سنجش میزان برخورداری سکونتگاه‌های روستایی شهرستان بروجرد (با بهره‌گیری از مدل‌های ترکیبی فازی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهرری، تهران، ایران

چکیده

       ضرورت توجه به محرومیت مشهود برخی سکونتگاه­های روستایی و خلاء یک بررسی جامع در زمینه توسعه روستایی در شهرستان بروجرد، موجب گردید تا پژوهش حاضر ضمن تبیین دقیق وضعیت توزیع خدمات و امکانات روستایی در شهرستان، میزان توسعه­یافتگی مناطق مستقر در قلمرو پژوهش را بصورت دقیق به تصویر بکشد. در همین راستا هدف کلی این پژوهش تحلیل فضایی توسعه روستایی در دهستان­های شهرستان بروجرد و ارائه راهکارهایی جهت برقراری توسعه متوازن بین نواحی مورد مطالعه بوده است. این مطالعه به لحاظ ماهیت یک پژوهش کاربردی و از منظر روش­شناسی در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی قرار می­گیرد. شیوه گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه­ای و ابزار جمع­آوری مبتنی بر ابزارهای استانداردشده در قالب فرم­ها و جداول رسمی آمارنامه سرشماری عمومی نفوس و مسکن (بویژه سالنامه آماری سال1390 استان لرستان) بوده است. جامعه آماری پژوهش نیز کل روستاهای قابل سکونت واقع در شهرستان­های شهرستان بروجرد، برابر با 192 روستا بوده است. در ادامه 47 مولفه از شاخص­های توسعه از آمارنامه رسمی استخراج و پس از وزن­دهی با روش­های آنتروپی­شانون و تحلیل مولفه­های اصلی، با بهره­گیری از تکنیک­های ویکور فازی، تاپسیس فازی، تحلیل سلسله­مراتبی خوشه­ایی و ضریب پراکندگی مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل کلی شاخص­های توسعه نشان داد، طبق محاسبات تکنیک ویکور فازی دهستان گودرزی با ضریب 07/0 توسعه­یافته­ترین و دهستان و همت­آباد با ضریب 86/0 محروم­ترین منطقه شهرستان به لحاظ توسعه روستایی بوده­اند. همچنین نتایج حاصل از محاسبات تکنیک تاپسیس فازی نیز نشان داد: بیشترین ضریب توسعه با 48/0 مربوط به دهستان گودرزی و کمترین ضریب توسعه مربوط به دهستان دره­صیدی 28/0 بوده است. نتایج حاصل از رتبه­بندی دهستان­های مورد مطالعه به لحاظ توسعه روستایی نیز نشان داد دهستان­های گودرزی، شیروان، برده­سر، والانجرد، اشترینان، همت­آباد و دره­صیدی به ترتیب در رتبه­های اول تا هفتم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate Amount of Entitlement in Rural Settlements City of Boroujerd (Via Fuzzy Combinatorial Models)

نویسندگان [English]

 • Yaghoub Zarei 1
 • Alireza Estelaji 2
2 Professor of Geography and Rural Planning, Islamic Azad University, Yadgar Imam Branch, Shahre Rey, Iran.
چکیده [English]

