برنامه ریزی آمایش استان لرستان بر مبنای نظریه سناریوی برتر

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 کارشناس ارشد شهرسازی، دانشگاه تهران، ایران

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها