بررسی عوامل مؤثر بر ناکار آمدی تعاونی های مصرف در شهر کرمانشاه

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی و رفاه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی تعاونی­ های مصرف در شهر کرمانشاه انجام گرفت. این دسته از تعاونی­ ها که با هدف تأمین کالا های مورد نیاز اعضا تشکیل می­ شوند در سال ­های اخیر نتوانسته نقش خود را به خوبی ایفا نموده و در بسیاری از مواقع با از دست دادن جایگاه خود، ناکارآمد نشان داده اند. برای بررسی این مسئله دو دسته شامل عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی به عنوان عوامل مؤثر بر عملکرد تعاونی ­ها شناسایی شد. جامعه آماری مورد مطالعه اعضای تعاونی ­های مصرف شهر کرمانشاه در سه گرایش کارمندی، کارگری و فرهنگیان است و 240 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از روش نمونه­ گیری طبقه­ ای تصادفی متناسب انتخاب گردید. ابزار گرد آوری داده ­ها نیز پرسشنامه بود که روایی آن توسط اساتید و کارشناسان وزارت تعاون و پایایی بوسیله آلفای کرونباخ به تأیید رسید. نتایج آزمون همبستگی نشان داد هر دو دسته عوامل دارای همبستگی منفی با ناکارآمدی تعاونی ­ها بوده ولی عوامل درون سازمانی با مقدار 65/0-  تأثیر گذاری  بیشتری بر ناکارآمدی تعاونی ­های مصرف کرمانشاه دارند. هم چنین برای بررسی و مقایسه متغیر های مستقل با یکدیگر از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آماره F استفاده شد که عدم برابری این متغیرها به وسیله آزمون آنالیز واریانس مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس یافته­های دیاگرام تحلیل مسیر بجز متغیر قانون تعاون سایر متغیرهای مستقل دارای اثر مستقیم بر ناکارامدی تعاونی­های مصرف هستند و متغیر مدیریت با مقدار 338/0 بیشترین اثر مستقیم بر ناکارامدی را داشته و نیز مؤثرترین متغیر بر سایر متغیر های تحقیق می­ باشد.

کلیدواژه‌ها