
 21. Reuters, George (2001): Contemporary Sociology Theory, translated by Mohsen Sallathi, Scientific Publishing, Tehran. (In Persian)
 22. Zakertolayi, Mohammad Hadi, Ajzashokohoi, Mohammad Kharazmi, Omid Ali (2016): The Relationship Between Arab Satisfaction of the Area with the Shelf Life and Their Retirement to Mashhad, International Conference on Civil Engineering, Architecture, Urban and Environmental Management in the Third Millennium, Rasht, the pioneer company of modern research. (In Persian)
 23. Buckley, R (2009): Ecotourism: Principles and Practices. Wallingford: CABI Publishing.

24.  Christensen, V. T. Carpiano, R. M (2014): Social class differences in BMI among Danish women: Applying Cockerham's health lifestyles approach and Bourdieu's theory of lifestyle, Social Science & Medicine, Vol. 112, July 2014, Pp: 12-21.

 1. Clark, A.C, (1956): The use of leisure and its relation to levels of occupational prestige, American Sociological Review, Vol. 21, pp:301-307.
 2. Coghlan, A. and Buckley, R. C (2012): Nature-Based Tourism. In Holden, A. & Fennell, D. (2013), A Handbook of Tourism and the Environment. Routledge. London, UK.

27.  Ettema, D, Schwanen, T. (2012): A relational approach to analysing leisure travel, Journal of Transport Geography, Volume 24, September 2012, Pp: 173-181.

 1. G. Lee, Yoon and Bhargava, Vibha, (2004): Leisure Time, Do Married and Single Individuals Spend It Differently?, Family and Consumer Sciences Research Journal, Vol.32, pp:254-174.
 2. Hall, C.M. & Boyd, S (2005): Nature-Based Tourism In Peripheral Areas: Development Or Disaster? Channel View Publications. Clevedon, UK.
 3. Javie, Grant, Maguire, Joseph, (1994): Sport and Leisure in social thought, Voutledge.
 4. Lincoln, Y. S, and Guba, E. G (1985): Naturalism inquiry, Sage, Newbury park.
 5. Roygeti, Vigtaliano, Merlot, Luciano (1996): Tourism Sciences, Translation by Mahmoud Dabbagh, Saman Alameh Publications, Tehran. (In Persian)
 6. Socio-cultural group of the Studies and Research Office, (2005): Leisure and Youth Lifestyles, National Youth Organization, Tehran. (In Persian)
 7. Stodolska, M (2006): Transnationalism and Leisure: Mexican Temporary Migrants in the U.S, Journal of Leisure Research, Vol. 38, No. 2, pp: 143-167.
 8. The International Ecotourism Society (TIES) (2006): Fact Sheet – Global Ecotourism. Available at http://mekongtourism.org/website/wp content/uploads/downloads/2011/02/Fact-Sheet- Global-Ecotourism-IETS.pdf (accessed 18 April 2013).
 9. Wegner, Lisa, Alan J. Flisher, Martie Muller and Carl Lombard (2006): Leisure Boredom and Substance Use among High School Students in South Africa, Journal of Leisure Research, Vol. 38, No. 2, pp: 249-266.