Evaluate and explain the situation of rural development in different regions, Could be an important step in authorities’ awareness and pay much attention to disadvantaged areas. Accordingly, the necessity of deprivation activities in some rural settlements and lack of a comprehensive survey about rural development in the city of Boroujerd, Lead to current study. By examining available information and systematic and effective key indicators in the state of rural development and development of new methods and integrated Fuzzy Multi Attribute Decision Making, this study represent detailed explanation about distribution of rural services and facilities in the studied city. The development areas located in the territory of research seems to portray accurately. The purpose of this study is spatial analysis of rural development in the villages of the city of Boroujerd, which provides guidelines to establish a balanced development between studied regions. The study is an applied research and in terms of methodology. It is categorized as descriptive. It should be mentioned that the total study population was habitat villages located in the city of Borujerd, is equal to 192 villages. Their level of development evaluated by standardized tools in the form of official statistics forms and tables Lorestan province. So, 47 factors of development indicators derived from official statistics and weighted by using the Shannon entropy. Principal components analysis were examined by using Vikor Fuzzy techniques, Topsis Fuzzy, hierarchical clustering analysis and dispersion coefficient. General analysis of development indicators showed that, according to calculations VIKOR fuzzy techniques, Goudarzi Rural village with a factor of 0.07 is the most developed model and Hematabad village with 0.86 is the most deprived city areas in terms of rural development. The results of calculations showed that the fuzzy TOPSIS technique`s most coefficient expansion of 0.48 belongs to the Goudarzi village, and the lowest coefficient expansion of 0.28 belongs to the Darehseydi village. The results also showed that the ranking of rural areas studied, in terms of rural development, were Goudarzi, Shirvan, Bardehsar, Valanjerd, Oshtorinan, Hemmat Abad Darehseydi at first to seventh rank, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • development
 • Distribution and allocation of resources
 • Rural settlements
 • Fuzzy technique
 • City of Boroujerd
 1. 1.       Afrakhteh, H., Riyahi, V., Jalaliyan, H and Saraei, S. (2016). Assessment of spatial equity in the distribution of services in rural Counties of Isfahan, Journal of Land Use, (1) 8: 57-81. ]In Persian[
 2. 2.       Agarwal, T. (2014). Educational inequality in rural and urban India, International Journal of Educational Development, Vol 34: 11-19.
 3. 3.       Akbari, N and Zahedikivan, M. (2008). Multi ranking methods and decisions. First Edition, Tehran. Publishing Organization. Municipal and village administrations of the Country. ]In Persian[
 4. 4.       Asayesh, H. (2004). Principles and methods of rural planning, Sixth Edition, Tehran, publisher of Payam Noor University. ]In Persian[
 5. 5.       Asgharizadeh, A and Zabihijamkhane, M. (2013). Evaluate and rank the development of rural areas, using techniques Multi Attribute Decision Making (Case Study: Rural district in the County of Sari), Journal of Rural Planning,(1)2: 27-48. ]In Persian[
 6. 6.        Asgharpour, M. J. (2014), multi-criteria decisions, Tehran, Tehran University Press, 45-52.]In Persian[
 7. 8.       Azkia. M. (2008). Introduction to the Sociology of Rural Development, Tehran: dissemination of information. Fifth Edition..]In Persian[
 8. 10.    Chen, L. Y and Wang, T. C (2009). Optimizing partner's choice in IS/IT out sourcing projects: the strategic decision of fuzzy VIKOR. International Journal of Production Economics, 20(1): 232-242.
 9. 11.    Chu, M. T., Shyu, J., Tzeng, G. H., Khosla, R. (2007). Comparison among threeanalytical methods for knowledge communities group-decision analysis. ExpertSystems with Applications; 33(4): 1011–1024.
 10. 15.    Hodder, R. (2000). Development Geography, Routledge, London.
 11. 19.    Kalantari, KH. (2012). Quantitative models in planning (regional, urban and rural), Saba Cultural Publishing, Printing, Tehran. . ]In Persian[.
 12. 21.    Malczewski, J. (1999). GIS and Multicriteria Decision Analysis. USA: John Wiley & Sons; 1-392.
 13. 32.    Rao, R. V (2008). A decision making methodology for material selection using an improved compromise ranking method. Materials and Design, 29(10): 1949-1954.
 14. 33.    Rezvani, M. (2011). Rural development planning in Iran, Tehran: Publication Ghomes. ]In Persian[
 15. 41.    Wei, J and Xiangyi, L. (2008). The Multiple Attribute Decision- Making VIKOR Method and Its Application, Wireless Communications, Networking and Mobile Computing. WICOM '08. 4th International Conference, Chain.
 16. 42.    Xia, H. C., Li, D. F., Zhou, J. Y and Wang, J (2006). M. Fuzzy LINMAP method for Multi-Attribute Decision Making under Fuzzy Environments. Journal of Computer and System Science, 2006. 72:741-759.
 1. Ataei, M. (2010), Multiple Criteria Decision Making, published by precision, First. Printing, Shahrood University. ]In Persian[
 1. Bowen, R and Lawlers, S.(2009). Learning Approach to Sustainable Agriculture and Rural Development: Reflection from Hawkesbury, University of Western Sydney.; June 1999,155-159.
 1. Dinpanah, GH. (2014). Evaluation of Rural Development technique TOPSIS (Case Study: Aslanduz section Counties Pars Abad ), Journal of Geography and Planning, (50) 18: 175-188. ]In Persian[
 2. Ghafari, R and Salehi, N. (2013). Classification of rural development fuzzy multi-criteria decision) Case study: this County, section organization (Journal of Geographical Research, (110) 28: 196-179.]In Persian[
 3. Hao, L. (2006). Application of Topsis in the bidding evaluation of manufacturing enterprise, 5th International Conference on Engineering and Digital Enterprises Technology. China: 184-188.
 1. Howell,A. (2017). Impacts of Migration and Remittances on Ethnic Income Inequality in Rural China. World Development, Volume 94, :200-211.
 2. Hui, Y T., Bao, H H and Siou, W. (2008) . Combining ANP and TOPSIS Concepts for Evaluation the Performance of Property-Liability Insurance Companies, Science Publications, Journal of Social Sciences; 4 (1):56-61.
 3. Jadidi, O., Hong, T., Firouzi, F., Yusuff, R and Zulkifli, N. (2008). TOPSIS and fuzzy multi-objective model integration for supplier selection problem, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering; 31(2):762-769.
 1. Latifi, GH. (2009). An overview of regional planning in Iran and the world, Book of the Month Social Sciences, Vol.20:20-29. ]In Persian[
 1. Management and Planning Organization of Lorestan province.( 2015). Statistical Yearbook of Lorestan province 2015, Management and Planning Organization of Lorestan province, Department of Statistics and Information the first seasons. ]In Persian[.
 2. Mirbagheri, M ., Masomi, D., Navid, B and Safavi, R. (2015). Development of the of Ardabil measurement using numerical taxonomy and hierarchical analysis models, Journal of Urban Economics and Management, (10) 3: 127-138 ]In Persian[
 3. Motaghi, A., Rabie, H and Gharehbeygi, M. (2015). Spatial analysis of the development of border areas East of the country, the municipalities of this province, Journal of Spatial Economic and Rural Development, (14) 4: 147-167.]In Persian[
 4. Nazmfar, H. (2017). Analysis of rural development and how the Rural districts of West Azerbaijan province, Journal of Economic Space and Rural Development,6(19):159-175. ]In Persian[
 5. Nemati, R and Raesi, GH. (2005), Performance ratings in the engineering phase, Proceedings of the Fourth International Conference on Industrial Engineering, 50- 57. ]In Persian[
 6. Oliaei,M.S. (2015). An Analysis on the Villagers’ Social Participation Approach in Sustainable Rural Development Programs with Emphasis on Rural Community in Iran. Journal of Iranian Social Development Studies, 7(3):69-80. ]In Persian[
 7. Omrani, M and Piri, H. (2010). Assessing development in rural areas of Sistan-Baluchestan province, Journal of Agricultural Economics, Volume II, Issue 3: 125-144.]In Persian[
 8. Papoliyazdi, M, H and Ebrahini, M, A. (2008). Theories of Rural Development, Fifth Edition, Tehran: Samt. ]In Persian[
 9. Poortaheri, M. (2010). Multiple Attribute Decision Making methods in geography, printing, publishing side, Tehran.  ]In Persian[

