تحلیلی بر نقش سرمایه های انسانی در توسعه شهر کاشان

نویسندگان

1 استادیار علوم اجتماعی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، یزد، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

 در عصر حاضر توسعه به عنوان یکی از بنیان ­های باثبات، در برنامه ­ریزی همه کشورها قرار دارد و مانند فراگردی جامع با ابعاد اقتصادی-  اجتماعی، مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی و به عنوان راهبرد و مدلی متعالی مطرح می ­­شود، در این تحقیق به سرمایه انسانی به عنوان یکی از پیش شرط های اساسی توسعه پرداخته شده است. سرمایه انسانی دارای ابعادی است که در این تحقیق سعی شده هر یک از آن­ ها بررسی شود. این ابعاد عبارتند از رسانه­ های ارتباط جمعی، آموزش و تخصص، انگیزه پیشرفت، کار آفرینی، مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی که رابطه آن ­ها با توسعه شهری سنجیده شده است. جامعه آماری این تحقیق را شهروندان کاشانی سنین 20 تا 50 سال تشکیل می ­دهند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 336 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق اسنادی و پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه می ­باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ­ها، از روش­ های آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون، خی دو و مدل تحلیل مسیر استفاده شده است. بررسی ­ها نشان می ­دهد که بین همه متغیرها به غیر از رسانه ­های جمعی، ارتباط معناداری با توسعه شهری دارند. همچنین نتایج مدل تحلیل مسیر نشان می ­دهد متغیر آموزش با 83 درصد، کارآفرینی با 78 درصد و سرمایه اجتماعی با 74 درصد، بیشترین تأثیر را بر توسعه داشته ­اند.

کلیدواژه‌ها