تدوین سناریوهای مؤثر بر پیشرفت اسلامی- ایرانی با رویکرد برنامه ریزی منطقه ای (مورد: استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﯽ- اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ با رویکرد ﻣﻨﻄﻘﻪای، ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر، ﻫﻢراﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی اﺳﻼﻣﯽ- ﻣﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ. ﻣﺒﻨﺎی اﯾـﻦ اﻟﮕﻮ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮐﻠﯽ آن، ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ و ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ. هدف پژوهش حاضر تدوین سناریوهای مؤثر بر پیشرفت اسلامی ایرانی با رویکرد برنامه­ریزی منطقه­ای (آذربایجان­غربی) است. نوع تحقیق کاربردی- توسعه­ای و روش بررسی آن با توجه به روش­های جدید آینده­پژوهی، پیمایش نظرات متخصصان (در چند مرحله) در قالب پرسشنامه (به صورت ماتریس اثرات متقابل) است. برای تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق از نرم­افزارهای میک­مک و سناریو ویزارد استفاده شده است. عوامل­کلیدی مؤثر بر پیشرفت اسلامی- ایرانی با استفاده از نرم­افزار میک­مک [1] مشخص­شد و برای هرکدام از عوامل­کلیدی چند عدم­قطعیت در نظر گرفته­شد و در نهایت سناریوهای مهم تأثیرگذار در پیشرفت آینده استان با استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد[2] تدوین شد. با توجه به نتایج نرم افزار میک­مک 8 عامل کلیدی تأثیرگذار شناسایی شدند. نتایج مستخرج از سناریو ویزارد 8 سناریو با سازگاری قوی، 124 سناریو با سازگاری ضعیف و 121 سناریوی ناسازگار بود. از بین سناریوهای محتمل سناریوی شماره 8 بهترین وضعیت­ها را برای آینده پیشرفت اسلامی- ایرانی استان در بر دارد. سناریوهای شماره 7، 6، 5 سناریوهایی هستند که بیشتر روند موجود را برای آینده استان در نظر گرفته­اند و در نهایت سناریوهای شماره 4، 2، 1، 3 سناریوهایی هستند که شامل وضعیت­های نسبتاً بحرانی و بحرانی هستند.[1] . MICMAC


[2] . Scenario wizard

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scenario Development affecting Islamic-Iranian progress with regional planning approach (Case Study: Western Azerbaijan)

نویسنده [English]

 • M.N Mousavi
چکیده [English]

Islamic-Iranian progress model With a regional approach, the framework for determining the course of the economy of the country's regions is in line with the Islamic-national orientation of progress. The basis of this model is the theory of regional economic justice and its general criteria, the realization of distributive justice and appropriation at the regional and inter-regional levels. the goal of this research is develop scenarios for the development of Islam in West Azerbaijan Province, With the approach of regional planning. research type is practical-development and as its analysis method according to new methods futurology, scrolling comments experts in questionnaire format (as matrix interactions).for analyze the research have been used MicMac software and scenario wizard.according to MicMac Pro results were identified 8 key influencing factors were identified The results of the research show that among the developed scenarios, province planning is face with 8 Strong Consistency scenarios, 124 weak Consistency scenarios and 121 Max. inconsistency scenarios in the future. Out of the 8 possible scenarios, Scenario 8 have a favorable statu, three scenarios have interstitial status and 4 scenarios are in an unfavorable situation. Scenario 8 is the best most likely scenario ahead of the province and all of its Uncertainty are quite desirable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic-Iranian progress model
 • West Azarbaijan
 • Regional Development
 • futures studies
 • uncertainty
 1.  

