سنجش توسعه یافتگی شهرستان های استان اردبیل در برخورداری از شاخص های کیفیت مسکن

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

      بخش مسکن یکی از مهم­ترین بخش­های توسعه در یک جامعه است و به عنوان نیاز اولیه بشر و تأمین کننده­ی حس رضایتمندی نقش اساسی را در بهبود کیفیت زندگی افراد بازی می­کند و هر جامعه به فراخور نیازها و امکانات و محدودیت­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش بدان شکلی خاص بخشیده است. هدف پژوهش حاضر سنجش توسعه یافتگی شهرستان­های استان اردبیل در برخورداری از شاخص­های کیفیت مسکن می­باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی است. برای تبیین کیفیت مسکن در شهرستان­های استان از مجموعه داده­های موجود در مرکز آمار و سایت استانداری استفاده شده است. برای تحلیل داده­ها از مدل ELECTRE استفاده شد که با توجه به این مدل، شهرستان­های استان اردبیل در برخورداری از شاخص­های کیفیت مسکن رتبه بندی شدند. همچنین برای وزن دهی به شاخص­ها (بر اساس نظر 20 کارشناس متخصص در امر مسکن) مدل AHP مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس یافته­های پژوهش شهرستان­های استان اردبیل در پنج سطح به لحاظ برخورداری از شاخص­های کیفیت مسکن قرار گرفتند که شهرستان اردبیل (امتیاز نهایی از مدل الکتره 4) توسعه یافته، شهرستان­های پارس­آباد، نمین و نیر (امتیاز نهایی از مدل الکتره 3) توسعه رو به بالا، خلخال و سرعین (امتیاز نهایی از مدل الکتره 2) میان توسعه (توسعه متوسط)، شهرستان­های بیله سوار و مشگین شهر (امتیاز نهایی از مدل الکتره 1) کمتر توسعه یافته و شهرستان­های کوثر و گرمی (امتیاز نهایی از مدل الکتره 0) توسعه نیافته محسوب می­شوند. همچنین بر اساس ضریب همبستگی پیرسون بین برخورداری از شاخص­های کیفیت مسکن با درصد شهرنشینی و میزان فاصله از مرکز استان رابطه­ی معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Counties Development of Ardebil Province in Terms of Enjoying Housing Quality Indicators

نویسندگان [English]

 • Zilla Sajadi 1
 • Reza Kanoni 2
 • Amirreza Khavariyan garmsir 3
 • Ebrahim Firozi 4
چکیده [English]

