عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی شهروندان با نقش میانجی گری عدالت اجتماعی (مورد پژوهشی: شهر فردوسیه– شهرستان شهریار)

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، واحد رباط کریم، دانشگاه آزاد اسلامی، رباط کریم، ایران

2 مدرس گروه شهرسازی، واحد رباط کریم، دانشگاه آزاد اسلامی، رباط کریم، ایران

چکیده

      امروزه مفهوم کیفیت زندگی شهری در سایه مکاتب رفاه و عدالت اجتماعی قوت گرفته و در ایران نیز از گذشته،مباحث و تلاش های مختلفی در زمینه افزایش کیفیت زندگی شهری صورت پذیرفته است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی با نقش میانجی­گری عدالت اجتماعی  در محلات شهر فردوسیه از توابع شهرستان شهریار انجام شد. در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه­ای و میدانی استفاده شده است. این پژوهش از نظر جهت گیری، کاربردی، از لحاظ هدف، آزمون فرضیه و از نظر راهبردی از نوع پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه شهروندان محلات واقع در شهر فردوسیه است، که تعداد جمعیت این شهر بر طبق ممیزی سال 1393 حدوداً 30577  نفر می­باشد. به منظور محاسبه حجم نمونه، با استفاده از جدول مورگان، تعداد 379 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه­گیری تصادفی ساده با انتساب متناسب انتخاب شدند. اما در نهایت تعداد 328 پرسشنامه قابل ارزیابی بود. سرانجام داده­ها با استفاده از نرم­افزار Amos 2.0 وSpss23  و از طریق طراحی مدل معادلات ساختاری آزمون شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. نتایج تحلیل­ها نشان داد که تمام متغیرها بر عدالت و کیفیت زندگی نقش دارند و در میان هر سه متغیر بیرونی (مشارکت، اعتماد و کارایی) متغیر مشارکت با ضریب 04/1- تأثیر منفی و معنی­دار بر عدالت دارد و همین متغیر با ضریب 73/0- درصد بر کیفیت زندگی نیز تأثیر منفی و معنی دار دارد و همچنین از نظر شهروندان متغیر اعتماد با ضریب 52/0 بیشترین تأثیر بر عدالت و متغیر کارایی نیز ضریب با 16/1 بیشترین تأثیر را بر کیفیت زندگی شهروندان در شهر فردوسیه دارد. در نهایت خود متغیر درون زای عدالت نیز به عنوان نقش میانجی گر با ضریب 23/0- تأثیر و رابطه منفی و معنی دار با کیفیت زندگی در شهر فردوسیه دارد.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Quality of Citizens Life with the Mediating Role of Social Justice (Sample: Ferdosiyeh City)

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Vedaye kheiry 1
  • Meysam Rezayi 2
چکیده [English]

