بررسی تأثیرات شکل جغرافیایی استان ایلام بر توسعه نیافتگی آن

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

توسعه و ارتقای واحد های سیاسی تا اندازه­ ی زیادی به نحوه سازماندهی سیاسی فضا و آرایش بهینه سرزمین بستگی دارد. یکی از مهم­ ترین مؤلفه­ های مؤثر در سازماندهی بهینه فضا شکل گزینی مناسب برای واحدهای سیاسی است، چرا که شکل هندسی نقش بسیار مهمی در اداره و توسعه، شکل گیری هویت جمعی، مشارکت مردم در امور و تعلق و وابستگی به یک واحد سیاسی دارد. هدف این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، بررسی شکل هندسی استان ایلام و چگونگی تأثیرگذاری آن بر توسعه این استان می­ باشد. داده های پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و پیمایشی گردآوری شده است. جامعه آماری مردم و مسئولین ساکن استان ایلام و حجم نمونه321 نفر می باشد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از هر دو روش کیفی و کمی (نرم­ افزار Spss وGIS ) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­ دهد که استان ایلام دارای شکلی طویل و کشیده و دارای یک زائده در شمال شرقی است که آن را در زمره شکل ­های دنباله دار قرار داده است. به عبارت دیگر این استان از معایب دو شکل طویل و دنباله ­دار برخوردار می ­باشد. این شکل منحصر به فرد وحدت ساختاری و کارکردی، توسعه متناسب با ظرفیت های استان، شکل گیری هویت جمعی در میان مردم استان و حس تعلق مردم به استان  و در نتیجه مشارکت مردمی جهت توسعه در استان، را با چالش مواجه کرده است.

کلیدواژه‌ها