The housing sector, as one of the most important parts of a society's development and a basic human need, plays a vital role in improving the quality of life satisfaction. Every community has formed its housing sector based on its economic, social and cultural needs, possibilities, and limits. This analytic-descriptive study, as an applied research, aims to assess the development of the Counties of Ardebil province and focus on the availability of quality housing indicators. For explaining the quality of housing in the Counties of Ardebil province, a series of available data in the statistic center and the County site is used. Finally, to determine the final score and rank of possessing the housing quality indicators and to weighing on the indices, the ELECTRE and the AHP (Based on 20 experts specializing in housing) model were used, respectively. The counties of Ardabil province categorized in the five level according to qualitative indexes of housing which Ardabil is determined (The final score of the ELECTRE 4) as developed countiy and Parsabad, Namin, and nir (The final score of the ELECTRE 3) as a developing counties,  Khalkhal, and Sarein (The final score of the ELECTRE 2) as Moderate development counties, Bilehsavar and Meshginshahr (The final score of the ELECTRE 1)  as less developed counties, and Kosar and Germy (The final score of the ELECTRE 0) as undeveloped counties. According to Pearson correlation, there is not any significant relation among housing quality, urbanization percent and distance to province capital-Ardabil. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • development
 • Quality housing indicators
 • ELECTRE model
 • Ardebil Province
 1. 1.       Adjei, P. O. W., & Kyei, P. O. (2013). Linkages between income, housing quality and disease occurrence in rural Ghana. Journal of housing and the built environment, 28(1), 35-49.
 2. 2.       Asgharpour, M. (2008) multi-criteria decision-making, Tehran University Press, Sixth Edition, Tehran.
 3. 3.       Ashneh dor, M. (1999), planning the development of residential space small mountain towns (A Case Study of Damavand), MSc thesis Urban Planning, Faculty of Architecture, Shahid Beheshti University, Tehran.
 4. 4.       Baer, W. C. (2014). Using Housing Quality to Track Change in the Standard of Living and Poverty for Seventeenth-Century London. Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, 47(1), 1-18.
 5. 5.       Bazi, kh; Javaheri, a; Abdollahpour Hagigi, A (2011) differential analysis of spatial neighborhoods of the city of Zabol in having healthy housing index, Journal of Geography and environmental planning, Serial 43, Issue 3, Isfahan, pp. 185-202.
 6. 6.       Edwards, Brian and David Torrent (2014) sustainable housing, principles and implementation. Translation: Mahmoud Shvrcheh, publishing executives today. Tehran.
 7. 7.       Ermatita, Sri Hartati, Retantyo Wardoyo, Agus Harjoko (2011) ELECTRE METHODS IN SOLVING GROUP DECISION SUPPORT SYSTEM BIOINFORMATICS ON GENE MUTATION DETECTION SIMULATION, International Journal of Computer Science & Information Technology (IJCSIT), Vol 3, No 1, Feb 2011
 8. 8.       Evans, G. W., Wells, N. M., Chan, H. Y. E., & Saltzman, H. (2000). Housing quality and mental health. Journal of consulting and clinical psychology, 68(3), 526.
 9. 9.       Filali, R. (2012). Housing conditions in Tunisia: the quantity-quality mismatch. Journal of Housing and the Built Environment, 27(3), 317-347.
 10. 10.   Habib, R. R., Yassin, N., Ghanawi, J., Haddad, P., & Mahfoud, Z. (2011) Double jeopardy: assessing the association between internal displacement, housing quality and chronic illness in a low-income neighborhood. Journal of Public Health, 19(2), 171-182.
 11. 11.   Herrin, W. E., Amaral, M. M., & Balihuta, A. M. (2013) The relationships between housing quality and occupant health in Uganda. Social Science & Medicine, 81, 115-122.
 12. 12.   Inanloo, A. (2001), housing planning an analysis of the supply and demand of housing in the northern city of Qazvin, Master's thesis, Tarbiat Modarres University, Tehran.
 13. 13.   Jabeen, Kokab (2011)Factors affecting urbanization process and how urbanization can be controlled, MPS 3rd semester, University of GUJRAT.
 14. 14.   Kain, J. F., & Quigley, J. M. (1970) Measuring the value of housing quality. Journal of the American Statistical Association, 65(330), 532-548.
 15. 15.   Lawrence, R. J. (1995) Housing quality: an agenda for research. Urban Studies, 32(10), 1655-1664.
 16. 16.   Li, B., Liu, M., & McKinnell, K. G. (2006) Impact of urbanization on building energy consumption and the role of BEE design codes in China: A position statement. Property Management, 24(3), 354-364.
 17. 17.   Li, Y., & Qin, M. (2014) Study on urbanization process evaluation and provincial comparison. Grey Systems: Theory and Application, 4(1), 13-23.
 18. 18.   Meng, G., & Hall, G. B. (2006) Assessing housing quality in metropolitan Lima, Peru. Journal of housing and the built environment, 21(4), 413-439.
 19. 19.   Mohammadi, K And Razavian, Mt (2011), check the status of a city housing index Sardasht in West Azerbaijan (Text in Sardasht, West Azarbaijan province). Journal of environmental planning, No. 17, Malayer, pp. 87-110
 20. 20.   Mokhber, A. (1984) Social dimensions of housing. Plan and Budget Organization, Tehran.
 21. 21.   Momeni, M. (2008) new issue of Operations Research, Tehran University Press, second edition, Tehran.
 22. 22.   Peng, X., Chen, X., & Cheng, Y. (2000) Urbanization and its consequences. Demography, 2.
 23. 23.   Pour-Mohammadi, MR (2006) housing planning, the publisher, Tehran.
 24. 24.   Rezaei Rad, H and Rafieian, M (2011) to measure the quality of housing space in Sabzevar, using factor analysis. Journal of Art University, No. 8, Karaj, pp. 95-109.
 25. 25.   Sasanpour, F; Movahed, A; Mostafavi saheb, S And Yousefi feshki M (2014) seassess the sustainability of urban neighborhoods in the city of turpentine, urban planning geography Journal, Volume 2, Issue 1, Tehran, pp. 94 73.
 26. 26.   Semih, T., & Seyhan, S. (2011) A multi-criteria factor evaluation model for gas station site selection. Journal of Global Management, 2(1), 12-21.
 27. 27.   seyfodini, F; ziyari K and  Azimi, A (2013) analysis of the geographical gap between housing quality in 22 districts of Tehran. Geography (International Journal of Geographic Society's) Year 11, No. 39, Tehran, pp. 212-233.
 28. 28.   Sojar. (2001) "urbanization". www.water.tkk.fi/wr/tutkimus/glob/..../ urbanization.pdf. Retrieved on March 2, 2013
 29. 29.   Strassmann, W. P. (1998) The third world. In W. V. Vliet (Ed.), the encyclopaedia of housing. Thousand Oaks—London—New Delhi: SAGE Publications.
 30. 30.   Tavakoli Nia, J; Kanooni, R; and Sharifi, A (2014) evaluated nine regions of the country urban system based on Multiple Criteria Decision Making (AHP), Urban Planning Studies, Issue V, Babolsar, pp. 99 77.
 31. 31.   Wang, S. J., Wang, D., & Yang, X. H. (2002) Urbanization and its impacts on water environment in tumen river basin. Chinese Geographical Science, 12(3), 273-281.
 32. 32.   Wanga, Xiaoting (2008), Evangelos Triantaphylloub, Ranking irregularities when evaluating alternatives by using some ELECTRE methods the international journal of management science.
 33. 33.   Yi-Chung Hu (2009) Bankruptcy prediction using ELECTRE-based single-layer perceptron, Neurocomputing 72 , pp 3150–3157.
 34. 34.   Zarafshan, A (2004) spatial planning, housing, case study Maragheh, Master's thesis, Yazd University.