نقش شاخص‌های مدیریتی و سرمایه اجتماعی در ارتقای میزان مشارکت شهروندان در امور شهری (مطالعه موردی: شهر پارساباد مغان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

       مشارکت شهروندان در امور شهری در واقع توسعه از مردم، با مردم و برای مردم است؛ بنابراین بسترسازی لازم برای مشارکت ‌اجتماعی شهروندان و درک جایگاه آنان در هر برنامه‌ریزی توسعه، بسیار ضروری است. به عبارتی مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و کلیه فعالیت‌ها و امور شهری، موردتوجه مدیران، برنامه‌ریزان و صاحب‌نظران توسعه اجتماعی مخصوصاً در حوزه برنامه‌ریزی شهری و شهرسازی قرارگرفته است. در این میان مفاهیم متعددی در ارتقای مشارکت شهروندان تأثیرگذار می‌باشد؛ که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به متغیرهای متعدد سرمایه اجتماعی و متغیر شاخص‌های مدیریتی می‌باشد. لذا هدف مقاله حاضر بررسی شاخص‌های سرمایه اجتماعی و شاخص‌های مدیریتی متأثر برافزایش میزان مشارکت شهروندان در امور مربوط به امور شهری می‌باشد. لذا تحقیق موردنظر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و مواد و روش از نوع توصیفی – تحلیلی می‌باشد. برای انتخاب حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید که با توجه به مشخص بودن حجم جامعه آماری و ضریب اطمینان 95% با توجه به جمعیت شهر پارساباد مغان تعداد نمونه 322 بدست آمد که برای نتیجه‌گیری بهتر تعداد پرسشنامه‌ها به تعداد 390 عدد افزایش یافت. در این پژوهش برای سنجش متغیرها و پاسخگویی به فرضیات تحقیق و تأثیر هر یک از معیارهای سرمایه اجتماعی و شاخص‌های مدیریتی مشارکت شهروندان قابل‌اندازه‌گیری بر میزان مشارکت شهروندان به‌عنوان متغیّر وابسته و همچنین تأثیر مستقیم و غیرمستقیم هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته، روش پیرسون جهت شناخت میزان ضریب همبستگی و رگرسیون خطی جهت ضریب تعیین و Beta مورد استفاده قرارگرفته است تا اطلاعاتی در زمینه علّیت ها و روندهای موجود به دست دهد. لذا از بابت اینکه تعداد سؤالات برای هر کدام از متغیرها زیاد بوده، لذا در ابتدای امر با استفاده از روش تحلیل عاملی به کاهش تعداد داده‌ها (برای متغیر شاخص‌های مدیریتی تعداد 4 متغیر با کدهای MI، متغیر سرمایه اجتماعی به 6 متغیر با کدهای SC و برای متغیر مشارکت شهروندان تعداد 4 متغیر نهایی با کدهای P) پرداخته‌شده است. نتایج نشان داد که میان متغیرهای سرمایه اجتماعی و شاخص‌های مدیریتی با ارتقای میزان مشارکت شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of management indicators and social capital in promoting citizen’s participation in urban affairs (Case Study: Parsabad City)

نویسندگان [English]

 • H Yaghfoori 1
 • V Aghaei 2
 • M moazzeni 3
 • A Badali 3
چکیده [English]

