نقش ویژگی‌ های مکانی– فضایی مشارکت در توانمندسازی اقتصاد روستایی (مورد: دهستان ایجرود بالا- شهرستان ایجرود)

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

کلیدواژه‌ها