حاشیه نشینی به مثابه آپاندیسیت شهری (مورد مطالعه: جعفرآباد– کرمانشاه)

نویسندگان

1 دانشیار علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

کلیدواژه‌ها