ارزیابی میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بر اساس الگوی حکمروایی شایسته شهری، مورد شناسی: منطقه آزاد ارس (شهر جلفا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 : دانشجوی دکتری شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

    ارزیابی و مدیریت عملکرد یکی از مباحث مهم و ضروری مدیریت استراتژیک منابع انسانی محسوب می گردد و ابزاری کاربردی برای افزایش کارایی کارکنان یک سازمان و شهروندان در اداره امور شهرها و در نهایت بهبود عملکرد شهرها به شمار می رود. حکمروایی شایسته به عنوان یک پیش شرط اساسی برای عملکرد شایسته بازارها و ایجاد شرایط جذب سرمایه گذاری و تخصیص پایدار سرمایه گذاری های فیزیکی و بهبود کارایی سازمانها و عملکرد شهرها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سوی دیگر می‌تواند از طریق اثرگذاری بر سایر مولفه های توسعه منطقه در افزایش رفاه عمومی نیز تاثیرگذار باشد. این تحقیق از نوع تحقیقیات کاربردی – توسعه ای است و با روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از مطالعات میدانی و طراحی پرسشنامه به بررسی و سنجش میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بر اساس الگوی حکمروایی شایسته شهری در منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس با نمونه آماری 360 نفری پرداخته شده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه از روش آماری آزمون T و آزمون ANOVA استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین مشارکت شهروندان در مدیریت شهری منطقه آزاد ارس و الگوی حکمروایی شایسته شهری رابطه معناداری وجود دارد و این  رابطه معنادار بین معیارهای حکمروانی شایسته شهری و مشارکت شهروندان در مدیریت شهری با اطمینان 99% می باشد. این نتیجه بیان می دارد که اگر زمینه های حکمروایی شایسته در منطقه آزاد ارس پایه ریزی شود، نخست اینکه زمینه‌های لازم را برای مشارکت شهروندان فراهم می‌آید و دوم اینکه میزان رضایت شهروندان و عدم خروج سرمایه مالی را از منطقه شاهد خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Citizen Participation in Urban Management According to the Model of Urban Good Governance (Case Study: Aras Free Zone Jolfa City)

نویسندگان [English]

 • M Eskandari Sani 1
 • M Molazad 2
 • A Poordadash 3
چکیده [English]

     Assessment and performance management is one of the essential topics in strategic management of human resource. And it is a functional tool for increasing the proficiency of citizens and employees of an organization and improving the performance of cities. Good governance as a basic prerequisite for well-functioning of markets, creating attractive conditions for investment, and allocating sustainable physical investments to improve organizational efficiency and performance of cities is of particular importance. This research was done by using a descriptive analysis, a T-test, and ANOVA. The results show that there is a meaning full relationship between citizen participation and good urban governance model in Aras Free Zone. Confidently, this relationship between citizen participant and good urban governance criteria is 99%. This result suggests that if we establish the bases of good governance in Aras Free Zone, it will firstly provide necessary grounds of participation of citizens, secondly it will increase the amount of citizen satisfaction, and finally it will prevent capital flight of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Citizen Participation
 • Urban Management
 • good governance
 • Aras Free Zone
 • Jolfa City
 1. Brunner, Ronald d.(2010),adaptive governance as a reform strategy” in policy science,v.43: pp.301-314.
 2. Cave, R.W., (2005), Encyclopedia of the city, London & New York.
 3. Etaat, Javad et al,(2014), The Principals Of Sustainable Development In Iran, Elm Publication.
 4. Sarafi, Mozafar(2015),The Sustainability Of Iranian City Searching The Challenges And The Role Of Urban Planner, Elm Publication.
 5. Tagvaei, ali akbar and tajdar,rasoul(2009), An analysis on urban well governing (an analysis approach), urban management journal, No.23.Spring.
 6. Zyari, keramatallahe(2012): Evaluating Participation Of Citizens On The Basis Of Urban Good Governance, Journal of Housing and Rural Environment,V:32.
 7. Ghaffari, Golamreza(2011), Public Participation And Urban Affairs, Society and Culture Publication.
 8. Mahdi nya, Vahid(2000), Jolfa Free Zone, Management and Planning Organization of East Azarbaejan.
 9. Niromand, lilla(2000), the media and new methods of citizen participation, Media Studies, v12.
 10. Nobari, nazak(2000): Urban good governance is a necessity for the indubitable, the center of research and planning of Tehran municipality.
 11. The master plan of Aras Free Zone,2013, The Aras Free Zone
 12. Hatfield-Dodds steve et al. (2007)”adaptive governance: an introduction and implication for public policy” in: 50th annual conference of Australian agricultural and resource economic society.   
 13. Friedman, J. 2002. The prospect of cities. University of Minnesota Press. Minneapolis
 14. Friedman, J. (2011). Insurgencies: essay in planning theory. Rutledge. London and New York.
 15. Roberts S.M., Wright S. and O’Neil PH. (2007), Good governance in the Pacific? Ambivalence and possibility, Geo forum, No.38, pp: 967- 984.
 16. Sheng,Y.K, (2010)."Good Governance in Southeast Asia", Environment and Urbanization ASIA, 1, 2: 131–147.
 17. Sadashiva m. (2008), Effects of civil society on urban planning and governance in Meysore, India, Doctoral thesis, Technical university of Dortmund.
 18. UN- HABITAT (2003), Local Democracy and Decentralization in East and Southern Africa. www.un habitat.org
 19. World bank (1992), Governance and Development Report, Washington. DC
 20. Movahed, ali et al (2014): Evaluation of urban good governance in urban neighborhoods (Case Study Tehran 19th District), Studies of urban planning, Issue VII.