The participation of citizens in decision-making, planning and all activities and urban affairs, considered by managers, planners and community development experts, especially in the field of urban planning and urban development is located. Among these are effective several concepts in promoting citizen participation as the most important variables that they can be of social capital and management indicators variable. The aim of this paper is to examine indicators of social capital and management indicators by the Increase the participation of citizens in matters relating to urban affairs. Therefore, this article in terms of the purpose of applied research and methods of descriptive - analytic. Cochran formula was used for sample selection which is determined according to the population size on parsabad city and confidence level of 0.95, sample size achieved 322 and for best results of the questionnaires that number rose to 390. In this study, to measure the variables, and respond to hypotheses and impact of each measure social capital and Management indicators measurable on the participation of citizens and citizen participation as the dependent variable As well as direct and indirect effects of each independent variable on the dependent variable, to identify Pearson correlation coefficient And linear regression to determine the Beta coefficient is used to provide information on causality and trends. So in terms of the number of questions for each of the variables is must, Therefore, initially using factor analysis to reduce the number of data (For management variable indicators with the code number 4 variables MI, social capital variables to 6 variable-code SC and for citizen participation variable number 4 final variable code P) has been selected. The results showed that the variables of social capital and management indicators and improving citizen participation is a significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Capital
 • managerial indicators
 • Citizen Participation
 • Parsabad mughan
 1. Arefi, M (2003): Revisiting the Los Angeles Neighborhood Initiative (LANI), Journal of Planning Education and Research, 22(4), 384-399.
 2. Baniyan Consulting Engineers (2001): General Plan of Parsabad City, Ministry of Housing and Urban Development, Housing and Urban Development Office of Ardabil Province(in Persian).
 3. Bargamadi, H, (2008): The Impact of Ruining the ghorbat Neighborhood on the Social Capital of the khaksefid Neighborhood, Quarterly Journal of Social Welfare, seventh year, No. 28, pp. 263-283(in Persian).
 4. Daryabari, Seyed jamaladin and Et al(2015): Social Capital and Sustainable Urban Development, Journal of Applied Enviromental and biological Sciences, 5(5s)390-398.
 5. Das, R.J(2005): Putting social capital in its place, Capital & Class 30, pp: 65-79.
 6. Deakin, Mark, Reid Alasdair (2014): Sustainable urban development: Use of the environmental assessment methods, Sustainable Cities and Society, no.10, pp: 39–48.
 7. Gehl j(1996): "Life between buildings using public space", Translated by Koch J, 3rd ed, Copenhagen: Arkitektens forlag.
 8. Ghammi, M. (2005): Modern urbanization methods in France, England, USA, Center of Urban and Architecture Studies and Research, Tehran, Tehran(in Persian).
 9. HafezNia, M.R. (2007): An Introduction to the Research Method in Humanities, SAMT Publication, Thirteenth Edition, Tehran(in Persian).
 10. Hajipour, Kh. (2006): Basin Area Planning an Effective Approach to Building Sustainable Urban Management, Fine Arts journal, No. 6, pp 37-46(in Persian).
 11. Hosseini, S.J. Heidari, M. R. and Mehranfar, S. S. (2008): the People's Sustainable participation to the Renovation and Reconstruction of Urban old texture, Mashhad, SokhanGostar Publication, First edition, Tehran(in Persian).
 12. Iranian Center for Statistics (2011): Population and Housing Census.
 13. Khoshfar, Gh.r. Barghahi, R. and Karami Sh. (1393): Social Capital and Urban Sustainability (Case Study: Gorgan City), Quarterly Journal of Urban Studies, No. 8, pp 31-46(in Persian).
 14. Lynch, Kevin (2012): A Good City Theory, Translated by Seyyed Hossein Bahreini, Tehran University Press, Tehran(in Persian).
 15. Mclean, I(1996): "Oxford Concise Dictionary of Politic.
 16. Mohammadi, hamid(2010): citizen participation in urban planning and management, the case study of iran, shiraz city, doctor Thesis, Kassel university press.
 17. Musaee, M. and Shayani, M. (2010): Participation in Urban Affairs and its Requirements in Tehran, Journal of Social Welfare, Vol. 10, No. 38, pp. 245-268(in Persian).
 18. Nateghpour, M. J. and Firoozabadi, A. (2006): The Formation of Social Capital and Its Influential Factors, Social Sciences Quarterly, No. 28, pp. 160-190(in Persian).
 19. Nejati Hosseini, M. (2005): The study of the status of the concept of citizenship in the Municipality Law, the Ministry of Interior Planning and Development Office, the Center for Urban Planning Studies, the Publications Office of the Municipality, Tehran(in Persian).
 20. Pantham, R. (2001): Democracy and Civil Traditions (Translated by Mohammad Taghi Delfrooz), Office of Political Studies and Research of the Ministry of the Interior(in Persian).
 21. Rahnama, M. R. and Razavi, M. H. (2012): A Survey of the Place of Sense of Honor on Social Capital and Participation in Mashhad's Townships, The Journal of Fine Arts, Volume 17, Issue 2, pp. 29-36.
 22. Rajabi, A. (2011): Methods of Citizen Participation in the Urban Development Process, Geographical Quarterly of Environment logistics, No. 12(in Persian).
 23. Samiee kasha, seyeda soheila and Gholamreza janbaz Ghobadi (2013): The role of citizen participation in sustainable development of urban areas (case study: Qaemshahr city), international Research journal of Applied and Basic sciences, vol, 6(7):910-916.
 24. Seibert, Scott E, Maria L. Kraimer and Robert C.Liden(2001): “A Social Capital Theory of Career Success “.Academy of Manage- ment Journal,Vol.44. No 2, PP. 219-237.
 25. ShabirChima, J. and A ward. S. (2003): City Management (strategy and Innovations in Developing Countries), Translator: Parviz Zahedi, Urban Processing and Urban Development Co., Tehran(in Persian).
 26. Sharifani Thani, M. (2001): Social Capital, Concepts and Theoretical Framework, Social Welfare Quarterly, First Year, No. 2, pp. 2-18(in Persian).
 27. Statistical Yearbook of Ardabil Province (2011): Ardabil Governorate, Ardebil.
 28. Taghvaii, M. Babanasab, R. and Mousavi, Ch. (2010): An Analysis of Measuring the Effective Factors on Citizen Participation in Urban Management Case Study: District 4 of Tabriz City, Urban and Regional Studies and Research, First Year, No. 2, P. 19-36(in Persian).
 29. Vilar, Katila and Ivan cartes(2015): Urban design and social capital in Slums: Case study: moravias neighborhood, Medellin, 2004-2014, procedia- Social and behavioral Sciences 216,56-67.
 30. Wong, S(2008): Building Social Capital in Hong Kong by Institutionalising Participation: Potential and Limitations, Urban Studies, vol. 45, no. 7, pp: 1413-1437.
 31. Zahedani, S. S. and Zohari Bidgoli, S. M. (2012): Urban Management and Explaining Social Participation of Citizens in the Municipality, Urban
 32. Sociology Studies, Second Year, No. 5, pp. 83-120(in Persian).