تحلیلی بر میزان سرمایه ی اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان ممسنی (مطالعه موردی: بخش دشمن زیاری)

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زابل، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زابل، ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه¬ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

کلیدواژه‌ها