31.    Pose, A.R and Hardy, D. (2015). Addressing poverty and inequality in the rural economy from a global perspective, Applied Geography, vol 61: 11-23.

 1. Sarvar, R., Rashidi, A and Hesari, A. (2012). Measuring the development of socioeconomic structures of East Azerbaijan province, Geography, (35)10: 57-82. ]In Persian[
 2. Shahrokhisardi, S and Nooripour, M .(2015).Check the status of the Rural Districts of indicators of quality of life in the of Jiroft, Journal of Spatial Economic and Rural Development, (2) 4: 19-40. ]In Persian[
 3. Shakor, A and Shamsodini, A. (2012). Role in balancing urban centers and the development of rural areas (Case Study: masiri town and surrounding villages, Quarterly geographical perspective, (21) 7: 63-77.]In Persian[
 4. Shamsodini, A and Rahimi, A. (2014). The rural settlements of mamasani using the techniques of organizing space, Journal of Regional Planning, (14) 4: 87-102.]In Persian[
 5. Statistical Center of Iran. (2011). Statistical Yearbook of Lorestan province 2011, Lorestan Province Administration and Planning, the first and second seasons. ]In Persian[
 6. Taghvaei, M and Sabori, M. (2012). Comparative analysis of the level of social development Hormozgan province, geography and environmental planning, (2) 23: 68-53.]In Persian[
 7. Taghvaei, M., Ahmadiyan, M and Alizadeh, J. (2011), Spatial analysis and evaluation of development of city districts mentioned using fuzzy TOPSIS, Journal of Spatial Planning. 1(3): 131-154. ]In Persian[
 1. Zahedi, M,J., Ghaffari, Gh and Ebrahimilouye, A. (2012). Theoretical Deficiencies of Rural Development in Iran, Juornal of Rural Research, 3(12): 7-30. ]In Persian[
 2. Zamanipor, A. (2008), The promotion of agriculture in the development process, Mashhad Ferdowsi University Press, third edition. ]In Persian[
 3. Zarabi, A and Tabrizi, N. (2011). Determine the level of development of the city of Mazandaran province - Factor Analysis.Quarterly Journal of Environmental Based Territorial Planning,4(12):63-77. ]In Persian[
 4. Zarei, Y. (2017) .Assessment of Development in Rural Areas With an Emphasis on Social-Cultural Some Indices (Case Study: Counties of Khorasan Razavi Province), . Journal of Khorasan Cultural - Social Studies,11(2):51-75. ]In Persian[
 5. Ziaeyan Firoozabadi, P., Anvari, A and Valaei, M. (2016). The level of development Rural of Rural District Marhamatabad district of Miandoab County, Journal of Economic Space and Rural Development,4(14):129-146. ]In Persian[