شهرنشینی و تأثیرات آن بر امنیت غذا، آب و انرژی در ایران نمونه موردی: شهر شیراز

نویسنده

دانشجوی دکتری معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

کلیدواژه‌ها