بررسی رابطه ی توسعه گردشگری، رشد اشتغال و کاهش بزهکاری در شهرستان بندر انزلی

نویسندگان

1 دکترای جغرافیای طبیعی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

یکی از اهداف اصلی توسعه کشورها در کاهش بیکاری، ایجاد و توسعه فرصت­های شغلی است. توسعه گردشگری به صورت یک بخش فعال اقتصادی می تواند، موجب بالا رفتن سطح اشتغال و به تبع آن با کاهش بزهکاری و در نهایت افزایش امنیت شود. شهرستان بندر انزلی توانایی جاذبه­های گردشگری در جهت تأثیر مثبت بر هر یک از شاخصه­های توسعه­ای اعم از زیرساخت ها، حفظ ماندگاری جمعیت، رفع بیکاری و ایجاد اشتغال، توسعه فرهنگی، بهبود مناسبات اجتماعی، توسعه کالبدی، توسعه مناسبات اقتصادی به تأیید رسیده را دارد که می­تواند موجبات رونق صنعت گردشگری و کسب و کار که منجر به کاهش بزهکاری در نتیجه توسعه شهرستان را فراهم سازد. هدف از این تحقیق نیز بررسی رابطه ای بین توسعه گردشگری و بهبود نظم و امنیت در شهرستان بندرانزلی است. این تحقیق از نوع کاربردی ـ توصیفی بوده و دارای حجم نمونه 383 نفر می­باشد؛ که از کل جامعه شهرستان بندرانزلی، با روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شده است. داده‌های حاصل از این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. فرضیات در زمینه توسعه گردشگری، اشتغال و کاهش بزهکاری شهرستان بندرانزلی بیان شده است. در بررسی آزمون دو فرضیه های اول این تحقیق، از آزمون پیرسون و با استفاده از نتایج پرسشنامه، فرضیات به ترتیب با 785/0و 799/ 0درصد سطح اطمینان آزمون گردیدند. فرضیه سوم این تحقیق با استفاده از آزمون رگرسیون با سطح اطمینان 77 درصد، می باشد. برابر نتایج حاصله از ارزیابی های صورت گرفته، عملا بیان کنند این موضوع هستند که بین توسعه گردشگری و اشتغال و کاهش بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد و توسعه گردشگری و بهبود اشتغال موجب کاهش بزهکاری در این شهرستان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship among Tourism Development, Employment Growth and Reduce Crime in the City Of Bandar Anzali

نویسندگان [English]

 • tahereh fatolahzadeh 1
 • roghayeh sharifi chaboki 2
چکیده [English]

