بازشناسی هویت کالبدی در شهرهای اسلامی (مطالعه موردی: شهر ری)

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها