راهبردسنجی توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام (با استفاده از مدلSWOT و تشکیل ماتریس اندازه¬گیری کمی راهبردی QSPM)

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی- بازاریابی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

کلیدواژه‌ها