       Today, the concept of quality of urban life is considered important in the shadow schools, welfare and social justice. In Iran, Various efforts have been made to raise the quality of urban life. The present study aimed to investigate the factors affecting the quality of life and social justice by mediating role of social justice in Ferdosiyeh neighborhoods’ city. For this purpose, a conceptual framework of quality of life due to the quality of life and social justice were presented. In this research library and field data collection methods were used. The aim of this strategic study is to test hypotheses. Data were collected by using a questionnaire. The study population included all citizens of Ferdosiyeh neighborhoods’ city that 379 samples were selected by using stratified random sampling method to complete questionnaire.  Finally, the data were tested and analyzed by using software Spss23 and Amos 2.0 structural equation model. The results showed that all the involved variables have been affected justice and quality of life. Among the three external variables (partnership, trust and performance) variable with the coefficient of 04/1 has a significantly negative impact on justice participation and with the coefficient of 73 / -0 percent has a significant negative impact on quality of life. As well as the citizens trust variable with the coefficient of 52/0 has the greatest impact on the equity. Also, performance variable with the coefficient of 1.16 has the greatest impact on quality of life of citizens in Ferdowsieh the city.  Finally, justice as well as the role of endogenous variables with a coefficient of -0.23 has significant negative correlation with quality of life in the Ferdowsieh city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life
  • Social Justice
  • trust
  • Ferdosiyeh city
Asadi, Ali, unitary, Ali, Ahmed, Sjad lorestany, A. (2014), evaluating and analyzing the quality of life in neighborhoods of old texture of Kuhdasht, geographic Journal of Urban Planning, No. 2, Ss218-195.
Athari, Kamal (2002), Justice in the space of seven cities, numbers 10 and 9, Ss33 25.          
Aslani, Fairuz, Fatah Zafargandi, Ali (2014), public participation in the governance of Islam or what?,  No. 8, Ss88-65.
Brereton, F.Clinch,J.P and Ferreira,S.(2008),Happiness,geography and the environment,Ecological Economics,65(2),544-567.
Das, D.(2008),"Urban Quality of Life :A case study of  Guwahati" ,Social Indicators Research ,88.
Fanni, Zohreh, Heidari, Saman, Aghaei, Parviz (2015), measuring the quality of urban life with emphasis on gender, Case Study: City Qorveh, Urban Ecology Research Journal, Issue 2, Ss80-67.
Ghanbari, A., Soltanzadeh, Akbar, Sadiq, M. (2013) A comparative study of the quality of urban life in the villages of integrated core design (case study: Tabriz), a city of Sociological Studies, Issue 7, Ss192-167.
Hataminezhad, Hussein, Pourahmad, Ahmad Karami, Hussein, Rajai, A. (2013), analyze the spatial quality of life in Tehran, Journal of Human Geography, Issue 4, Ss56-29.                        Hataminezhad, Hussein, Rasti, M. (2006), spatial equity and social justice, Mjjlh ground, Number 9, Ss50-38.        
Harvey, David (2000), social justice and the town, translation: F. Hsamyan, Mohammad Reza Haeri and Monadizadeh, Volume II, published by the process of urban planning, Tehran.
Hataminezhad, Hussein, manouchehri miyandoab, Ayub, Baharloo, Iman, Ebrahim Ahmandpour.A, Hataminezhad, H. (2012), city and social justice: An Analysis of inequality neighborhood (Case study: the old quarters of the city mentioned, No. 80, Ss64-41.
Hojjati, Vahide, Moztarzadeh, H. (2008), the concept of justice and its relationship with the city, Journal of Urban Development Notes, Issue 25, 24, Ss47-40.                           
Jiang, u., & Li, Y.,(2009) "An Empirical Investigation of Knowledge Management and Innovative Performance: The Case of Alliances", Research Policy, ٣٨, ٢٠٠٩, ٣۵٨–٣۶٨
Khademi, Amirhossein (2013), evaluating the quality of urban life Case Study: Amol old texture, Conference planning and management of urban services.
Khajeh shokoei, Alireza, Minaei, F. (2014), a comparative study of the quality of life in the cities of tourism and non-tourism (Case Study: Tour and sycamore), Issue 10, Ss64-49.          
Karami, G., Lotfi, MS (2008), geographical equity in geographical space planning, social justice Bulletin magazine, the Expediency Council's Strategic Research Centre.
Lee,Y. (2008),"Subjective quality of life measurement in Taipei",Building and Environment ,43(7). Lee, H., & Choi, B., "Knowledge Management Enablers, Processes, and Organizational Performance: An Integrative View and Empirical Examination", Journal of Management Information Systems, ٢٠ (١), ٢٠٠٠, ١٧٩–٢٢٨.    
Mahmoudi, A. (2011), a comparative analysis of indicators of quality of life in old neighborhoods within the city, a Master's thesis, Faculty of Humanities, Tarbiat Modarres University, Tehran.
Movahedi, Yazdani Kariminejad, K, Hashemi Nosrat Abad, T., Movahhedi, M. (2014), the efficiency of an educational model based on spirituality on improving the quality of life of students, Psychology and Religion, Vol. VII, No. I, pp. 16 -5. 
sustainability of the city and social justice (Case Study: City Sect), Research in Human Geography, No. 80, Ss192-177.                                                               
Marsousi, Nafiseh (2004), spatial analysis of social justice in Tehran, Geography and Urban Planning PhD thesis, Tarbiat Modarres University, Tehran.
Marshall Gordon (2009), Dictionary of sociology, second edition, oxford university press. 
O’Neill ,Shane (2011),critical theory ،democratic justice and globalization ،critical horizons ,koninklijke Brill NV,leiden.                                                                                 
Niyazi, Mohsen, Dallal Khorasani, Mohammad (2012), social and cultural factors affecting the quality of life for citizens, Culture and Communication Studies, Issue 27, Ss232-200.        
Nohi, G. (2001), the concept of justice in the mirror Quran, Quran Golestan Magazine, Issue 77, Ss34-31.            
Piran,Parviz, Rafian,Mojtaba,Rezaei,Meysam,Dehghan,Homa(2016),Identify factors affecting social institutions to manage better neighborhoods  (Case Study: Ferdosiyeh neighborhoods in city- the city Shahriyar),Research and Urban Planning Journal,Vol.7,No 25,Summer 2016.
Pourtaheri, M, Rokneddin Eftekhari, A., F., Ahdallh (2011), Quality of Life in Rural Areas (Case Study: North Khave district, province), Journal of Human Geography, No. 76, Ss31-13.
  Pourahmad, Ahmad, Ziyari, Karamatollah, Javed, Zahedi (2014), measuring the quality of urban life of Afghan immigrants in Iran mental approach (Case Study: City of Robat Karim), Geographic Journal of Urban Planning, No. 1, Ss15-1.  
Rahnamaei, Mt, manouchehri miyandoab, Ayub, Faraji Mollaie, Amin (2011), Analysis of the quality of life in distressed areas mentioned in Journal of Urban and Rural Management, Issue 28, Ss240-223.
.Rabbani Khorasgani, Ali, Kianpour, M. (2007), the proposed model for measuring quality of life (Case study: Isfahan), Faculty of Literature and Humanities, Shmarh59-58, Ss108-67.
Shokohi, Mohammadajza, Johari, Leila (2014) comparative study of quality of life in the city of Mashhad citizens' views (the case of the Hashemite neighborhood and the neighborhood Abad), Urban Planning Studies, Issue V, Ss164-145.
Shamaei, Ali, Faraji Mollaie, Amin, Azimi, Azadeh, Hatefi, Maryam (2012), Analysis of the quality of life in city neighborhoods inequality, Journal of Geography, No. 33, Ss280-253.                       
Santos, L. and Martin ,I.(2007),"Monitoring Urban Quality of Life : The Porto experience",Social Indicators Research,80.