One of the main objectives of developing countries in reducing unemployment is creating career development opportunities. The development of tourism, as an economic activity, can lead to higher levels of employment and consequently to reduce crime, and ultimately increase the security. Anzali port city has tourism attractions ability that have a positive impact on each of the indicators of development such as infrastructure, maintaining the survival population, elimination of unemployment and job creation, cultural development, improving social relationships, physical development, the development of approved economic relations that lead to boost tourism industry, business and crime reduction as a result of city development. The aim of this study is to measure the relationship between tourism development and improvement of security, and order in Bandar-e Anzali city. This applied-descriptive study has a sample size of 383 people of the whole Bandar Anzali city that randomly selected. Data from this study was analyzed by using descriptive and inferential statistics. Assumptions of this study are based on tourism development, employment, and crime reduction in Bandar Anzali city. In the first study to test two hypotheses of the study, Pearson test and the questionnaire results were assessed the confidence level of them with 785 and 0, 0/799, respectively. The confidence level of the third hypothesis of this study is 0. 77 by using regression analysis. The results of assessments carried out, actually to express that there is significance relationship between tourism and employment development, and reduction in delinquency that the development of tourism and improve employment will reduce crime in this city.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism Development
 • Employment
 • Anzali port city
 1. Amini, beham b. (1381). Word of the month: tourism job creation capacity (as a way to solve the problem of unemployment). Chamber of Commerce letter. No. 409. 4-8.
 2. Bakhtiari, honest. And Yazdani, m. (1389). Review direct and indirect consequences of the effects of tourism on employment. Journal of economic sciences. In the fourth year. No. 13. 50-60.
 3. Bidokhti Amin, Ali Akbar. (1391). Examine the relationship between tourism and social capital in the coastal areas of the Caspian Sea. Tourism Management Studies. # 17. Seventh year, the spring 91. 121.
 4. Choy, Dexter J. L. (1995), "The quality of tourism employment". TourismManagement, Vol. 16, No.2.
 5. Cukier-Snow, Judith et al. (1993), "Tourism employment perspectives from Bali". Tourism Management, Vol. 14, No.3.
 6. Djekic,S., )2007(, Some Structures and Principales of Sustainable Rural Tourism,Availlable on ceeol.
 7. Duranti, Alessandro, ( 1997) Linguistic Anthropology, Cambridge.
 8. Green Thinkers monitoring of Consulting Engineers (1388): Studies assessing the physical-spatial and land use infrastructure.
 9. Sadeghi, Hossein and Asgharpour, Hussein and Ali shaghaghi. (1384). Analysis of economic factors affecting economic crime investigations in Iran (68). 63-90.
 10. Sydayy, doctor Said Alexander, Jesus Spring and Amir Rai (1390): "The employment and unemployment in Iran during 1389-1335", Journal of Jasmine strategy, No. 25.
 11. Green-minded monitoring of Consulting Engineers (1388): the areas of feasibility studies.
 12. Hall, Michael ,(2008), Travel and Tourism in The Third World, New York,Routledge.
 13. Hosseini Nejad, m. (2008). the economic causes of crime investigation in Iran with the use of a consolidated data model. About. 35 – theft. Journal of planning and budget. the number 95.
 14. Jesus was born, S. and S. sacred 0.1391. "Coefficients calculated employment in the tourism sector of the Iranian economy, using input-output model", Journal of Tourism Management Studies, Issue 17, the seventh year, Spring 1391, pp. 170-151.
 15. Gholami, Gholamhossein 0.1385. 'Tourism, create jobs and increase national income rich "population Monthly, Issue 57.58, pp. 60-51.
 16. Phenol, David, the (1385): Introduction to ecotourism, translation J. Oladi Tadyklayy, Mazandaran University.
 17. Gholipour, R. (1381): "the causes of unemployment", Monthly Return of society, (43).
 18. Kianmehr, M. (1385). The effects of unemployment, with an emphasis on social problems. Monthly cooperation. 183. Number 60-63.
 19. Mohammadi, H. (1389): The role of employment in the tourism industry, Tourism Management Journal, 21.
 20. Mourning, M. (1390): "Unemployment and crime in Iran: theoretical and empirical analysis", Journal of Economic Political Information, No. 286.
 21. Leiper, Neil (1999), "A conceptual analysis of tourism–supported employment which reduces the incidence of exaggerated, misleading statistics about jobs". Tourism Management. Vol. 20 No. 5.
 22. Madhoushi, M, Naserpour, N. (1382): Assessment of barriers to tourism development in Lorestan province, Letters of Commerce, No. 28.
 23. Invertebrates, rare and Saeed Garshasbi pride. (1390). Income inequality and crime in Iran. Journal of Economic Research 109 - 125 4. Number eleventh year.
 24. Yousefi, Ali and Hossein Akbari (1390): "A sociological reflection on identifying and prioritizing social issues", Journal of Social Issues, Issue 1.
 25. Marin,D. (1992) Is the export-led hypothesis valid for industrialized countries? , Review of Economics and Staaistics, No. 74, p.678-688.
 26. Ringer, G, (ed),(1998). Ddestination, Cultural landscapes of tourism, London.