  1. Abedi Jafari, H. & Salmani, D. and  Radmnd, M. (2011). Review human resource needs of the Fifth Development Plan: future studies approach. Journal of Strategy. 56, pp: 345-364. (in persian).
  2. EbrahimZadeh, E (2014), The spatialPlaning and its role in explaining the Islamic-Iranian progress model, Publications progress model, , First Edition , Tehran. (in persian).
  3. PourMohammadi, SH (2014), Sixth Development Plan; spatial Planning and Regional Development, Economics Newspaper, N3313, News code: 832434-DEN. (in persian).
  4. Hasirchi, A & A, Niiavand (2011), Analysis of the Islamic-Iranian progress model from the Point of View of the Supreme Leader (Strategic Planning Approach in the Fourth Before the Revolution), Journal of Basij Studies, Spring2011, N 5, pp: 51-82. (in persian).
  5. Ziiary, K (2014), Schools, theories and models of regional planning and planning, Publications University of Tehran, fourth edition, Tehran. (in persian).
  6. Ziiary, K & A, Mohammadi  (2017), Regional development management with emphasis on Iran., Publications University of Tehran, second edition, Tehran. (in persian).
  7. Sancholi. Z (2013), Explaining the nature of the Islamic-Iranian progress model, Journal of Islamic-Iranian progress model, second year, Number three, Spring2010, pp. 77-102. (in persian).
  8. Abdolmaleki, H (2009), A look at the regional requirements for fair economic development, Journal of Second impression, Sixth year, Number ten. (in persian).
  9. AliPour, AR & H, Karimzadeh (2013), The latest status of economic indicators of the northwest region of the country up to the year 2013, Publications of the General Directorate for Economic Affairs and Finance of East Azarbaijan Province, First Edition , Tabriz. (in persian).
  10. MohammadiDehcheshmeh, M & H, Alizadeh (2014), Measurement of Regional Sustainable Development Indicators in West Azarbaijan Province Using Diagnostic Analysis Model and Fuzzy Markers, Journal of Regional Economics and Development, Year21, No. 7, first half 2014, pp. 51-76. (in persian).
  11. Mousavi, MN & Modiri, M & Kahaki, FS (2016), Determining Iranian Islamic Influential Factors and Indicators in the balanced Development of Khorasan Razavi Province using Mic Mac Software, Journal of Urban Management, No. 45, winter2016, pp. 7-30. (in persian).
  12. Mousavi, MN & Kahaki, FS (2016), Priority assessment of Iranian Islamic development indicators in the realization of spatial planning with the justice based approach of Khorasan Razavi province, Journal of Geography and development, No. 45, winter2016, pp. 93-120. (in persian).
  13. MardaniNokandeh, MH (2011), The concept and essence of justice and progress with the Islamic-Iranian approach, , Journal of Yas Strategy, No 25, Spring2011, pp. 195- 215. (in persian).
  14. Alizadeh, A & Vahidi Motlagh, V and Nazmi, A. (Undated). Scripting or planning based on scenarios. Future think tank journalist. (in persian).
  15. Beheshti, MB. & N. Zali. (2012). Identify key factors of regional development planning approach based on scenarios: A Case Study of East Azerbaijan province. Journal of Human science teachers and Spatial Planning. 1, pp: 41-63. (in persian).
  16. Bustani, HR. & Rezaei Dolatabady, H. and gouhary far, M. (2014). Regional planning based on scenarios using AHP (CASE STUDY: Rural Cooperatives city of Rustam and Nour mamasani).  Journal of Geography and urban-regional planning. 11, pp: 67-84. (in persian).
  17. BazzazZadeh M, Dadashpoor, H; Matouf, Sh (2015). Review and analysis of key factors influencing the regional development approach to regional foresight, Case Study: West Azerbaijan Province, Iran. Journal of Spatial Planning (Geography). 2, PP: 79-104. (in persian).
  18. Froozandeh Dehkordi, L. & Shirpaz Arani, AA. & Jndqyan Bidgoli, SR. (2011). Regional Planning using planning based on scenarios (Model prospects Kashan). Journal of Regional Planning. 3, pp: 39-56. (in persian).
  19. Mottaghi, S. & A. Mottaghi. (2014). Islamic-Iranian model of progress (Case study: Islamic finance model). Third Conference on Islamic-Iranian model of progress (analysis of current theory concepts Iran and world development experiences; to advance the Islamic theory, Tehran. (in persian).
  20. Mousavi, MN. & Modiri, M. & Kahaki, FS. (2016). Determining Iranian Islamic Influential Factors and Indicators in the balanced Development of Khorasan Razavi Province using Mic Mac Software. Journal of Urban Management. 45, pp: 7-30. (in persian).
  21. Papouli Yazdi, M. (2004). Social justice and development (use of ideology in spatial management planning). Journal of Geographical Research. 74, pp: 1-29. (in persian).
  22. Pourezzat, AA. (2015). Development of effective and efficient strategic planning Srmdar to deal with the challenges facing the country. Fourth conference of Islamic-Iranian model of progress, Iran's progress, past, present, future. Tehran. (in persian).
  23. Rabbani, T. (2012). Structural analysis, a tool to identify and analyze the factors affecting the future (urban subjects). The first National Conference on futures , Tehran. (in persian).
  24. rouhani, A. & S. Ajorloo (2015). Software MicMac; can be used in projects scripting – futures. Publications Arena, First Edition , Tehran. (in persian).
  25. Seif, AM. (2010). The concept of indigenous development model Islamic Republic of Iran. Journal of Studies mobilization. 48, pp: 5-46. (in persian).
  26. Zali, N & F Atrian. (2016). The development of regional tourism development scenarios based on the principles of futures studies (case study: Hamadan). Journal of Spatial management planning , 8 , pp: 107-131. (in persian).